Bachelorprojekt

Generel information om bachelorprojekt

Om bachelorprojektet

 

Bachelorprojektet har et omfang på 15 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hver uddannelses studieordning.

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige. Se, hvem det er, under hhv. 'Studievejledning' og 'Kontakt' i menuen.

Tilmelding til bachelorprojekt

 

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk (som ved øvrige undervisningstilmeldinger).

Bachelorprojektet kan gennemføres i 5. eller 6. semester. Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres.

Tilmelding og aflevering af bachelorprojekt i Digital Eksamen

Du skal aflevere dit bachelorprojekt i Digital Eksamen (læs evt. mere under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'). 

Tidsfrister i Digital Eksamen

For studerende, der følger den normerede studieplan, gælder følgende tidsfrister for tilmelding og aflevering af bachelorprojektet:

 

Forår 2020

Forår 2021

 

15 ECTS

15 ECTS

Bachelorprojektkontrakt

Godkendt af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig

17-12-2019

17-12-2020

Bachelorprojektstart

27-01-2020

01-02-2021

Bachelorprojektaflevering

Senest Kl. 12:00

09-06-2020

09-06-2021

Sidste eksamensdato

30-06-2020

30-06-2021

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles bachelorprojektet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (dvs. på 130 dage til bachelorprojektet og 3 uger til eksamen). 

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt i tide. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt. For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke.

Du kan allerede nu logge ind på eksamen.au.dk. Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende bachelorprojekter under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat
Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt.

Juridisk gældende aflevering
Bemærk, at den version af bachelorprojektet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.

I tilfælde af klagesager, vil det ligeledes være den afleverede version i Digital Eksamen, der er gældende.

Den studerende og vejlederen aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v.

Vejledning og support
Du kan finde svar på eventuelle spørgsmål under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'. 

Forside til bachelorprojekt
Bachelorstuderende er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet. 
Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorprojektet være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den i forvejen har en dansk titel. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, kan du aflevere et nyt bachelorprojekt til bedømmelse (reeksamen).

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning.

Tilmelding til reeksamen
Du skal selv tilmelde dig reeksamen på STADS Selvbetjeningen i tilmeldingsperioden, som du finder her på studieportalen under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmelding og reeksamen'.

Afleveringsfrist for reeksamen

  • Vinter reeksamen: Senest 15. marts med bedømmelse senest 31. marts.
  • Sommer reeksamen: senest 15. august med bedømmelse senest 31. august.

Valg af bachelorprojekt

I afklaringen af retning for dit projekt kan du søge inspiration i tidligere kurser, du har fundet spændende eller brug din læsegruppe og medstuderende til at overveje mulige emner.

Hvis du har brug for hjælp til at finde en bachelorvejleder er du velkommen at kontakte din uddannelsesansvarlige eller evt. uddannelsesplanlæggeren.

Vi anbefaler at du starter processen med at finde et bachelorprojekt i første halvdel af semesteret inden projektet skal afvikles. Hvis du ønsker at lave et projekt i samarbejde med en virksomhed, anbefaler vi at du starter endnu tidligere.

Formelle krav til bachelorprojektet

De generelle rammer for bachelorprojektet kan læses i kursuskataloget samt i din studieordning. Du finder din studieordning her. Bachelorprojektet kan efter aftale med hovedvejlederen enten udarbejdes individuelt eller i grupper.

Arbejdsbelastning

Det er vigtigt, at både student og vejleder har sig for øje, at projektet har et omfang svarende op til 450 arbejdstimer.

Rapportens omfang

Projektrapporten kan udfærdiges på dansk eller engelsk efter aftale med vejleder, men skal indeholde et resumé på både dansk og engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af den studerendes formuleringsevne.

Rapporten kan enten opbygges som en teknisk rapport eller som en videnskabelig artikel. Både omfang og længde af rapporten aftales nærmere i samarbejde med vejleder. Hvis rapporten udarbejdes som gruppeprojekt, øges sidetallet tilsvarende.

Forside til bachelorprojekt

Bachelorrapporten skal indeholde en forside med navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorrapporten være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den har en dansk titel og er skrevet på dansk. 

Få gode råd til rapportskrivning

Brug også dine medstuderende til at give feedback på din rapport. Læs mere på AU Studypedia > Gruppearbejde

Undgå plagiering

På hjemmesiden "Undgå plagiering – for studerende" kan du læse gode råd til hvordan du undgår plagiering.