Bacheloropgave

Bacheloropgave på statskundskab

Bacheloropgaven skrives almindeligvis på 6. semester. Der udbydes hvert forår en række seminarer, der kan skrives bacheloropgave indenfor. Du skal i november prioritere 10 fag, hvorefter de fordeles mellem de studerende ved lodtrækning.

Læs mere om tilmelding her.

Bachelorprojektseminaret giver en videregående og uddybende behandling af et politologisk relevant emne på baggrund en gennemgang og diskussion af litteraturen og problemstillinger inden for seminarets genstandsfelt, der emnemæssigt skal ligge inden for et af flg. fagområder: Almen statskundskab, Sammenlignende statskundskab, Politisk teori, International politik, Sociologi, Offentlig forvaltning og Offentlig politik

Bachelorprojektseminaret afsluttes med en hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling inden for seminarets genstandsfelt. I tilknytning til udarbejdelsen af hjemmeopgaven gives der målrettet indføring i udformning af opgave- og forskningsdesign ligesom der ydes opgavevejledning.

Formalia
Nedenstående formelle krav gælder til bacheloropgaven på statskundskab:

 • Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 70.000 anslag (inkl. mellemrum), inkl. bilag og noter, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Skrives opgaven på engelsk, kan resumeet skrives på dansk eller engelsk. 
 • Der er ingen formelle krav vedrørende linjeafstand, margener, skrifttype, sidehoved og sidefod; opgavens layout skal blot fremstå læsevenligt. Sidehoved og sidefod tæller ikke med i det samlede antal anslag.
 • Tabeller og figurer tælles med i det samlede antal anslag. Det er den studerendes ansvar at medtælle alle anslag i tabeller og figurer også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word).  
 • Der er ingen formelle krav vedrørende forside, men det er god praksis at angive navn og studienummer (hvis opgaven ikke er anonym) og flownummer (hvis opgaven er anonym). Forsiden tæller ikke med i opgavens omfang.
 • Opgavebesvarelsen skal være individuel. Det betyder med andre ord, at opgaven skrives alene, og at det ikke er muligt at aflevere bacheloropgaven som en gruppe. 
 • Besvarelser, der overskrider det normerede omfang eller som ikke tillader individuel bedømmelse, vil blive afvist. 

Bacheloropgave på samfundsfag

Bacheloropgaven skrives almindeligvis på 5. semester. Der udbydes hvert efterår et seminar, som der skal skrives bacheloropgave i. Faget er sædvanligvis bredt, så der kan skrives opgaven inden for flere af fagets hovedområder.

Formalia
Nedenstående formelle krav gælder til bacheloropgaven på samfundsfag:

 • Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 56.000 anslag (inkl. mellemrum), inkl. bilag og noter, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Skrives opgaven på engelsk, kan resumeet skrives på dansk eller engelsk. 
 • Der er ingen formelle krav vedrørende linjeafstand, margener, skrifttype, sidehoved og sidefod; opgavens layout skal blot fremstå læsevenligt. Sidehoved og sidefod tæller ikke med i det samlede antal anslag.
 • Tabeller og figurer tælles med i det samlede antal anslag. Det er den studerendes ansvar at medtælle alle anslag i tabeller og figurer også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word).
 • Der er ingen formelle krav vedrørende forside, men det er god praksis at angive navn og studienummer (hvis opgaven ikke er anonym) og flownummer (hvis opgaven er anonym). Forsiden tæller ikke med i opgavens omfang.
 • Opgavebesvarelsen skal være individuel. Det betyder med andre ord, at opgaven skrives alene, og at det ikke er muligt at aflevere bacheloropgaven som en gruppe. 
 • Besvarelser, der overskrider det normerede omfang eller som ikke tillader individuel bedømmelse, vil blive afvist. 

Aftale om fortrolighed

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden.

Den finder du her: Fortrolighedsaftale

Studenterrejse- og researchkonto

Gennem instituttets studenterrejse- og researchkonto kan du søge om midler til at dække rejse- og researchomkostninger i forbindelse med dit speciale.