Aflevering af specialeopgaven samtidig med forskningsårsopgaven - FØR Akut-Kronisk semesteret

Specialeopgavens placering og aflevering

Hvis du er forskningsårsstuderende, kan du vælge at aflevere specialeopgaven samtidig med forskningsårsrapporten og således aflevere artikeludkastet til HE Studier til bedømmelse med ekstern censur. Dette forudsætter, at du har bestået 1. år af kandidaten.

Hvis du vælger, at det er det samme produkt, der afleveres som speciale og som forskningsårsrapport/artikeludkast, skal du være opmærksom på, at specialet er en eksamensopgave, og derfor skal den udarbejdes selvstændigt. Man må således ikke anvende et artikeludkast med flere forfattere, eller elementer fra  en diskussion af metoder og data, som er udarbejdet i fællesskab med forskergruppen, som sin individuelle eksamensopgave, da opgaven i dette tilfælde ikke giver mulighed for en individuel vurdering af opfyldelse af læringsmålene.

Alle medicinstuderende skal således aflevere specialeopgaven, enten du gør det i forbindelse med et forskningsår eller senere. De faglige krav og formkravene til specialeopgaven er de samme uanset, hvornår du skriver og afleverer specialeopgaven.

Din afleveringsfrist er den samme, som den der gælder for forskningsårsrapporten - altså 3 måneder efter din indskrivning er afsluttet. Hvis du skal på Akut-Kronisk semesteret umiddelbart efter forskningsåret, er det fristen for forskningsårsrapporten, der gælder, uanset hvor du er placeret i rotationsplanen.

Indskrivning på forskningsår fra 1. september 2019 og frem

Forskningsåret revideres således, at der fremover ikke stilles krav om en afsluttende rapport, der skal bedømmes og forsvares. I stedet aftales det mellem studerende og vejleder, om der skal arbejdes frem mod en artikel, afholdes en præsentation på instituttet, mv. Planerne angives ved ansøgning.

Som konsekvens fremsendes ikke længere diplom underskrevet af dekan og prodekan - i stedet arbejdes med en færdigmelding. Det er fortsat muligt at indlevere speciale på baggrund af et forskningsår. Indskrivning og optag fortsætter som hidtil, og optag vil også fremover afhænge af en positiv faglig vurdering.

Specialeopgaven, som skal udformes efter gældende regler herfor, kan først afleveres, når indskrivningen - og dermed orloven - er afsluttet. Du tilmelder dig således i STADS i undervisningstilmeldingsperioden 1.-5. november (m.h.p. aflevering i forårssemestret) eller 1.-5. maj (mhp. aflevering i efterårssemestret). Tilmeldingen er bindende. En forudsætning for at kunne aflevere specialeopgaven er stadig også at du har bestået første år af kandidaten.

I kontrakten, som udfyldes online (når du har tilmeldt dig på STADS), vælger du én at de 3 afleveringsdatoer som gælder for øvrige specialestuderende. Datoen er bindende.

Tilmelding

Du tilmelder dig i STADS i undervisningstilmeldingsperioden 1.-5. november (med henblik på aflevering i forårssemesteret) eller 1.-5. maj (med henblik på aflevering i efterårssemesteret). Tilmeldingen er bindende.

Opgavevalg og forhåndsgodkendelse

Opgave og forhåndsgodkendelse er allerede godkendt i forbindelse med indskrivning til forskningsåret.

Tilkendegivelse og bekræftelse af specialeopgavens afleveringsdato (specialekontrakt)

Du skal tilkendegive og bekræfte din afleveringsdato af såvel juridiske som praktiske årsager: på den måde bliver du registeret korrekt i Digital Eksamen.

Du udfylder denne formular hhv. inden sommerferien (20. juni)/inden juleferien (20. december).

Denne bekræftelse betragtes som din specialekontrakt.