Dispensationer

Hvad kan du søge dispensation fra?

Der kan søges dispensation fra mange af de regler, der gælder for din uddannelse. Reglerne er fastsat i en række bekendtgørelser: Uddannelsesbekendtgørelsen, Adgangsbekendtgørelserne, Eksamensbekendtgørelsen m.fl. Alle bekendtgørelser kan findes på www.retsinformation.dk. Andre regler kan være fastsat i studieordningen for din uddannelse - og dem kan du også i visse tilfælde søge om dispensation fra.

Eksempler på situationer, hvor du skal søge dispensation:

 • Behov for mere end 3 eksamensforsøg i en given prøve
 • Behov for udsættelse af fristen for deltagelse i / beståelse af førsteårsprøven
 • Behov for udsættelse af maksimal studietid
 • Behov for ekstra tid til eksamenshandlingen grundet særlige forhold 
 • Hvis du gerne vil afmeldes en eksamen - der skal i så fald foreligge usædvanlige forhold.
 • Har du fortrudt et kursusvalg, kan du søge dispensation til omvalg. Forklar hvorfor du vil vælge om. Omvalget skal være fagligt begrundet og det skal være godkendt af din uddannelsesansvarlige i din studiekontrakt.
 • Udsættelse af afleveringsfrist for speciale. Skal altid være begrundet i dokumenterede usædvanlige forhold.

For mange eksamener eller en presset eksamensplan vil normalt ikke kunne give dispensation.

Hvordan søger du?

For at Studienævnet kan behandle din ansøgning om dispensation, skal du indsende ansøgningen via  mitstudie.au.dk. Du kan finde ansøgningsmodulet under ”Ansøg hos dit stuidenævn” og ”Søg dispensation”. Bemærk, at ansøgningen først kan sendes, når du har indtastet alle relevante oplysninger og, at du ikke modtager en kvitteringsmail. Husk derfor at gemme din ansøgning.

Benyt dig af følgende tommelfingerregler, når du skal skrive en dispensationsansøgning:

 1. Dine basisoplysninger: Udfyld relevante kontaktoplysninger (årskortnummer, navn, adresse, AU-mail og mobilnummer), så studienævnet ved, hvordan du kan kontaktes.
 2. Hvad søger du om?: Skriv kort og konkret, hvad du søger om og, hvilke regler du søger om dispensation fra. Du kan orientere dig i de dispensationsmuligheder, der er beskrevet på disse sider, eller du kan kontakte din studievejleder eller Studieservice for yderligere vejledning.
 3. Hvad er din begrundelse for ansøgningen?: Her skal du tydeligt angive, hvad der er årsagen til, at du søger om en dispensation fra én eller flere regler. Vær opmærksom på, at der ifølge studieordningen (og den gældende bekendtgørelse) skal 'usædvanlige forhold' til, for at en dispensationsansøgning kan danne et tilstrækkeligt grundlag for en dispensation. Usædvanlige forhold skal som udgangspunkt dokumenteres, og du kan finde eksempler på usædvanlige forhold på denne side.
 4. Vedhæft dokumentation: Vedhæft dokumentation for de forhold du har redegjort for. Det kan eksempelvis være en lægeerklæring eller anden skriftlig dokumentation. Her skal der være en sammenhæng mellem de forhold, som du søger om, din begrundelse og den dokumentation, som du vedhæfter.

Alle dispensationsansøgninger behandles normalt inden for 6-8 uger (juli undtaget). Dog kan det tage længere tid, såfremt der mangler dokumentation eller lignende. Vær opmærksom på, at henvendelser fra Studienævnet vil ske via din AU-mailadresse.

Du kan i særlige situationer blive indkaldt til en samtale for at belyse din ansøgning.

Husk at din studievejleder kan vejlede dig i, hvad en dispensationsansøgning kan indeholde og hvilke regler du skal være opmærksom på. Du er også velkommen til at kontakte Studieservice eller en medarbejder i Nat-Tech Uddannelse, hvis du er i tvivl om regler og retningslinier.

Dokumentationskrav ved dispensationer i forbindelse med COVID-19

Dokumentationskrav ved dispensationer i forbindelse med COVID-19-situationen

Eksempler på 'usædvanlige forhold'

 • Udøvere af elitesport
 • Graviditet/barsel
 • Funktionsnedsættelse
 • Dokumenteret sygdom hos dig selv eller nærmeste familie
 • Dødsfald i nærmeste familie
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning

Hvis du søger om orlov under graviditet/barsel, er du ikke SU-berettiget, og du kan ikke deltage i undervisning og eksamen. For forsat at være berettiget til dette, skal du i stedet søge om dispensation til udsættelse af maksimal studietid (Du skal specificere, hvor meget du ønsker at få udsat din maksimale studietid. I de fleste tilfælde vil det være tale om et år, da det svarer til en almindelig barselsorlov)

Du skal desuden huske at sikre dig, at din afleveringsfrist for specialet bliver udsat, når du går på orlov.

Særlige vilkår til eksamen

Aarhus Universitet tilbyder særlige vilkår til eksamen til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.   

Søg dispensation allerede i starten af semestret   

 • Det er studienævnet, der behandler din ansøgning. 
 • Vi opfordrer dig til at søge dispensation til særlige vilkår til eksamen hurtigst muligt.
 • Husk at medsende relevant dokumentation for din funktionsnedsættelse.  
 • Du søger dispensation på mitstudie.au.dk.
 • Konsekvensen af at du søger om dispensation sent i forhold til eksamen kan være, at vi ikke kan nå at give dig særlige vilkår inden eksamen.

Sådan behandler vi din ansøgning – GÆLDER FRA EFTERÅRET 2021  

Fra efteråret 2021 sætter studienævnet gang i en ny proces for, hvordan vi behandler ansøgninger om dispensation til særlige vilkår til eksamen. 

 • Tidligere skulle du søge dispensation til særlige vilkår ved hver eksamensperiode.
 • Under din studietid på Aarhus Universitet, skal du fremover kun søge én gang på baggrund af den samme funktionsnedsættelse.
 • Hvis du er påvirket af din funktionsnedsættelse over flere eksamensperioder, får du automatisk særlige vilkår til de kommende eksamener i semestret.
 • Du vil i midten af hvert semester høre fra studienævnet, så husk at holde øje med din e-Boks.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig de rigtige eksamener til fristen

Det er på baggrund af din eksamenstilmelding, at vi vurderer din mulighed for at få særlige vilkår til eksamen.

Det skal du gøre fremover 

 • Du skal søge om dispensation på mitstudie.au.dk. 
 • Vi kontakter dig på din AU-mail, hvis vi mangler oplysninger og/eller dokumentation.
 • Du modtager studienævnets breve i din e-Boks.  

Du kan læse om den nye proces i punkterne herunder: 

Studienævnets praksis

Vigiverdispensation til   

Aarhus Universitet kan tilbyde særlige vilkår til eksamen, når vi vurderer, det er nødvendigt for at ligestille den studerende med de øvrige medstuderende til eksamen.    

Ved tilbuddet om særlige vilkår til eksamen er det en forudsætning, at der ikke sker en ændring af niveauet for eksamen.  

Studienævnene på Nat og Tech’s praksis er at give dispensation til:    

 • Ekstra tid til skriftlige eksamener - 25 % ekstra tid. 
 • Ekstra tid til forberedelse til mundtlig eksamen, hvis der i forvejen er forberedelse til eksamen - 100% ekstra tid. 
 • IT-hjælpemidler (f.eks. medstavnings- og oplæsningsprogrammer). 
 • Enerum (kræver særlig dokumentation).   

Vær opmærksom på, at hvis du tager kurser på andre fakulteter eller universiteter, kan der være en anden praksis for særlige vilkår til eksamen.

 • Tager du valgfag på et andet universitet? Kontakt studieadministrationen på det andet universitet for at høre om dine muligheder.
 • Tager du valgfag på et andet fakultet på Aarhus Universitet? Administrationen på det andet fakultet får besked om, at du har en kronisk funktionsnedsættelse, der kan give dispensation til særlige vilkår til eksamen.

Vigiverikke dispensation til   

Studienævnene på Nat og Tech’s praksis er, at vi sædvanligvis ikke giver dispensation til følgende:   

 • Ekstra tid til selve den mundtlige eksamen, da eksamenstiden er vejledende. Vi anbefaler, at du kontakter din underviser, hvis du har behov for særlige hensyn. 
 • Ekstra tid til skriftlige eksamener på baggrund af andet modersmål end dansk, når den studerende opfylder adgangskravene - for eksempel Dansk A.
 • Ekstra tid til tidsbegrænsede hjemmeopgaver, der varer 24 timer eller længere, da vi forventer, at du selv kan tilrettelægge din arbejdsindsats inden for rammerne.  
 • Ændring af eksamenssprog, da vi vurderer, at det sænker niveauet for eksamen.   

 Hvis du har spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte os på mail:

Hvis du har en kronisk funktionsnedsættelse 

Du skal selv søge første gang – SÆRLIGT FOR EFTERÅRET 2021  

I efteråret 2021 skal ALLE studerende søge dispensation til særlige vilkår til eksamen.  

Det gælder også, hvis du tidligere har søgt!  

Det semester hvor du søger første gang, vil du modtage følgende breve fra os i din e-Boks:  

 • Når vi har modtaget din ansøgning, vil du kort tid efter modtage et brev – en “generel agterskrivelse”. 
 • Hvis studienævnet ikke modtager kommentarer fra dig, vil du modtage et brev – en “generel afgørelse” der også gælder for resten af din uddannelse. 
 • Til sidst modtager du et brev - “en semestervis afgørelse”, der gælder for de eksamener du er tilmeldt på dette semester.  

Du skal ikke søge igen  

På de resterende semestre af din uddannelse, skal du ikkesøge dispensation til særlige vilkår til eksamen.   

Du hører automatisk fra os, når vi sender brevene til din e-Boks.  

Hvis du ikke hører fra os senest to uger før eksamensperioden starter, skal du kontakte os på mail:

Du kan se, hvornår eksamensperioden starter på din studieportal under 'Undervisning' > 'Undervisningskalender og skema'.

Hvis du har en tidsbegrænset funktionsnedsættelse

Du skal selv søge første gang – SÆRLIGT FOR EFTERÅRET 2021  

I efteråret 2021 skal ALLEstuderende søge dispensation til særlige vilkår til eksamen.  

Det gælder også, hvis du tidligere har søgt!  

Det semester hvor du søger første gang, vil du modtage følgende breve fra os i din e-Boks:  

 • Når vi har modtaget din ansøgning, vil du kort tid efter modtage et brev – en “generel agterskrivelse”. 
 • Hvis studienævnet ikke modtager kommentarer fra dig, vil du modtage et brev – en “generel afgørelse” der gælder for den periode, hvor du har en funktionsnedsættelse. 
 • Til sidst modtager du et brev - “en semestervis afgørelse”, der gælder for de eksamener du er tilmeldt på dette semester. 

Du skal kun søge dispensation én gang 

Du skal kun søge én gang i den periode, hvor din funktionsnedsættelse er dokumenteret. 

Du hører automatisk fra os, når vi sender brevene til din e-Boks.  

Hvis du ikke hører fra os senest to uger før eksamensperioden starter, skal du kontakte os på mail:

Du kan se, hvornår eksamensperioden starter på din studieportal under ’Undervisning’ > ’Undervisningskalender og skema’

Hvis du har en akut opstået funktionsnedsættelse

Afgørelse for den pågældende eksamenstermin   

Når studienævnet har modtaget din ansøgning om dispensation til særlige vilkår til eksamen, vurderer vi om du har dokumenteret din akutte funktionsnedsættelse.  
Når studienævnet har færdigbehandlet din ansøgning, sender vi afgørelsen til din e-Boks.   

   

Sygdom ved eksamen

Læs mere om dispensationsansøgninger ved sygdom i forbindelse med eksamen i menuen under 'Eksamen' > 'Sygdom ved eksamen'.

Om lægeerklæringer

Du har brug for en lægeerklæring, hvis du bliver syg til en eksamen og i forbindelse med nogle dispensationsansøgninger.

Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med lægeerklæringer her.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk

Dispensationer vedr. fremrykkede eksamensforsøg

Hvis du har brug for en dispensation i et kursus, som ikke udbydes i den nye semesterstruktur, så læs mere nederst på siden under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmeldinger og reeksamen'