Dispensation til særlige vilkår til eksamen

Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse såsom eksempelvis ordblindhed/dysleksi, psykiske lidelser, neurologiske lidelser, bevægelseshandicap, synshandicap eller hørehandicap eller har et andet modersmål end dansk, har du mulighed for at søge dit studienævn om tilladelse til at deltage i eksamen på særlige vilkår. Du kan fx søge om ekstra tid til en eksamen eller om tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler i forbindelse med eksamen.

Formålet med at give tilladelse til særlige eksamensvilkår er at ligestille studerende med en funktionsnedsættelse eller et andet modersmål end dansk med andre studerende i selve eksamenssituationen. Særlige prøvevilkår kan derfor aldrig betyde, at niveauet for eksamen sænkes.

  • Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår bør indsendes i god tid inden eksamen, hvis du vil være sikret svar inden afviklingen af din eksamen. Læs mere om sagsbehandlingstiden her

For at du kan få tilladelse til at deltage i en eksamen på særlige vilkår, er det normalt en forudsætning, at du kan dokumentere dit behov fx via en udtalelse fra Specialpsykologisk støtte (SPS), en lægeerklæring eller en udtalelse fra en psykolog. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at dokumentation for din funktionsnedsættelse er en væsentlig forudsætning, men ikke en garanti for, at universitetet giver tilladelse til, at du kan deltage i en eksamen på særlige vilkår. I sidste ende er det dit studienævn, der tager stilling til, om du, i forbindelse med den konkrete eksamen, har behov for særlige eksamensvilkår for at blive ligestillet med andre studerende, der skal til samme eksamen.

Her kan du læse mere om dispensationer og hvordan du ansøger.