Tilmelding og fordeling af praktikpladser

Mulige praktiksteder

Når du skal søge om praktik, søger du ikke praktik hos et navngivent praktiksted. Du søger din praktik inden for et område og derefter finder praktikkoordinatoren på Psykologisk Institut en praktikplads, inden for det ønskede område, så vidt det er muligt.

Du har mulighed for at ønske praktik inden for følgende områder:

  • Arbejds - og organisationspsykologi
  • Voksen
  • Børn og unge
  • Neuropsykologi
  • Forskningspraktik

Er der særlige geografiske områder uden for Aarhus, hvor du kunne tænke dig at tilbringe din praktik, kan du skrive dette på tilmeldingen, ligesom det er relevant, om du har bil og børn.

Det er således praktikkoordinatoren, der formidler praktikstederne og etablerer kontakt til en række psykologer og praktiksteder på baggrund af de studerendes ønsker.

Al kontakt til praktikstederne skal gå igennem praktikkoordinatoren. I særlige tilfælde kan du efter forudgående tilladelse fra praktikkoordinatoren få lov til selv at kontakte et navngivent praktiksted, men det er ikke tilladt at søge bredt ud til unavngivne praktiksteder f.eks. via facebook eller andre sociale medier.

Tilmelding til praktik

Du tilmelder dig praktik via det online tilmeldingsskema og ikke via selvbetjeningen.
Tilmeldingen skal ske semestret før, du ønsker at komme i praktik.

Dette gælder ligeledes, hvis du efter aftale med praktikkoordinatoren selv har arrangeret et praktikforløb.

Tilmelding til praktik i efterårssemestret: 1. - 15. februar
Tilmelding til praktik i forårssemestret: 1. - 15. september 

Ved for sen tilmelding kommer du bagerst i køen, og du skal endvidere kontakte praktikkoordinatoren. 

Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende og vil blive registreret som et brugt forsøg, uanset om praktikken gennemføres eller ej.

Fordeling af praktikpladser

Kort efter tilmeldingsfristens udløb påbegynder praktikkoordinatoren fordelingen af praktiksteder. 
Det varierer meget fra semester til semester, hvor mange der ønsker praktik inden for fagets forskellige områder, så chancerne for at få den praktikplads man ønsker, varierer ligeledes.

Instituttet fordeler de studerende på de praktikpladser, som er til rådighed det pågældende semester. Hvis der er flere studerende, som søger samme praktikplads, afgør praktikkoordinatoren, hvem pladsen tilfalder – efter bedste skøn ud fra de oplysninger, ansøgerne har angivet på tilmeldingsskemaet og/eller efter lodtrækning. 

Fordelingsprocessen tilstræbes afsluttet i begyndelsen af juni hhv. begyndelsen af december. Det er ikke tilladt at bytte praktikpladser efter tildelingen. 

Hvis du får tildelt en praktikplads uden for Aarhus har du mulighed for at søge om tilskud til transportudgifter. Læs mere her.

Praktikkontrakt og tildelt praktiksted

Listen over tildelte praktiksteder offentliggøres via Blackboard.
Her finder du også den praktikkontrakt, som skal udfyldes i forbindelse med dit praktikforløb.
Denne kontrakt skal ligeledes benyttes, hvis du efter aftale med praktikkoordinatoren selv har arrangeret et praktikforløb.

Når dit praktiksted er offentliggjort, skal du hurtigst muligt kontakte den praktikansvarlige med henblik på etablering af en samtale. Samtalen mellem praktikstedet og dig danner beslutningsgrundlaget for, hvorvidt praktikstedet og du ønsker at indgå en kontrakt om praktik.

Den samlede praktikperiode skal udgøre 50 hele arbejdsdage (svarende til 370 timer), almindeligvis fordelt som ca. 3 dage om ugen i et semester, men andre variationer kan også aftales med praktikstedet. Den samlede periode kan dog ikke strække sig over flere semestre, og skal være afsluttet henholdsvis 30. juni og 31. december.
Husk, at du skal følge fag (15 ECTS) ved siden af praktikken, hvorfor praktikken ikke kan fylde alle ugens 5 dage.

Ifald der ikke indgås kontrakt, skal du og praktikstedet meddele dette til praktikkoordinatoren snarest muligt efter samtalen.

Når du har fået udfyldt din praktikkontrakt i samarbejde med dit praktiksted, skal du indsende den til godkendelse via mit.au.dk.
Du skal benytte blanketten ”Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU”, som du finder under overskriften "Ansøgninger", herunder "Ansøgninger til studienævn". Blanketten kan benyttes til flere forskellige formål. Udfyld den så godt som muligt og vedhæft praktikkontrakten.

Fristen for indsendelse af praktikkontrakt er henholdsvis den 15. juni (praktik i efterårssemestret) og den 15. december (praktik i forårssemestret).

Du modtager en bekræftelse på, at din praktikkontrakt er godkendt via din e-boks.
Du er selv ansvarlig for at videreformidle den godkendte kontrakt til dit praktiksted.