Speciale

Specialer kan være teoretiske og/eller empiriske. Der kan vælges mellem to former:

  1. Det klassiske speciale: Der skrives maksimalt 65 sider. Afhandlingen kan være en individuel opgave eller en gruppeopgave med individuel bedømmelse og højst to deltagere. Ved to deltagere forøges opgavens omfang med 50%.
  2. Artikelspecialet: Der skrives to artikler, hvoraf den ene skal være empirisk (max 25 sider), mens den anden skal været et mere omfattende review i tilknytning til den første artikel og dens emneområde (max 30 sider). Artiklerne skal udformes efter principperne i relevante internationale journaler. I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til Studienævnet, understøttet af vejlederen med underskrift, ændres i længden og udformning af artiklerne. Ansøgningen skal henvise til én eller flere relevante internationale journaler, som opererer med andre artikellængder og/eller udformninger. Afhandlingen kan være en individuel opgave eller en gruppeopgave med individuel bedømmelse og højst to deltagere. Ved 2 deltagere skrives review-artiklen sammen. Derudover skrives to empiriske artikler (max 25 sider) – enten ved at de to deltagere skriver hver deres artikel, eller ved at de skriver begge artikler sammen. Det skal understreges, at de to empiriske artikler skal have forskelligt indhold (men de må gerne være på samme datagrundlag).

Ved specialet udarbejdes et mindre resumé på engelsk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen.

Kandidatafhandlingens danske titel suppleres med en engelsk oversættelse.

Overordnede tidsrammer

  • Specialet skal afleveres senest 4 måneder efter tilmeldingsdatoen. Afleveres der ikke inden for denne frist bruges 1 eksamensforsøg.
  • Bedømmelse skal foreligge inden for 4 uger efter aflevering, når der afleveres til den fastsatte afleveringsfrist (og op til 14 dage inden). Afleveres før den fastsatte afleveringsfrist, finder bedømmelsen sted senest 6 uger efter afleveringen.
  • Studerende, der bruger et eksamensforsøg efter 4 måneder (enten ved at undlade at aflevere eller ved at få deres speciale bedømt med karakterer mindre end 2) tilmeldes automatisk til et andet forsøg med en ændret opgaveformulering, som skal ligge inden for samme emneområde og som godkendes af vejleder. Dette andet forsøg har en afleveringsfrist på 3 måneder efter fornyet tilmeldingsdato. Efter samme princip tilmeldes der automatisk til et 3. eksamensforsøg.

Hemmeligholdelse, rettigheder og offentliggørelse ifm. indsamlede data

Oplysninger om ophavsret til forskningsresultater findes i eksamensbekendtgørelsen §45 Kapitel 9.

Skulle data, fund, opfindelser etc. ønskes hemmeligholdt indtil anden offentliggørelse, eller skulle rettigheder tilhøre en forskningsenhed, forskning eller vejleder kan en såkaldt ”Hemmeligholdelses-erklæring” underskrives af den studerende og forskningslederen. Denne erklæring kan downloades fra universitetets regelsamling.

Aftale om fortrolighed

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden.
Den finder du her: Fortrolighedsaftale