Undervisningstilmelding

Tilmeldingsperiode

  • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. december  
  • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Obligatoriske fag

Hvis du følger det oprindeligt fastlagte studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag på det semester, du er kommet til. Undervisningstilmeldingen er i udgangspunktet bindende, og medfører at du automatisk er tilmeldt eksamen. Vi anbefaler, at du hvert semester sikrer dig, at du er tilmeldt den ønskede undervisning og de ønskede eksamener. Du tjekker dine tilmeldinger på mitstudie.au.dk -> 'Mit studieoverblik'. Dine tilmeldinger vil være markeret med et blåt 'U' (undervisning) og/eller 'E' (eksamen).

Hvis du er usikker på, hvilke obligatoriske fag, du skal være tilmeldt, kan du altid se dine fag ved at logge ind på mitstudie.au.dk -> 'Mit studieoverblik' eller finde en oversigt over dit studies fag og opbygning i din studieordning.

Følger du ikke det oprindeligt fastlagte studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig undervisningen i de obligatoriske fag. Du tilmelder dig ved at kontakte din undervisningsadministrator inden for tilmeldingsperioden. 

Valgfag

På dit 5. semester skal du have 10 ECTS valgfag. Du skal selv sørge for at tilmelde dig valgfag inde for tilmeldingsperioden for undervisning. En tilmelding er som udgangspunkt bindende, og du er automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig et fag.

Du finder de udbudte valgfag under fagudbud.

Du finder proceduren for tilmeldingen til valgfag nedenunder under "Trin for trin guide til tilmelding".

Trin for trin guide til tilmelding

  1. Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
  2. Du skal nu vælge, hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt. Se afsnit 'Oversigt over valgfag'. Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
  3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig fag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
  4. Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.
  5. Du skal kun tilmelde dig det antal fag, du ønsker at følge. Hvis du har tilmeldt dig fag på Summer University, gæstefag på en anden uddannelsesinstitution eller skal på udveksling, skal du kun tilmelde dig det antal fag, du skal følge i foråret 2022 på din egen uddannelse. Vælger du for mange fag, bliver du automatisk afmeldt de fag, der ikke er plads til i dit studieprogram. Afmeldingen er vilkårlig, og der vil ikke blive taget hensyn til, hvilke fag det drejer sig om. 
  6. Efter den 14. december skal du tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.
  7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 15. - 16. december. Her kan du tilmelde dig fag med ledige pladser. Herefter skal du igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Du kan se dine tildelte fag efer den 20. december. Hvis du ikke har fået plads efter 2. tilmeldingsrunde, så har du mulighed for at kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Pladsfordeling

Kurser udbudt af Institut for Økonomi

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne blive fordelt, ud fra hvem der har bestået flest ECTS (anciennitet).

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i 2. tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Kurser udbudt at Institut for Statskundskab

 

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i 2. tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Valg af kandidatuddannelse

Kandidatuddannelse
Du kan altid søge ind på Kandidatuddannelsen i Økonomi, som du har retskrav på, uanset hvor du vælger at skrive dit bachelorprojekt.
Ønsker du at søge om optagelse på Kandidatuddannelsen i Statskundskab, skal du vælge et valgfag på 5. semester, der udbydes af Institutet for Statskundskab (ligesom dit bachelorprojekt skal skrives ved en hobedvejleder fra Statskundskab). Du er dog ikke garanteret optag på Statskundskab.

Du kan læse mere om adgangskravene til kandidatuddannelserne her.

Procedure for tilmelding af Policy Evaluering på 6. semester

Tilmelding til kurset Policy Evaluering på 6. semester er åben i tilmeldingsperioden for undervisningen fra 1.-5. december.

Undervisningen i Policy Evaluering foregår bl.a. på hold, hvor der også deltager studerende fra uddannelsen i Statskundskab. Det er muligt for studerende på Politik og økonomi at ønske at komme på hold med op til fire andre studerende fra Politik og økonomi, så man maksimalt er 5 studerende fra Politik og økonomi på et hold. Det kan fra studieadministrationens side ikke garanteres, at ønskerne vil blive opfyldt.

Ønsker om holdplacering sendes til bachelor.bss@au.dk senest d. 10. december. kl. 12.00. Der skal kun sendes én e-mail pr. gruppe, der ønsker at være på samme hold, og mailen skal indeholde navne og studienumre for alle de, der ønsker at blive placeret på det samme hold. I mailens emnefelt skrives ’Holdønske PolØk 6. sem.’.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

·       Projektorienteret forløb (praktik)

·       Udvekslingsophold

·       Ar være gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Dispensation til afmelding 

Hvis ingen af de tre ovennævnte afmeldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at afmelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.

Dispensation til skift af valgfag, der udbydes af Studienævnet for Økonomi

Skift mellem fag kan undtagelsesvist, og kun mod ansøgning om dispensation, finde sted frem til udgangen af 2. undervisningsuge efter semesterstart, hvorefter alle tilmeldinger betragtes som bindende. Dispensation til fagskifte gives som udgangspunkt kun, hvis ansøgningen er begrundet i rimelige faglige forhold, og såfremt lokalekapaciteten tillader det. Skift mellem fag efter 2. undervisningsuge kan kun finde sted, hvis der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold.

Afmelding af fag er kun mulig, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.   

Undervisningstilmelding i fag, hvor du tidligere har fulgt undervisningen

Kurser udbudt af Institut for Økonomi

Hvis du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg og ønsker at blive gentilmeldt undervisningen, skal du skrive til bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk inden for tilmeldingsperioden. Bemærk, at det kun er muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag med deltagerbegrænsning, hvis du tilmelder dig inden for tilmeldingsperioden, og hvis der er ledige pladser på faget.

Ønsker du ikke at følge undervisningen igen, og vil du udelukkende tilmeldes eksamen i dit 2. eller 3. eksamensforsøg, skal du i stedet følge fristerne for tilmelding til eksamen

Kurser udbudt af Institut for Statskundskab

Det er ikke muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag, hvor du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg, medmindre der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold, og du har fået en dispensation.