MoGenS Vedtægter

MoGenS Vedtægter

Vedtægter for Studenterrådet ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

§1: Formål

a) Studenterrådet ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MoGenS) repræsenterer de studerende ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet og skal virke til gavn for deres sociale og faglige interesser.

b) MoGenS arbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og ideologiske interesser.

c) MoGenS repræsenterer de studerende ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik i Studenterrådet (SR) ved Aarhus Universitet.

§2: Studenterrådet ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik 

a) MoGenS beslutningsgrundlag består af generalforsamlingen og Studenterrådet ved Institut for Molekylærbiologi og Genetiks møder.

b) MoGenS består af et 15 indvalgte. Disse skal så vidt muligt repræsentere alle uddannelserne og alle årgange. Der bør bestræbes en fordeling der afspejler antallet af studerende på de forskellige uddannelser ved instituttet.

c) Desuden sidder i MoGenS alle studenterrepræsentanter i følgende organer: Akademisk Råd, Studienævnet, Fællesrådet og Husnævnet.

§3: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er MoGenS højeste myndighed.

Stk. 2:       Generalforsamlingen er åbent for alle, der er indskrevet på Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

Disse har tale- og stemmeret.

Generalforsamlingen kan vælge at lade andre deltage og tale ved mødet.

Stk. 3:       Den ordinære generalforsamling indkaldes én gang årligt i 1. kvarter.

Stk. 4:       a) Indkaldelse til ordinær generalforsamling kan foretages af én eller flere i det siddende Studenterrådet ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

b) Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling kan foretages af én eller flere i det siddende Studenterrådet institut for Molekylærbiologi og Genetik eller minimum 10 indskrevne på Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

c) Indkaldelse til og tidspunkt for generalforsamlingen skal ske med mindst to ugers varsel ved opslag på relevante steder.

Stk. 5:       a) Dagsorden samt sted for afholdelse skal offentliggøres ved opslag mindst en uge før afholdelsen.

b) Dagsorden skal som minimum indeholde:

1. Formalia

a) Valg af dirigent

b) Dirigenten konstaterer, om generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, dvs. at samtlige punkter i §3 er overholdt.

c) Godkendelse af dagsorden

d) Valg af referent

2. Fremlæggelse af beretning, herunder økonomi

3. Indkomne forslag

4. Valg af MoGenS under hensyntagen til sammensætningen jf. §2

5. MoGenS konstituerer sig på førstkommende MoGenS-møde efter generalsamlingen.

Følgende poster skal besættes: Formand, kasser og sekretær. Besættelsen af posterne skal offentliggøres i referat fra mødet.

6. Eventuelt

c) Punkter til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde punkterne 1, 3 og 6.

d) Yderligere punkter til dagsordenen skal være MoGenS i hænde senest en uge før mødet.

Stk. 6:       Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan dog ikke træffes beslutninger under “Eventuelt”

Stk. 7:       a) Alle fremmødte indskrevne ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik kan stemme og vælges til MoGenS.

b) Ledige pladser i MoGenS kan udfyldes ved afstemning på et MoGenS-møde. Dette skal dog offentliggøres på dagsordenen.

c) Hemmelig afstemning afholdes, hvis blot 1 fremmødt ytrer ønske om dette.

d) Hver person har én stemme.

Stk. 8:       Nedlæggelse af mandat sker skriftligt til sekretæren.

§4: MoGenS-mødet

MoGenS-mødet varetager MoGenS daglige ledelse

Stk. 2:       Indkaldelse med tidsangivelse til ordinært srMB-møde foretages af formanden for MoGenS.

Stk. 3:       Ekstraordinært MoGenS-møde sammen med dagsorden kan indkaldes med 3 dages skriftlig varsel af ethvert medlem af MoGenS.

Stk. 5:       Sekretæren er ansvarlig for at der tages referat, og at dette udsendes til alle medlemmer af MoGenS senest en uge efter mødet.

Stk. 6:       a) Dagsorden samt sted for afholdelse skal udsendes til MoGenS-medlemmer og offentliggøres ved opslag senest 7 dage før mødet.

b) Dagsorden skal som minimum indeholde:

1. Formalia

a) Valg af dirigent

b) Dirigenten konstaterer, om srMB-mødet er beslutningsdygtigt, dvs. at samtlige punkter i §4 er overholdt.

c) Godkendelse af dagsorden

d) Valg af referent

e) Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Meddelelser fra kollegiale organer

3. Eventuelt

c) Yderligere punkter til dagsorden skal være srMB i hænde senest 10 dage før mødet.

Stk. 7:       Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan dog ikke træffes beslutninger under “Eventuelt”

Stk. 8:       MoGenS er beslutningsdygtigt, når halvdelen af MoGenS er til stede, og de forskellige uddannelser er bredt repræsenteret.

Stk. 9:       Hver person har én stemme.

§5: Økonomi

Regnskab og budget varetages af Kasseren for MoGenS.

Stk. 2:       MoGenS kan ikke stifte gæld

Stk. 3:       MoGenS kan bemyndige formanden til at træffe beslutninger på MoGenS vegne, men disse skal godkendes på næstkommende MoGenS-møde.

§6: Ændring af vedtægter

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et MoGenS-møde, hvor ændringsforslaget opnår mindst 2/3 flertal.

Stk. 2:       Vedtægtsændringer skal vedtages ved to på hinanden følgende MoGenS-møder