Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Beståelseskravet

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.
Dvs. 3. og sidste eksamensforsøg i de fag der indgår i førsteårsprøven, udbydes i forbindelse med sommereksamen.

  • Fagene på 1. semester (30 ECTS) er 1. årsprøven.

Læs mere i din studieordning.

Studerende der startede på uddannelsen i 2015 eller tidligere

Der gælder forskellige regler om førsteårsprøven alt efter om du startede på din uddannelse i 2014, 2015 eller 2016.

Reglerne der er beskrevet heruder, gælder kun for studerende der startede i 2014 eller 2015!

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i inden udgangen af første studieår og have bestået inden udgangen af andet studieår. Førsteårsprøven indeholder således to krav: Et aktivitetskrav og et beståelseskrav.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

  • Førsteårsprøven består af eksamen i fagene på 1. semester. Se din studieordning.

Førsteårsprøvekravene

Aktivitetskravet
Ifølge aktivitetskravet skal du deltage i de eksamener, der er en del af førsteårsprøven inden udgangen af dit første studieår på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du skal bruge et eksamensforsøg i de eksamener, der er en del af førsteårsprøven, første gang de afholdes. Det er således en forudsætning for opfyldelse af aktivitetskravet, at du er tilmeldt eksamen og bruger et eksamensforsøg. Det er dog ikke en forudsætning, at du består eksamenerne første gang.
Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, afleverer blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det med som et brugt eksamensforsøg.

Beståelseskravet
Ifølge beståelseskravet skal du bestå de eksamener, der indgår i førsteårsprøven inden udgangen af dit andet studieår efter studiestart. Det betyder, at du senest skal bestå de fag, der indgår i førsteårsprøven, til reeksamen på dit 4. semester på bacheloruddannelsen.