Stormøde om ændringer i studieordningen

Studienævnet har lagt op til en række omfattende ændringer af studieordningen for bachelor- og kandidatuddannelserne i statskundskab og samfundsfag. Derfor indkalder Statsrådet til stormøde vedrørende en generel diskussion om vores uddannelser samt specifikke ændringer i studieordningen på Statskundskab og Samfundsfag.

22.11.2017 | Ingrid Marie Fossum

Dato tor 30 nov
Tid 16:00 18:00
Sted Auditorium A1 (1333 - 001)

Stormødet kommer bl.a. til at omhandle antallet af mundtlige og skriftlige eksaminer, muligheden for et valgfag på bacheloren og på hvilke semestre visse fag skal placeres, heriblandt ombytning af Videnskabsteori og Politisk teori.

StatsRådet og Studienævnet lægger rigtig stor vægt på, at de studerende bliver inddraget i diskussionerne om vores uddannelse. Derfor håber vi på et stort fremmøde, så de vigtige perspektiver fra os studerende tages med inden beslutningerne træffes i Studienævnet.

Læs nedenstående for en mere uddybende gennemgang af de konkrete forslag, vi kommer til at diskutere på mødet: 

  • Ombytning af politisk teori og videnskabsteori. Hermed vil politisk teori blive et 10 ECTS fag på 1. semester, mens videnskabsteori vil indgå på 2. semester med 5 ECTS. Både fra studenterside og fra afdelingen for politisk teori er det fremført, at den placering bedre vil afspejle vægten i fagene. 
  • En flytning af politiske institutioner til 2. semester (og tilsvarende flytning af økonomifagene så de ligger på 3. og 4. semester). Især hvis videnskabsteori flyttes til 2. semester som foreslået ovenfor, vil der blive tale om et ret ’redskabstungt’ 2. semester. En flytning af politiske institutioner vil give de studerende mere politologisk substans på 2. semester. 
  • Indførelsen af et valgfag på bacheloruddannelsen i statskundskab fx på 5. semester. Der har tidligere været valgfag på bachelorniveau, men i det nuværende program kan de studerende først vælge fag selv, når de når bachelorseminaret på 6. semester. Valgfagene kunne have samme format som kandidatseminarer men være på bachelorniveau og med en fælles eksamensform. 
  • Flytning af forvaltningsret fra bachelor- til kandidatuddannelsen. En sådan flytning kan give plads til et valgfag på bacheloruddannelsen. Samtidig vil det have en positiv effekt på opgørelsen af VIP-dækning, idet der flyttes et fag med eksterne undervisere til kandidatuddannelsen, der i øvrigt har fuld VIP-dækning. Endelig vil det betyde, at også studerende, der optages med andre bacheloruddannelser end vores egen, vil få forvaltningsret som del af deres samlede uddannelse. 
  • Indførelsen af flere mundtlige eksaminer på bacheloruddannelsen. Med de nye regler for bedømmelse af eksaminer har de studerende fået en særdeles presset eksamensperiode. En mulighed for at ændre dette er at overgå til flere mundtlige eksaminer, som vil kunne ligge sidst i hhv. januar og juni måned. 
  • Indførelsen af et praktik-understøttende seminar på kandidatuddannelsen. Rigtig mange studerende tager i praktik, men det kan diskuteres, om det faglige udbytte er tilstrækkeligt stort. Et bud på at skabe en tættere kobling mellem praktik og studie er at udbyde et særligt seminar, der kan tages af studerende, der er på praktiksteder, hvor de fysisk har mulighed for at møde op til timer en gang om ugen. Seminaret skal have et fælles pensum, men også give mulighed for, at de studerende kan anvende materiale fra deres praktik.
Arrangement, Statsrådet