Retningslinjer om konsekvenser for studieforløb pga. COVID-19 på Health

COVID-19 sætter sit aftryk på hele samfundet og derved også det at være studerende på Aarhus Universitet.

Det overordnede formål for universitetet er, at de studerende, så vidt det overhovedet er muligt, gennemfører deres studier som planlagt. 

På den baggrund er der fastlagt en række retningslinjer, som er vedtaget på AU-niveau, og her på siden kan du læse om, hvordan de bliver omsat til praksis på Health.

Sagsbehandlingstid

Vi vil gøre vores yderste for at behandle ansøgningerne hurtigst muligt, så du kan få hurtigt svar.

Du vurderer selv, hvornår du ansøger om dispensation om eksempelvis forlængelse af afleveringsfristen, men du skal forvente en vis sagsbehandlingstid, så vent ikke for længe.

Definition af usædvanlige forhold og nødvendig dokumentation

Som følge af COVID-19 er der opstået en række forhold, der efter en konkret og individuel vurdering kan betragtes som usædvanlige. Har du brug for at søge en dispensation, kan du inddrage disse forhold i din ansøgning.

Det kan være svært for dig at vurdere, om du kan/vil aflevere til fristen, eller om du skal søge en dispensation for fristen - beslutningen er i sidste ende din. Når du afleverer din opgave til bedømmelse, så kan den ikke trækkes tilbage, og det er derfor en god idé at gå i dialog med din vejleder i god tid inden afleveringsfristen for at få et overblik over, om den er realistisk at nå. 

Her kan du se en oversigt over, hvilken dokumentation du skal sende med afhængig af, hvad du søger dispensation for.

Begrundelse for ansøgningDokumentationskrav
Manglende mulighed for at indsamle empiri eller fortsætte laboratorieøvelser etc.Udtalelse fra vejleder
Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med COVID-19-situationen).Bekræftelse fra arbejdssted, og hvis det ikke er muligt, en tro-og-love-erklæring
Pasning af børn hjemsendt fra dagsinstitutioner og folkeskoler.Tro-og-love-erklæring
Sygdom, hvor der skal dokumenteres sygdom her og nu, som f.eks. ved afmelding af eksamen, hvor der skal dokumenteres sygdom på eksamensdagen.Lægeerklæring, og hvis ikke det er muligt, en tro-og-love-erklæring.    
Længerevarende sygdom.   Lægeerklæring. Det kan være nødvendigt at udsætte sagsbehandlingen til en lægeerklæring kan fremskaffes.

Bachelorprojekter

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit bachelorprojekt inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis corona-situationen giver dig udfordringer med at gøre dit bachelorprojekt færdigt til tiden, og vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på det, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Du skal i din ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver dig en forsinkelse.

Studienævnene kan imødekomme ansøgninger om forlængelse. De vurderer helt konkret, hvordan du bedst bliver kompenseret for den tid, du er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en udtalelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.
 • Indsend ansøgning om dispensation

Specialer

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit speciale inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis corona-situationen giver dig udfordringer med at gøre dit speciale færdigt til tiden, og vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på det, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Du skal i din ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver dig en forsinkelse.

Studienævnene kan imødekomme ansøgninger om forlængelse. De vurderer helt konkret, hvordan du bedst bliver kompenseret for den tid, du er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en udtalelse fra din specialevejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.
 • Indsend ansøgning om dispensation

Gruppedispensationer

Kan man få dispensation som gruppe til et speciale eller bachelorprojekt?

Alle studienævn kan give fælles dispensation om fristudsættelse til en hel specialegruppe eller bachelorprojektgruppe, hvor en eller flere fra gruppen har været påvirket af corona-situationen.

I skal i jeres ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver jer en forsinkelse.

Studienævnene vurderer helt konkret, hvordan I bedst bliver kompenseret for den tid, I er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal vedlægges en udtalelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal vedlægges bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal vedlægges en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal vedlægges en lægeerklæring.
 • Indsend ansøgning om dispensation

Bundne hjemmeopgaver

Hvis du har en bunden hjemmeopgave under nedlukningsperioden, og du er forhindret i at deltage på lige vilkår grundet usædvanlige forhold (se ovenfor), kan du søge en dispensation til at blive afmeldt prøven og i stedet blive tilmeldt reeksamen.

Send en dispensationsansøgning til studienævnet med den fornødne dokumentatiom (se ovenfor). Ansøgningen skal være studienævnet i hændes senest 2 hverdag efter afleveringsfristen.  

Projektorienterede forløb

Som udgangspunkt har du mulighed for at gennemføre dit projektorienterede/erhvervsrettede forløb, met afhænger dog af forholdene på projektstedet, og du skal følge anvisningerne fra det. 

Såfremt nedlukningen varer længere tid, vil flere studerende dog formentligt have problemer med at gennemføre projektforløbet. Du kan derfor søge dispensation med henvisning til usædvanlige forhold (se ovenfor) med den nødvendige dokumentation (se ovenfor). Der vil altid blive foretaget en konkret individuel vurdering.

Mundtlige eksamener

Mundtlige eksamener i nedlukningsperioden afholdes i videst mulige omfang som virtuelle eksamener, og vi arbejder pt. på at få lavet en detaljeret beskrivelse af proceduren.

Klinikforløb

Trods COVID19 epidemien bør så mange studerende som muligt have mulighed for at opfylde de krav, der stilles, for at de kan bestå eller deltage i eksamen; dermed også gennemførelse af klinikforløb. Der gives ingen garanti herfor, men vi gør alt, hvad vi kan, for at de studerende forsinkes mindst muligt.

Såfremt det er muligt at stille klinikforløb til rådighed, har du mulighed for at angive, at du ikke kan deltage i klinik med begrundelse i sygdom, graviditet, mv., uden du bruger et forsøg, eller at der på anden måde stilles forhindringer op for dig.

Såfremt det ikke er muligt at stille klinikforløb til rådighed pga. COVID19 epidemien, arbejder universitetet for at sikre erstatningsforløb for dig på et senere tidspunkt eller i et andet format.

Forlængelse af maksimal studietid

De ekstraordinære omstændigheder kan ende i, at du må søge en dispensation for at få forlænget din maksimale studietid, og her følger Aarhus Universitet de retningslinjer, som fremgår af myndighedernes officielle hjemmeside.

Hvis du ikke kan gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid på grund af den ekstraordinære situation, gives mulighed for forlængelse af studietid og udsættelse af den maksimale studietid. Du skal sende en dispensationsansøgning til studienævnet, hvor du i ansøgningen beskriver det usædvanlige forhold og sender det nødvendige dokumentation med (se ovenfor). Studienævnet vil behandle din sag på baggrund af ansøgningen og en konkret individuel vurdering.

Du kan desuden søge om tillæg af SU-klip. Der vil også her altid være tale om en konkret individuel vurdering, da du skal godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID 19-situationen og forsinkelsen.

Obligatorisk undervisning / undervisningsdeltagelse som prøveform

Trods COVID19 epidemien bør så mange studerende som muligt have mulighed for at opfylde de krav, der stilles, for at de kan bestå eller deltage i eksamen; dermed også gennemførelse af obligatorisk, praktisk undervisning f.eks. klinikophold. Der gives ingen garanti herfor, men vi gør alt, hvad vi kan, for at de studerende forsinkes mindst muligt.

Studerende der melder sig til/indkaldes til nødberedskabet i sundhedsvæsenet

Health støtter op om, at studerende med en sundhedsfaglig uddannelse og kompetencer melder sig til nødberedskabet i sundhedsvæsenet (varetagelse af kritisk samfundsfunktion i forbindelse med COVID-19 situationen). 

Der er flere måder, du kan indgå i nødberedskabet på:

 1. Står til rådighed, men er ikke aktiv i nødberedskabet endnu.
 2. Står til rådighed og er aktiv med enkelte vagter.
 3. Står til rådighed og er fuldtids aktiv i nødberedskabet.

Såfremt deltagelsen i nødberedskabet forhindrer dig i at overholde reglerne på din uddannelse, kan du sende en dispensationsansøgning til studienævnet. Det kan eksempelvis dreje sig om:

 1. Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist.
 2. Dispensation til at blive afmeldt undervisning.
 3. Dispensation til at blive afmeldt eksamen.

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Vi forsøger i videst muligt omfang at gennemføre de igangværende EVU-aktiviteter under nedlukningsperioden, men hvis det i enkelte tilfælde ikke er muligt, arbejder vi på at genplanlægge undervisning og eksamen på et senere tidspunkt, hvor din betaling fortsat vil være gældende. 

De nuværende regler for afmelding af eksamen gælder fortsat: som masterstuderende har du mulighed for at afmelde dig eksamen senest 7 dage før afleveringsfristen. Afmelder du dig herefter, bruges et prøveforsøg.

Ved afmelding aftaler du individuelt ny tilmelding og ny afleveringsfrist. Det nye prøveforsøg placeres så vidt muligt inden påbegyndelsen af næste modul.

For Masterprojektet gives som udgangspunkt 3 måneder til det nye prøveforsøg/ny afleveringsfrist.

På samme vis gælder vanlige regler for studerende på diplom- og akademiuddannelser.