Teori-praksis seminar

Sideløbende med din praktik skal du følge Teori- praksis seminaret. Du tilmeldes automatisk seminaret, når du har tilmeldt dig praktikken via den elektroniske tilmeldingsblanket.

Seminaret indledes med et opstartsmøde i starten af semestret, hvor der dannes teori- praksisgrupper, som tilknyttes en faglig vejleder. Det er derfor vigtigt, at du deltager i opstartsmødet. I teori- praksisseminar-grupperne har du mulighed for at reflektere over oplevelser fra praktikken.

Teori- praksisgrupperne mødes i alt 12x3 timer på selvvalgte tidspunkter fordelt over semestret. Seminaret er omfattet af de almindelige regler for mødepligt ved seminarer, se mere her.
Den faglige vejleder deltager 3 gange – ved starten, midt i forløbet og ved den afsluttende feedback på refleksionsopgaven. Tidspunkterne for de tre møder med den faglige vejleder skal aftales med denne.

Teori- praksisseminaret afsluttes med aflevering af en skriftlig refleksionsopgave (maks. 9 sider) samt et efterfølgende feedbackmøde.
Feedbackgangen placeres almindeligvis ca. 2-3 uger efter afleveringsfristen. Deltagelse i det afsluttende feedbackmøde er obligatorisk.

Diskussionsoplæg

I løbet af semestret skal hver studerende afholde mindst 2 diskussionsoplæg i teori- praksisgruppen.

Der skal gives en kort beskrivelse af en problemstilling fra praktikken, og i forlængelse heraf nævnes nogle punkter, der ønskes reflekteret og diskuteret i gruppen. Diskussionsoplægget (1-2 sider) udsendes til de andre i gruppen efter aftale et par dage før mødet via Blackboard.

Den skriftlige refleksionsopgave

Den skriftlige refleksionsopgave, der udgør seminarets eksamensopgave, kan tage udgangspunkt i et af de diskussionsoplæg, der er afholdt i teori- praksisgrupperne.

Refleksionsopgaven skal først og fremmest indeholde egne personlige refleksioner over et tema fra praktikforløbet. Refleksionsopgaven adskiller sig fra almindelige eksamensopgaver ved først og fremmest at tage udgangspunkt i den faglige og personlige indsigt, som man som studerende på dette trin allerede har erhvervet sig. Den afspejler det personlige/faglige tankegods, som man faktisk ser på verden med som psykologistuderende, hvor almindelige opgaver i meget højere grad trækker på egentlige reviews af teori og empiri læst til netop denne opgave.

Det er derfor ikke et krav at referere direkte til litteratur i refleksionsopgaven. Der skal selvsagt være en reference, hvis man trækker litteratur ind og anvender/citerer i sin refleksionsopgave. Men det er muligt at skrive en refleksionsopgave, hvor man laver en rent personlig - men selvfølgelig faglig velkvalificeret - refleksion uden specifik henvisning til anden litteratur.

Som bilag til refleksionsopgaven skal man dog under alle omstændigheder vedlægge et bilag med referencer til læst litteratur på mindst 500 sider, som man har anvendt i forbindelse med sit arbejde i teori- praksisgrupperne. Litteraturen til refleksionsopgaven må ikke have været en del af tidligere pensumopgivelser, og må ikke være grundbøger om specifikke psykiske lidelser, undersøgelsesmetoder o.l. Benyt i stedet bøger om etiske emner, kontakt osv.

Ved semesterstart får du adgang til teori-praksisseminarets blackboard-side, hvor du kan finde flere nyttige informationer. 

Refleksionsopgaven skal afleveres via WISEflow.