Bachelorprojekt

Bachelorprojekt - Politik og økonomi

Du skriver dit bachelorprojekt på 6. semester. Bachelorprojektet giver dig mulighed for at arbejde med en videregående og uddybende behandling af et politologisk eller økonomisk relevant emne. Projektet skrives på baggrund af en gennemgang og diskussion af litteraturen og problemstillinger, der emnemæssigt skal ligge inden for relevante fagområder.

Som studerende ved politik og økonomi kan du vælge imellem at skrive bachelorprojekt ved enten Statskundskab eller Økonomi. Det foregår lidt forskelligt, alt efter hvor du vælger at skrive dit bachelorprojekt. Du kan læse mere om dette herunder.

Bachelorafhandlingerne skrives i udgangspunkt med én vejleder fra enten Institut for Økonomi eller Institut for Statskundskab. Der er dog mulighed for, at der tilknyttes en medvejleder fra det andet institut. Hvis du vil skrive et bachelorprojekt med en hoved- og medvejleder, er det et krav, at hvert af de to fagelementer skal indgå med en vis vægt. Som en tommelfingerregel skal det medvejledte fagelement udgøre mindst en tredjedel af det samlede bachelorprojekt.

Kandidatuddannelse
Du kan altid søge ind på Kandidatuddannelsen i Økonomi, som du har retskrav på, uanset hvor du vælger at skrive dit bachelorprojekt.
Ønsker du at søge om optagelse på Kandidatuddannelsen i Statskundskab, skal du skrive bachelorprojekt ved en hovedvejleder på Statskundskab (ligesom dit valgfag på 5. semester også skal være på Statskundskab). Du er dog ikke garanteret optag på Statskundskab.

Du kan læse mere om adgangskravene til kandidatuddannelserne her.

Bachelorprojekt ved Statskundskab

Der udbydes hvert forår en række seminarer (fag), som du kan skrive bachelorprojekt indenfor. Du skal i november prioritere de ønskede fag, hvorefter de fordeles mellem de studerende ved lodtrækning.

Du kan vælge mellem seminarer indenfor fagområderne Almen statskundskab, Offentlig forvaltning og Offentlig politik. Der er flere bachelorprojektfag du kan vælge imellem.

Du skal tilmelde dig via selvbetjeningen i perioden 1.-5. november. Fagene er tilgængelige i kursuskataloget fra 15. oktober.

Bachelorprojektseminaret afsluttes med en hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling inden for seminarets genstandsfelt. I tilknytning til udarbejdelsen af hjemmeopgaven gives der målrettet indføring i udformning af opgave- og forskningsdesign, ligesom der ydes opgavevejledning

Bachelorprojekt ved Økonomi

Faget "Bachelor's thesis for Economics and Management students" (Oecon - 20 ECTS) består i at skrive bachelorprojekt, modtage vejledning og deltage i en møderække. Du kan skrive indenfor følgende emner: Mikroøkonomi, Makroøkonomi og Økonometri.

Alle studerende skal deltage i mindst to møder:

  • Et møde hvor de studerende præsenterer og diskuterer en andens opgave
  • Et møde hvor den studerendes egen opgave præsenteres og diskuteres sammen med en gruppe af medstuderende.

Find flere informationer her:

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.

1430515 / i40