Kandidatforeningen

Hvem er Kandidatforeningen?

Kandidatforeningen på Statskundskab er en forening for og af kandidatstuderende og studerende på 6. semester på Institut for Statskundskab, Aarhus BSS. Formålet med foreningen er at skabe et bedre studiemiljø på kandidatdelen samt at vedligeholde og forbedre de studerendes kompetencer og dermed aktivt deltage i at øge de studerendes muligheder for beskæftigelse efter endt studium.

Dette tilstræbes gennem afholdelse af en lang række faglige og sociale arrangementer i løbet af semestret. På den faglige front afholder vi blandt andet jobcrawls, arrangerer karrieremessen Vita Politica og tilbyder introduktioner til kernefag på kandidaten. De sociale arrangementer omfatter blandt andet forfester inden PF-fester, fællesgrill samt ikke mindst et halvårligt RUS-arrangement.

Kandidatforeningen i sin nuværende form blev stiftet og konstitueret i marts 2006 ved en generalforsamling. Foreningen er en videreførelse af den forhenværende Kandidatforening af 2003 på Institut for Statskundskab, Aarhus BSS. Den nyoprettede forenings fokus på målgrupper og formål er ændret markant i forhold til den forhenværende forenings.

Kandidatforeningens fokus ligger i dag på tre målgrupper: studerende på 6. semester og kandidatstuderende ved Institut for Statskundskab på Aarhus BSS samt færdiguddannede kandidater fra samme sted. Derved vil foreningen forsøge at knytte bånd mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen samt mellem studietiden og livet som færdiguddannet kandidat. Relanceringen af foreningen og udvidelsen af foreningens målgruppe åbner muligheden for at tilbyde medlemskab til studerende på 6. semester, som dermed får en god mulighed for at blive en del af de ældre studerendes studiemiljø.

Bliv medlem af Kandidatforeningen

Alle statskundskabsstuderende på 6. semester og derover kan blive medlem af Kandidatforeningen. Som medlem af Kandidatforeningen får du mulighed for at deltage i foreningens faglige og sociale arrangementer.

Et medlemskab er livslangt og koster 20 kr. Det kan erhverves i forbindelse med vores arrangementer.

Velkommen til!

Bestyrelsen (2022/2023)

 • Morten Vildbrad: Formand og Fagligt Udvalg
 • Gustav Olsen Dyppel: Næstformand og Kasser
 • Allan Salih: Socialt Udvalg
 • Gustav Bo Hansen: Socialt Udvalg
 • Daniel Bisgaard Jensen: Socialt Udvalg
 • Jacob Daugaard: Fagligt Udvalg
 • Mikkel Kongsgaard Koed: Fagligt Udvalg
 • Ole Eskild-Jensen: Vita Politica
 • Mikkel Bøhne: Vita Politica
 • Signe Bille: Vita Politica
 • Sebastian Juhl: Vita Politica

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er ’Kandidatforeningen ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet’. Foreningen er hjemmehørende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

§ 2 Formål 

Foreningen har to hovedformål – et socialt og et fagligt:

1)    Foreningen skal gennemføre sociale aktiviteter for medlemmerne med henblik på at styrke studiemiljøet.

2)    Foreningen skal gennemføre faglige arrangementer i form af foredrag, debatter, samt gennemføre kurser med henblik på at styrke de studerendes faglige kompetencer. 

Derudover har foreningen to sekundære formål:

1)    Bygge bro mellem livet på og efter studiet 

2)    Bygge bro mellem bachelorstudiet og kandidatstudiet   

§ 3 Medlemmer 

Som medlemmer optages personer, der opfylder minimum ét af følgende krav:

1) Man afslutter bacheloruddannelsen ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet indenfor det kommende semester.

2) Man har opnået en bachelorgrad fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

3) Man tager hele kandidatuddannelsen ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

4) Man er færdiguddannet kandidat fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

5) Man tager et semester på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet som en del af sit statskundskabsstudie ved et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

6) Forhenværende og nuværende videnskabeligt personale ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

7) OPØ-studerende på 6. semester og på kandidaten.

Stk. 2
Bestyrelsen har mulighed for at suspendere et medlem med 9/11-dele af bestyrelsens stemmer, mens generalforsamlingen har mulighed for at ekskludere et medlem af foreningen, hvis denne har handlet i strid med foreningens vedtægter, eller på anden måde har skadet Kandidatforeningen.

§ 4 Kontingent 

Medlemmerne betaler én gang et kontingent fastsat på generalforsamlingen til afholdelse af omkostninger ved foreningens drift.
 

§ 5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af februar. Som faste punkter på dagorden er: 

         • Valg af dirigent 

         • Valg af referent 

         • Formandens beretning 

         • Foreningens økonomi, herunder godkendelse af årsregnskab
 

•Godkendelse af kontingentstørrelse 

         • Indkomne forslag 

         • Diskussion af planer for det kommende år 

         • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt op til syv suppleanter 

         • Valg af to af bestyrelsen uafhængige revisorer samt en suppleant 

         • Eventuelt 

Stk. 2 

Indkaldelse til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst to uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag til punkter på dagsorden skal være bestyrelsens i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen. 

Kandidater til bestyrelsen opstilles i forbindelse med selve generalforsamlingen, dette kan ske ved personligt fremmøde eller ved motiveret fuldmagt. 

Stk. 3 

Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra vedtægtsændringer, jf. § 12, sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte, dog med forbehold for det i stk. 3, nr. 2., 2. pkt. nævnte. Ved valg til bestyrelsen kan fremmødte stemme på op til 11 kandidater.

Efter begæring fra et medlem skal skriftlig afstemning finde sted.

Stk. 4

Alle medlemmer er stemmeberettigede.

Stk. 5 

Er der på generalforsamlingen flere end 11 kandidater, sker valget ved én skriftlig afstemning. Hver fremmødt stemmeberettiget skal stemme på 11 kandidater og højest én stemme pr. kandidat. De 11 kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. De næstfølgende er valgt til suppleanter i prioriteret orden, såfremt de ønsker at være suppleanter. I tilfælde af stemmelighed ved den sidste bestyrelsesplads foretages der en ny skriftlig afstemning blandt disse. Ved fortsat stemmelighed trækkes lod.

Stk. 6

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter skriftlig begæring fra mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden.

§ 6 Bestyrelse og tegningsret 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer, såfremt et sådant antal er opstillet. 

Til bestyrelsen er tilknyttet en repræsentant for Institut for Statskundskab, vedkommende har ikke stemmeret. Instituttets repræsentant udpeges af Institut for Statskundskab. 

Bestyrelsen suppleres med op til syv suppleanter. Kandidater der under bestyrelsesvalget modtager antallet af stemmer svarende til den 12. plads eller derunder bliver ved suppleantvalg tilbudt pladsen som 1. suppleant og så fremdeles. Dernæst kan andre interesserede melde deres kandidatur til de resterende suppleantposter. Disse kandidater konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen i prioriteret rækkefølge. Dette gøres som udgangspunkt gennem intern aftale, men kan ved uenighed afgøres ved afstemning. Bestyrelsen gøres selvsupplerende såfremt der ikke er suppleanter, der kan indgå i bestyrelsen ved frafald.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. Ved formandens frafald overtager næstformanden alle formandens beføjelser. 

Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler, jf. dog § 7. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningens ud af til af kassereren, subsidiært af formanden. 

Bestyrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende vedtægter, ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen. 

Den ny bestyrelse afholder konstituerende møde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmøder er offentlige. 

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.

Stk. 2 

Bestyrelsesformanden forestår indkaldelse og udfærdigelse af dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Såfremt et af bestyrelsens medlemmer fremsætter en begrundet begæring herom, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem er lovligt forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan pågældende afgive stemmefuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. 

For hvert bestyrelsesmøde føres et beslutningsreferat. Dette skal godkendes på det følgende møde, og skal udsendes til alle medlemmer af bestyrelsen. Referatet står til rådighed for alle. 

Stk. 3

Bestyrelsen kan bruge op til 400 kr. per bestyrelsesmedlem på bestyrelsespleje.

§ 7 Drift 

Bestyrelsen kan udpege personer til at varetage den daglige drift af foreningen. Daglig drift kan omfatte markedsføring af foreningen, hvervning af medlemmer, planlægning af og gennemførelse af aktiviteter og kontakt til medlemmer. Derudover kan der nedsættes udvalg til at varetage disse eller andre opgaver ud fra bestyrelsens retningslinier eller af bestyrelsen selv. 

§ 8 Forretningsorden 

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvor arbejdsområder, målformuleringer og tidsrammer er beskrevet. Forretningsordenen er gældende for bestyrelsesåret. Beslutninger, som strækker sig over en flerårig periode, skal fremsættes som forslag på en generalforsamling, og vedtages efter reglerne i § 5, stk. 3.

§ 9 Æresmedlemmer 

Æresmedlemmer kan udnævnes af foreningens bestyrelse efter indstilling til bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

§ 10 Foreningens formue 

Alene foreningens formue hæfter for foreningens forpligtigelser. Ved foreningens opløsning overgår foreningens formue til almennyttige formål uden for Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Den likviderende generalforsamling beslutter hvilke almennyttige formål eventuelt overskydende foreningsmidler skal tilfalde. 

§ 11 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. 

§ 12 Opløsning af foreningen 

Foreningen kan kun opløses ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. 

§ 13: Foreningens ikrafttræden 

Nærværende vedtægter træder i kraft marts 2006. Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 6. februar 2008, den 13. februar 2017 samt den 25. februar 2021.