Principperne for klinikfordeling på medicin

Principperne

 • Klinikfordelingen på medicinuddannelsen baserer sig på tilfældighed. Det betyder, at dine klinikforløb kan være på samme hospital eller være fordelt på forskellige hospitaler. 
 • Som studerende kan du derfor opleve at have hele dit klinikforløb udenbys, men også det modsatte: at hele klinikken finder sted i Aarhus.
 • Ved hver klinikfordeling gives der omkring en uges bytteperiode, hvor I kan bytte klinikplads med hinanden (gælder ikke Tidlig klinik på 2. semester, BA). Der informeres pr. mail specifikt om tidsfrister m.m. i forbindelse med den enkelte klinikfordeling. Studienævnet bifalder ikke handel med klinikpladser.
 • Følgende hospitaler betragtes af studienævnet som ”pendlerafstand” til Aarhus:
  • Randers
  • Silkeborg
  • Horsens
  • Viborg
 • Der vil derfor kun være tale om udstationering i
  • Herning
  • Holstebro
  Udstationering indebærer overnatningsmulighed, hvilket du afklarer direkte med hospitalet. Du kan søge om fast tilknytning til Holstebro/Herning ved at skrive til den respektive holdsætter - se under "Kontakt".

Mulighed for dispensation

Du har som studerende mulighed for at søge om at blive fritaget fra lodtrækningen og fortrinsret til klinikplads i Aarhus eller i pendlerafstand, hvis du hører ind under de nævnte principper:

 • Studerende i faste parforhold med egne, hjemmeboende børn under 4 år.
 • Enlige forsørgere med hjemmeboende børn, hvor du har barnet/samkvem i over halvdelen af tiden.
 • Studerende med behandlingskrævende sygdom der kræver, at de bliver i Aarhus, herunder ægtefæller/børn/forældre med alvorlig behandlingskrævende sygdom. Det skal dokumenteres med attest fra læge, at behandlingen ikke kan gennemføres med mindre den studerende har klinikplads i Aarhus eller i pendlerafstand.
 • Studerende under AU Elitesport
 • Studerende under AU Iværksætter    
 • Kandidat-ph.d. studerende fra medicin (MD/PhD studerende) kan søge om en Aarhus plads én gang på kandidat-delen. Maks. 5 studerende pr. semester kan tilbydes en plads. Yderligere information kan findes her.
  Ledige pladser til kandidat-ph.d. studerende kan tildeles forskningsårsstuderende der uforskyldte er forsinkede med færdiggørelsen af deres projekt. Dog kun i semesteret umiddelbart efter deres forskningsår. OBS der er kun meget sjældent ledige pladser.

Det er studienævnet, der vedtager retningslinjerne for klinikfordeling herunder også mulighederne for fritagelse fra lodtrækningen.    

Ansøgning og dokumentation

Du skal sende dokumentation med, når du søger om fritagelse fra lodtrækningen - læs mere her:

Princip

Dokumentation

Sendes til:

Børn (under 4 år)

Kopi af:

 • Barnets sygesikringsbevis
 • Dit eget sygesikringsbevis

Hvis barnet ikke er født endnu, så skal følgende sendes i kopi:

 • Vandrejournal
 • Faderens sygesikringsbevis
 • Moderens sygesikringsbevis
 
Studienævnet via mitstudie.au.dk

Børn hos enlige forsørgere

Kopi af:

 • Barnets sygesikringsbevis
 • Dit eget sygesikringsbevis
 • Erklæring om børnetilskud til enlige forsørgere fra Udbetaling Danmark (findes på borger.dk)
 
Studienævnet via mitstudie.au.dk

Sygdom med behandling i Aarhus

Kopi af:

 • Behandlingsplan, hvor det fremgår, at behandlingen ikke kan ske andre steder samt omfang, varighed og frekvens af behandlingen.
 


Studienævnet via mitstudie.au.dk

 


Studerende ved AU Elitesport

Kopi af:

 • Udtalelse fra AU Elitesport
 • Detaljeret træningsplan for det specifikke semester (anbefales)
Studienævnet via mitstudie.au.dk
Studerende under AU Iværksætter

Kopi af:

 • Udtalelse fra AU Iværksætter

Studienævnet via mitstudie.au.dk

Forsinkede forskningsårsstuderende Udtalelse fra vejleder, der bekræfter din uforskyldte forsinkelse samt behovet for klinikplads i Aarhus eller i pendlerafstand.

Studienævnet via mitstudie.au.dk

Frister

Fristerne for at søge om fritagelse fra lodtrækning er:

 • For klinik i forårssemesteret: 1. oktober
 • For klinik i efterårssemesteret: 1. april

Husk, at du skal søge til:

 • hvert semester, du ønsker fritagelse om lodtrækning
 • det næste semester, du skal på og ikke til det semester, du går på nu.

Sagsbehandlingstiden varer ofte 4-6 uger, og det er kun de sager, der er afgjort 5. november og 5. maj, der, hvis berettiget, kan fritages fra lodtrækningen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til holdsætning og klinikfordelingen, så skriv til holdsætteren på dit semester.

Alle dispensationsansøgninger sendes via mitstudie.au.dk.

Semester

Holdsætter

E-mail

Tidlig klinik (BA 2.) Birte Øster Marcussen

bmm@au.dk

Klinik og Sygdomslære I (1.)

Vibeke K. Larsen

vkla@au.dk

Sygdomslære II (2.)

Vibeke K. Larsen

vkla@au.dk

Valgfag (2.) Birte Øster Marcussen

bmm@au.dk

Klinik II (3.)

Birte Øster Marcussen

bmm@au.dk

Hoved og Nerve og Psyk (4.)

Birte Øster Marcussen

bmm@au.dk

GOP (5.)

Vibeke K. Larsen

vkla@au.dk

Klinik og sygdomslære 3 (6.)

Birte Øster Marcussen

bmm@au.dk