Generel information

Opgavevalg og opgavekatalog

Du tager selv kontakt til en vejleder for at aftale et opgaveforløb. Vejlederen og opgaven kan findes via opgavekataloget for det pågældende semester eller via egne kontakter. Husk vejleder skal være ansat ved Aarhus Universitet minimum som lektor/klinisk lektor.

Du og din vejleder aftaler indbyrdes det faglige indhold og de praktiske forhold indenfor de gældende rammer, frister og regler.

Der udarbejdes et opgavekatalog for hvert semester. Kataloget fungerer udelukkende som et inspirationskatalog. Alle projekter i kataloget kræver en forhåndsgodkendelse. 

Det er dit ansvar, at gældende regler og frister for opgaven overholdes, men vejleder bør samtidig sikre, at det er muligt for dig at overholde gældende frister og regler. Det er vejlederens ansvar at sikre, at de faglige krav kan opfyldes. Ligesom vejleder naturligvis skal opfylde sine forpligtelser i forbindelse med eksamen. Det er vigtigt, at du selv husker at sørge for eksamenstilmelding og at aflevere specialekontrakten.

Individuel eller gruppeopgave

Specialet er en individuel opgave og bedømmes som sådan.

Det er muligt at lave specialet som gruppearbejde. Vælger I denne mulighed, er det essentielt, at den individuelle præstation let kan identificeres og bedømmes af såvel vejleder/eksaminator som censor.

Således skal det utvetydigt fremgå hvilke studerende, der har bidraget med hvad. Desuden skal alle studerende leve op til kursusbeskrivelsen.

Ved gruppearbejde anbefales mindre grupper (højst 3 studerende).

Ved gruppearbejde udvides opgavens maksimale omfang med 12.000 anslag per studerende.

Format og læringsmål for specialet

Nedenstående ser du kravene til specialeopgaven - står der eksempelvis ikke noget om, hvad forsiden af specialeopgaven skal indeholde, så er der ingen krav.

Læringsmålene for specialet er jf. studieordningen følgende:

De studerende skal kunne:

 1. Planlægge, udføre og dokumentere en struktureret, systematisk og reflekteret informationssøgning omkring en selvvalgt medicinsk sundhedsfaglig problemstilling og argumentere for problemstillingens relevans.
 2. Afgrænse en problemformulering (et forskningsspørgsmål) inden for den selvvalgte problemstilling.
 3. Beskrive og argumentere for valg af materiale og dataindsamlingsmetode. Dataindsamling kan i denne sammenhæng være egne empiriske data, empiriske data stillet til rådighed af vejleder, eller data der baserer sig på litteraturstudier.
 4. Redegøre for hvordan forskningsspørgsmålet er søgt besvaret, herunder hvordan teori og evt. øvrigt materiale er anvendt.
 5. Redegøre for projektets resultater samt kritisk vurdere metoder og resultater i en diskussion med relevante kilder.
 6. Konkludere og perspektivere ud fra en samlet vurdering af egen undersøgelse. 
 7. Formidle arbejdet skriftligt på engelsk, herunder udforme et kort, fokuseret resume (max 1.200 anslag inkl. blanktegn pr. resume) på både engelsk og dansk. Afleveres i PDF-format. Ingen krav til filnavn og udformning af forside. Hoved-dokumentet er selve specialeopgaven. Det eneste BILAG der må uploades separat er forhåndsgodkendelsen.

Bemærkninger: 

Det er muligt at skrive specialet ud fra en kvantitativ (den mest almindelige brugte metode inden for medicinsk forskning) eller en kvalitativ videnskabelig metodetilgang. De supplerende mål for disse specialer er anført nedenfor. 

Kvantitativt speciale

Om kvantitativt speciale gælder, at det skal skrives i IMRAD format med et omfang på maksimalt 24.000 anslag (inkl. blanktegn) svarende til 10 normalsider.

Kvalitativt speciale

Om kvalitativt speciale gælder endvidere, at det tydeligt skal indeholde afsnit, der beskriver og begrunder relevante teorier, materiale og metoder til analyse af problemstillingen inden for et medicinsk sundhedsfagligt tema.

Dataindsamling under ovenstående punkt 3 kan tillige være primær- og sekundærlitteratur som af vejleder vurderes relevant for specialet. Ved analysedelen lægges vægt på en konsistent anvendelse af den valgte metode.

Et kvalitativt speciale må maksimalt have et omfang på 36.000 anslag (inkl. blanktegn) svarende til 15 normalsider.

Generelt

 • Der skal angives referenceliste over anvendt litteratur.
 • Illustrations- og datamateriale må tilsammen maksimalt udgøre 10 figurer eller tabeller.
 • Specialets maksimale omfang inkluderer ikke forside, resumé, referenceliste eller figur- og datamateriale - og heller ikke en evt. indholdsfortegnelse  og liste over forkortelser. Anslag (inkl. blanktegn) for dansk og engelsk resumé og hovedtekst skal angives på forsiden. Der må ikke anvendes medforfattere.
 • Specialeopgaven kan udarbejdes af op til 3 studerende og i tilfælde af flere end en studerende udvides opgavens maksimale omfang med 12.000 anslag per studerende for både kvantitativt og kvalitativt speciale. Ved flere studerende skal der endvidere redegøres for, hvilket delområde hver studerende er ansvarlig for. Hvis flere studerende skriver specialet sammen skal problemformulering, indledning og konklusion laves i fællesskab, mens øvrige afsnit markeres entydigt med initialer for den studerende, der har udarbejdet det pågældende afsnit, således at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerende.
 • Opfyldelse af specialets læringsmål er grundlag for bedømmelsen af specialet, der gradueres efter 7-skalaen med ekstern censur.

Aflevering i Digital Eksamen

Du skal aflevere din specialeopgave i systemet Digital Eksamen, og du modtager en mail, når den åbner i systemet - du er tilmeldt den afleveringsfrist, som du har skrevet på kontrakten.

Du kan læse mere om Digital Eksamen her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/generelt-om-eksamen/digital-eksamen-paa-health/. Klik på "FAQ Hjemmeopgaver", og læs blandt andet om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er i en gruppe.

Husk at aflevere rettidigt inden kl. 12.00 (11.59.59 er det seneste, systemet tillader at aflevere). Afleverer du for sent, får du en kvittering, hvor der står, at du har afleveret for sent, og at du skal søge en dispensation inden for 2 dage med beskrivelse af årsagen til den sene aflevering.

Husk endvidere (gælder ikke, hvis du har taget forskningsår) at du skal aflevere din forhåndsgodkendelse sammen med specialeopgaven, enten som et bilag eller i forlængelse af opgaven.

Hvis du ønsker at aflevere din specialeopgave længe før afleveringsfristen, bedes du sende en forespørgsel pr. mail herom til udd. administrator Ulla Schmidt (us@au.dk). Definitionen på "længe før" afhænger lidt af, hvornår på semestret du spørger.

2. og 3. prøveforsøg

Hvis du ikke afleverer specialeopgaven rettidigt, registreres du som Udeblevet (U), og et prøveforsøg er brugt. Herefter skal du i samråd med din vejleder indsende en ændret opgaveformulering, som skal godkendes af studieleder.
Den ændrede opgaveformulering skal være inden for samme emnekreds som den oprindelige opgave, men der skal indgå et nyt element, således at der reelt set er tale om en ny opgave. Det kan sidestilles med en almindelig reeksamen, hvor den studerende ikke får det oprindelige opgavesæt igen, men derimod et nyt opgavesæt inden for samme emneområde. Når den nye opgaveformulering er på plads, får du fastsat en ny afleveringsfrist. Det samme er gældende, hvis du ikke består specialeopgaven.

Den reviderede ansøgning indsendes ligesom ved første forsøg til HE Studier (Ulla Schmidt - us@au.dk) - marker tydeligt i ansøgningen, hvori ændringerne består.
 Bemærk at man I forbindelse med 2. og 3. prøveforsøg på specialeopgaven kun har 3 uger til at skrive specialeopgaven, og den nye afleveringsfrist vil således ligge 3 uger efter udlevering af den ændrede opgaveformulering.

Skriver du specialeopgave på Akut-kronisk (6. semester): Så vil dit 2. prøveforsøg blive placeret i reeksamensperioden, dvs. i hvv. august (forårssemestret) eller januar/februar (efterårssemestret), da de fleste studerende ikke vil opleve at have tid til at skrive specialeopgaven sideløbende med fx klinik eller undervisning. Du vil først få den ændrede opgaveformulering umiddelbart før 3-ugers reeksamensperioden går i gang i hhv. august og januar/februar. Det betyder, at du ikke kan aflægge lægeløfte ved kandidatafslutningen i hhv. juni og januar, og at din KBU-start potentielt kan blive forsinket.

Afleverer du for sent, eller består du ikke 2. prøveforsøg, placeres dit 3. prøveforsøg umiddelbart efter det 2. prøveforsøg. Dvs. at du i samråd med din vejleder skal indsende en ændret opgaveformulering, som skal godkendes af studieleder. Den ændrede opgaveformulering skal ligge inden for samme emneområde, hvorefter du får fastsat en ny afleveringsfrist 3 uger efter udlevering af den ændrede opgaveformulering. 

NB: Ønsker du at påbegynde 2. prøveforsøg umiddelbart efter 1. prøveforsøg, og dermed skrive re-eksamen sideløbende med klinik/anden undervisning, skal du kontakte studieadministrationen for at indgå en særlig aftale.

Skriver du specialeopgave før Akut-kronisk (6. semester): Så vil dit 2. prøveforsøg blive placeret i re-eksamensperioden, dvs. i hhv. august (forårssemestret) eller januar/februar (efterårssemestret), da de fleste studerende ikke vil opleve at have tid til at skrive specialeopgaven sideløbende med fx klinik eller undervisning.

Afleverer du for sent, eller består du ikke 2. prøveforsøg, afhænger placeringen af dit 3. prøveforsøg af, hvilket semester du er kommet til:

 • Har du skrevet specialeopgaven på 5. semester, og aflagt 1. og 2 prøveforsøg på 11. semester, så vil dit 3. prøveforsøg blive placeret i dit specialerul på 6. semester. Bemærk, at du kun vil have 3 uger til at skrive specialeopgaven, selvom perioden er 5 uger.
 • Har du skrevet specialeopgaven på 3. eller 4. semester, og aflagt 1. og 2. prøveforsøg på det pågældende semester, så placeres dit 3. prøveforsøg i re-eksamensperioden i det efterfølgende semester:

Ex: Har du skrevet specialet på 3. semester og aflagt 1. prøveforsøg ved den ordinære eksamen, og aflagt 2. prøveforsøg ved reeksamen, så placeres dit 3. prøveforsøg ved reeksamen på dit 4. semester.

NB: Ønsker du at påbegynde 2. prøveforsøg umiddelbart efter 1. prøveforøg, og dermed skrive re-eksamen sideløbende med klinik/anden undervisning, skal du kontakte studieadministrationen for at indgå en særlig aftale.

Aflevering af speciale i forbindelse med publicering af artikel

Specialeopgaven må ikke bygge på en artikel, der er publiceret og dermed bedømt inden indlevering af specialet. 

Dette skyldes dels, at specialet ikke må have medforfattere (med mindre du vælger at skrive det sammen med en medstuderende - se regler for dette), og dels at du ikke må bruge elementer, du allerede har modtaget kritik (bedømmelse) af i en (ny) eksamen (uretmæssig hjælp). Endvidere kunne specialet opfattes som afskrift af artiklen (selvplagiat). 

Når du har indleveret din specialeopgave, må du godt bruge det, der indgår i opgaven til at skrive en artikel. Du vil da ikke længere kunne ændre i specialeopgaven på basis af den kritik, du ville få under review af artiklen. Der kan dog her være restriktioner for det pågældende tidsskrift, specielt hvis specialet er tilgængeligt online - konsultér det pågældende tidsskrifts politik vedrørende dette. HE Studier offentliggør ikke de medicinske specialer.

Har du i denne forbindelse yderligere spørgsmål til din egen situation, er du velkommen til at spørge HE Studier – Ulla Schmidt: us@au.dk.

Bedømmelse

Specialeopgaven bedømmes af hovedvejleder og en ekstern censor som HE Studier sørger for at allokere.

Der er ikke noget mundtligt forsvar af specialeopgaven, og der gives karakter efter 7-trins skalaen (-3 – 12).

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende specialeopgaven rettes til uddannelsesadministrator Ulla Schmidt us@au.dk – tlf. 87168367.