Krav til projektorienteret forløb og gymnasiepraktik

Der gælder en række krav i forbindelse med et projektorienteret forløb/gymnasiepraktik.
Du kan finde informationer om kravene herunder samt i din studieordning.

Der skal være tale om en formaliseret ansættelse (på kontrakt)

I forbindelse med godkendelsen af det projektorienterede forløb skal det kunne dokumenteres, at der har været tale om en formel ansættelse. Dokumentationen kan være kontrakten. Det er tilladt at modtage et mindre tilskud fra arbejdsstedet til at dække eventuelt forhøjede leveomkostninger. Det må imidlertid ikke fremgå af dokumentationen, at det projektorienterede forløb er lønnet. 

En ekstern vejleder fra projekt­stedet

Din eksterne vejleder skal sørge for, at du får arbejdsopgaver, der er fagligt relevante og interessante for dig, samt følge og vejlede dig i dit arbejde. Det bør fremgå af din kontrakt, hvem der er ansvarlig for at vejlede dig under forløbet.

En intern vejleder fra institut for Statskundskab

Du skal selv finde en intern vejleder fra instituttet blandt underviserne. Alle undervisere på Statskundskab undtagen ph.d.er kan være vejledere. Der kan f.eks. være tale om en underviser, du har stiftet bekendtskab med fra forelæsninger, kandidatseminarer, vejledninger eller lignende. Du retter selv henvendelse til pågældende, om han/hun kan være din vejleder.

Inden det projektorienterede forløb kan du snakke med din interne vejleder om, hvordan forløbet er og kan blive fagligt relevant. Under selve forløbet kan din interne vejleder fungere som sparringspartner om arbejdet og i eventuelle spørgsmål eller problemer, som kan opstå i forbindelse med dit projektorienterede forløb.

Din interne vejleder skal godkende dit opholds faglige relevans og faglige niveau.

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb, kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden. Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i perioden.

Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i kontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.

Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Hvis du modtager SU under forløbet, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de gældende regler: SU under projektorienteret forløb

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende til et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn under forløbet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb.

Der skal være tale om en ansættelse af længere varighed/større omfang

Der er i din studieordning fastsat et minimum antal timer, du skal kunne dokumentere for at kunne få meritoverført et projektorienteret forløb eller gymnasiepraktik:

  • Gymnasiepraktik: Ca. 125 timer
  • Projektorienteret forløb med 5 ECTS: Minimum 125 timer
  • Projektorienteret forløb med 10 ECTS: Minimum 250 timer
  • Projektorienteret forløb med 20 ECTS: Minimum 500 timer

Der skal være tale om et undervisningsforløb

Den eksterne og interne vejleder skal følge og vejlede dig under det projektorienterede forløb.

Udarbejdelse og aflevering af den afsluttende opgave

Som forudsætning for meritoverførsel skal det projektorienterede forløb afsluttes med aflevering af en projektrapport/afsluttende opgave, hvis omfang fremgår nedenfor.

  • 5 ECTS: (projektorienteret forløb og gymnasiepraktik) Rapport på maksimalt 14.000 anslag (inkl. mellemrum) inklusiv bilag og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste. 
  • 10 ECTS/20 ECTS: Rapport på maksimalt 28.000 anslag (inkl. mellemrum) inklusiv bilag og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste.

Projektrapporten skal afklare opfyldelsen af målene for forløbet, som du kan finde i kursusbeskrivelsen for det projektorienterede forløb eller gymnasiepraktikken, og rapportens nærmere udformning aftales med den interne vejleder.

Rapporten bedømmes som bestået/ikke bestået, og der er ingen censur.


Aflevering af projektrapporten:

Projektrapporten skal i første omgang afleveres direkte til din interne vejleder til godkendelse senest den 1. marts for forløb i efterårssemesteret eller den 1. oktober for forløb i forårssemesteret.

Når rapporten er godkendt af din interne vejleder, skal du vedhæfte denne godkendelse (kopi af mail eller lignende) til din endelige ansøgning om merit.