Sådan søger du om forhåndsgodkendelse

Kurser på værtsuniversitetet

Ansøgning til Studienævnet om forhåndsgodkendelse foregår via Selvbetjeningen. Når du har fået tildelt en studieplads i udlandet, skal du søge om at få forhåndsgodkendt de fag, som du påtænker at tage på det udenlandske universitet.

Du skal søge om at få forhåndsgodkendt fag tilsvarende til 30 ECTS og sende en detaljeret fagbeskrivelse for hvert af de fag, som du ønsker at få godkendt.

Fagbeskrivelserne skal indeholde:

 • Beskrivelse af faget med dets formål.
 • Fagkode.
 • Pensum.
 • Eksamensform.
 • ECTS-vægt.
 • Dokumentation på at faget er på kandidatniveau.

Vær opmærksom på, at kursusbeskrivelsen skal kunne verificeres. Du skal derfor sende officielle kursusbeskrivelser i PDF (alternativt et link til universitetets hjemmeside). Kurser kan ikke vurderes på baggrund af ”hjemmelavede" kursusbeskrivelser.

Tidligere forhåndsgodkendte kurser

Hvis du ikke kan få adgang til kommende semestres fagbeskrivelser, kan du tage udgangspunkt i beskrivelserne fra de forgangne semestre.

Det er også muligt at søge om tidligere forhåndsgodkendte fag på statskundskab fra AU GO databasen i din ansøgning om forhåndsgodkendelse. Hvis fagets kode eller navn har ændret sig, skal du vedlægge en opdateret fagbeskrivelse ved din ansøgning. Husk da at anføre i din ansøgning til Studienævnet, at fagene er fundet i AU GO. Hvis faget, som du ønsker forhåndsgodkendt og fagkode og navn ikke har ændret sig og faget fremgår på AUGO, er det kun nødvendigt, at du sender dokumentation for antal credits/ECTS og niveau.

Vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar at finde de nødvendige fag samt indsamle den nødvendige information og dokumentation. 

Bemærk, at en forhåndsgodkendelse er personlig og det er vigtigt, at du har en forhåndsgodkendelse på kurser, som du forventer at tage på værtsuniversitetet. Du skal altså søge om forhåndsgodkendelse, selvom de kurser, du ønsker at følge, er forhåndsgodkendt tidligere.

Vær også opmærksom på, at såfremt din ansøgning om forhåndsgodkendelse imødekommes, er du forpligtet til at søge om endelig merit for de samme fag.

Først når Studienævnet har forhåndsgodkendt dine fag, kan du få din Learning Agreement underskrevet af International koordinator, Line Riggelsen.

Fra lokale credits/units/points til ECTS

Konvertering af lokale credit points til ECTS foretages af Studienævnet. Du kan se konverteringen i AU GO under de enkelte universiteter. Hvis dit værtsuniversitet anvender ECTS-systemet vil der ikke blive lavet en konvertering. 

Generelt gælder det, at du skal have det antal credit points, som en ordinær fuldtidsstuderende vil tage på værtsuniversitet for at bestå uddannelsesen på normeret tid. Dette svarer til 30 ECTS per semester eller 60 ECTS på et akademisk år. 

Hvis den relevante uddannelse på værtsuniversitetet består af fx 32 credits og studietiden er normeret til to år, vil en ordinær fuldtidsstuderende skulle tage 16 credits per akademisk år eller 8 credits per semester for at bestå på normeret tid. I det tilfælde vil du skulle tage 8 credits for at få overført 30 ECTS.

Du skal være opmærksom på, at der i nogle lande kan være forskel på hvor mange credit points man skal tage for at blive klassificeret som fuldtidsstuderende og hvor mange credit points man skal tage for at bestå uddannelsen på normeret tid.     

Ændring af fag og forhåndsgodkendelse

Hvis du vælger andre fag på værtsuniversitetet efter, at du har søgt din første forhåndsgodkendelse, eller hvis du først omkring ankomst på det udenlandske universitet har fået adgang til det aktuelle fagudbud og fagbeskrivelser, skal du via din selvbetjening sende en ny ansøgning til Studienævnet.

Din ansøgning til Studienævnet skal indeholde:

 • Hvilke fag der er ændret i forhold til den oprindelige forhåndsgodkendelse.
 • Deltaljeret fagbeskrivelse af det/de nye fag.
 • Fagkode på det/de nye fag.
 • Pensum for det/de nye fag.
 • Eksamensform på det/de nye fag.
 • ECTS-vægt på det/de nye fag.
 • Dokumentation for at det/de nye fag er på kandidatniveau.

Din Learning Agreement med de endelige og forhåndsgodkendte fag skal senest 14 dage efter semesterstart på det udenlandske universitet være International koordinator, Line Riggelsen i hænde.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte International koordinator, Line Riggelsen på line@au.dk

Ansøgning på mit.au.dk og ansøgningsskema

Du finder 'Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU' under 'Ansøgninger' på mit.au.dk. I ansøgningen på mit.au.dk skal du uploade dette ansøgningskema and kursusbeskrivelser for hvert nyt kursus du søger om at få forhåndsgodkendt. Alle dokumenter skal vedhæftet i PDF.

Det første kursus/fag i ansøgningen på mit.au.dk skal være dit udfyldte ansøgningskema, hvor der fremgår både nye og tidligere godkendte kurser.

Obligatorisk merit

Har du i forbindelse med optagelse på din nuværende uddannelse fået meritoverført mere end 10 ECTS via obligatorisk merit fra en tidligere uafsluttet uddannelse, og er i tvivl om du af denne grund kan komme på udveksling, bør du kontakte Aarhus BSS International for afklaring.

Spørgsmål vedrørende indsendte ansøgninger

Hvis du har spørgsmål eller supplerende bilag til din ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du sende disse til Anette Bech-Larsen (e-mail: anbl@au.dk)

Ansøgningsfrist og svartid

Der er ingen frist for at ansøge om forhåndsgodkendelse. Ansøgninger behandles løbende af Studienævnet, men vi anbefaler, at du ansøger om forhåndsgodkendelse hurtigst muligt og senest 6-8 uger før semesterstart på værtsuniversitetet.

Hvis du gør Studienævnet opmærksom på særlige officielle frister på værtsuniversitetet, vil Studienævnet bestræbe sig på at imødekomme disse. Dette gælder især omkring semesterstart på værtsuniversitet, hvor der kan være frist for ændring af kurser. Der er dog ikke garanti for, at sagsbehandlingstiden kan reduceres og du må forvente sagsbehandlingstid på ca. 6-8 uger.

Bemærk, at sagsbehandlingen først kan påbegyndes, når du har indsendt den relevante dokumentation. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse indtil, at du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser. Samtidig skal du være opmærksom på, om de kurser du vælger på værtsuniversitet, kan forhåndsgodkendes og senere meritoverføres til din uddannelse på AU.