Praktiske oplysninger

Studiekort/navneskilt og garderobeskab

Studiekort

På uddannelsen får du udleveret et studiekort, som også er dit navneskilt, som du altid skal bære synligt. Kortet er din dokumentation for, at du er elev på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

Mister du kortet, skal du kontakte studiesekretær Jette Woetmann, enten på mail: jwoetmann@dent.au.dk eller på telefon 8715 3081.

Garderobeskab

Du får et garderobeskab til overtøj og kliniktøj i skolens kælderetage. Du skal selv sørge for en god, robust hængelås. Ved problemer kontaktes sekretær Jette Woetmann, bygning 1614, rum nr. 379, tlf. 8715 3081.

Bøger

Alle bøger kan købes/bestilles på nettet hos FACTUM books her

Hvis man har merit i naturfag eller psykologi, skal man ikke købe disse bøger. 

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Er du over 18 år og elev på grundforløbet kan du søge SU. SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk.

Hvis du har spørgsmål om SU? 
Er du elev på uddannelsen til klinikassistent, kan du henvende dig telefonisk eller personligt på Aarhus Universitets SU-kontor, Frederik Nielsens Vej 5 – se åbningstider her.

Telefonnummeret er: 8715 0730. SU's kontaktskabelon: https://studerende.au.dk/su/kontakt/

Transport

Som elev kan du købe et ungdomskort. For ca. kr. 385 om måneden kan du frit bruge tog og bus i dit takstområde og få rabatter på billetter i resten af landet. Du kan bruge kortet på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Bolig

Du kan søge om kollegiebolig på: Kollegiekontoret, Vesterport 1, st., 8000 Århus C, tlf. 86 13 21 66 (www.kollegiekontoret.dk).

Andre boligmuligheder i Århus kan du læse om her.

Skolehjem

Som elev på klinikassistentuddannelsen har du mulighed for at søge om at bo på skolehjem i den tid, du er på skoleophold. For at komme i betragtning skal du mindst bruge 5 kvarter på at komme fra og til dit hjem målt i forhold til den nærmeste skole. Det vil sige, at du skal have tilmeldt dig uddannelsen på den skole, der er tættest på dit hjem. Du kan kontakte Jette Woetmann på mail: jwoetmann@dent.au.dk eller på telefon 8715 3081 for flere oplysninger.

Betaling og ansøgning om plads på skolehjem 
En plads på et skolehjem koster kr. 523 om ugen for kost og logi. Pengene skal betales månedsvis forud. Vær opmærksom på, at betalingen skal ske, før du flytter ind.

Instituttet har ikke selv skolehjem, men har en aftale om at vore elever kan søge skolehjem på Aarhus Tech.

Hvis du vil søge om en plads på skolehjem, skal du først kontakte studiesekretær Jette Woetmann på mail jwoetmann@dent.au.dk eller på telefon 8715 3081 for nærmere oplysninger. Har du spørgsmål som drejer sig om selve skolehjemmet, kan du rette henvendelse til Christina Hedegaard Nielsen, Aarhus Tech, tlf. 6198 7403 eller pr. mail clhn@aarhustech.dk

Fritagelse for betaling af skolehjem
Hvis du har forsørgelsespligt overfor børn, er du fritaget for elevbetaling. Når du sender dit ansøgningsskema om en plads på et skolehjem, skal du medsende en kopi af barnets navne- eller dåbsattest. Du skal heller ikke betale for at bo på skolehjem, hvis du er under 18 år, når du starter på grundforløbet, og du ikke har en praktikplads.  Når du bliver 18 år, skal du betale for at bo på skolehjem fra udgangen af det kvartal, hvor du fylder 18 år.

IT-faciliteter

Du har adgang til pc på skolen, men det er ikke al undervisning, som foregår i et computerrum. En stor del af undervisningen, foregår via digitale medier, men i almindelige teori-lokaler. Derudover bruges den elektroniske platform "Elevplan", til en stor del af den faglige kontakt mellem lærer og elev, f. eks. til opgaveafleveringer, feedback m.m. Derfor vil det være en fordel, hvis du har en bærbar pc, der kan medbringes til skolen. Der er et trådløst netværk på skolen.

Instituttets pc’ere må udelukkende benyttes af elever og ansatte på uddannelserne og må ikke bruges til private spil, pro­grammer eller opgaver.

Mødepligt - sygemelding - fritagelse for undervisningen

Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning og alle former for fravær bliver registreret. Fravær kan få betydning for dit uddannelsesforløb, samt din mulighed for at få en elevplads, da arbejdsgiverne ofte spørger ind til dit fravær på grundforløbet. Din kontaktlærer registrerer din tilstedeværelse hver dag.

Nødundervisning i forbindelse med COVID19

Skolen er retligt forpligtet til at registrere fravær, hvorfor det er påkrævet at eleverne har kamera tændt og kan ses på kameraet under fjernundervisningen. En elev betragtes således som fraværende, hvis eleven i forbindelse med fjernundervisning ikke kan ses på kamera.

Hvis en elev fx er syg eller i sorg, men alligevel ønsker at deltage i undervisningen, kan eleven fritages fra brug af kamera i forbindelse med undervisningen. Dette kan ske via en forudgående godkendelse/aftale til manglende anvendelse af kamera med den lærer, der har ansvaret for undervisningen.

Under Studie- og ordensregler findes link til bekendtgørelsen af af 15. maj 2020 om nødundervisning.

Sygemelding

Bliver du syg, skal du sygemelde dig til din kontaktlærer enten via SMS, eller på LECTIO.

Kontaktlæreren skal have besked inden undervisningens start kl. 8.00.

Ved forsømmelser vil skolens kontaktlærer tage kontakt til evt. praktikvirksomhed også i forbindelse med projektarbejde eller lignende uden for skolen.

Fri fra undervisningen

Der gives kun fri fra undervisningen i særlige tilfælde. Henvend dig til din kontaktlærer i god tid.

Der er lukket på uddannelsen på følgende dage:

  • De 3 dage op til Påske
  • Grundlovsdag 
  • Uge 42 (efterårsferie).

Studie- og ordensregler

For alle studerende ved Aarhus Universitet gælder universitetets regler om disciplinære foranstaltninger.

Herudover gælder følgende regler også for elever på tandklinikassistent- og tandteknikeruddannelsen på Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet (jf. Lov om Erhvervsuddannelser - se paragraf 51 og 74).

I forbindelse med COVID19 gælder følgende regler angående nødundervisning: bekendtgørelse af 15. maj 2020 om nødundervisning.

Opgaveaflevering

Manglende eller for sent afleverede opgaver kan få konsekvenser for bl.a. din samlede standpunktskarakter. Hele opgaven skal være forfattet/skrevet af dig, som afleverer opgaven. Overtrædelse vil ellers blive betragtet som snyd (foto må gerne deles). Det er vigtigt af aflevere opgaverne i det format, samt på den måde, der er blevet bedt om/aftalt individuelt.

Overholdelse af afleveringer af dine opgaver er vigtigt for underviserens bedømmelse af dig og kan få konsekvenser for dit studieforløb.

Påklædning på klinikkerne

Du skal bruge kliniktøj og klinikfodtøj ved al undervisning på klinikker, røntgenlokaler og laboratorier. Kliniktøjet består af hvide bukser og hvid T-shirt med korte ærmer, og du skal have mindst 2 sæt tøj, da tøjet skal skiftes dagligt eller ved forekomst af synligt snavs.

Alt kliniktøj skal vaskes ved 60 grader i mindst 60 minutter eller 80 grader i min. 10 minutter, og fodtøjet skal nemt kunne vaskes. Du sørger selv for rent kliniktøj.

Du må ikke have tildækket dine hænder, underarme og dit ansigt. Dette gælder dog ikke engangshandsker og mundbind. Du får ved studiestart udleveret en folder om hygiejne og professionel adfærd på klinikken, som vi vil bede dig sætte dig grundigt ind i, og hygiejneforskrifterne kan du også læse her (NIR).

Forsikringsforhold

Du er ikke omfattet af Arbejdsmiljølovens generelle ulykkesregler. Du bør derfor tegne en fuldtidsulykkesforsikring. Det er dog sådan, at hvis der sker en ulykke i forbindelse med patientbehandling, dækker Instituttets forsikring skader på patienten, hvis behandlingen foregår på IOOS, Aarhus Universitet.

De genstande, du opbevarer i dit garderobeskab, skal du selv have forsikret. Skolen har ikke en forsikring, der dækker tyveri fra skabe eller tasker.

Et godt råd: Medbring kun det, du har behov for til undervisningen. Skabene er ikke velegnet til opbevaring af værdigenstande.

Lokaler på IOOS samt gruppe- og studierum

Alle lokaler låses op mellem kl. 7.30 og 8.00 og låses igen kl. 16.30. Enkelte lokaler, fx Pædagogisk værksted og it-lokalerne som ikke er aflåst, kan benyttes indtil instituttets hoveddøre låses ca. kl. 16.00.

Instituttet forventer, at du behandler lokaler og inventar på en ansvarsfuld måde, rydder op efter dig selv inden du forlader lokalerne, så de er pæne og brugbare for dem, der kommer efter dig.

Der findes enkelte grupperum på IOOS, som kan anvendes af alle instituttets studerende og elever. Det drejer sig om Pædagogisk værksted (1614-374), PC-rummet 1614-378, Det grønne samtalerum, 1613-366, grupperummet 1613-348.

Kantine

Kantinen er overvejende økologisk og sælger smørrebrød, salat, sandwich, små lune retter, drikkevarer, frugt, slik, kager med mere.Hvis du ikke vil købe din mad i kantinen, er det i orden at medbringe, og spise sin madpakke der.

Der er selvafrydning.

Åbningstiderne er mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.00, fredag kl. 7.30-14.00

Instituttets rygepolitik

For elever gælder røgfri skoletid, hvilket betyder, at elever ikke må ryge, dampe eller snuse i skoletiden (fra kl 8:00 til kl 16.00) – hverken på eller uden for matriklen. 

Læs mere om baggrund, konsekvenser ved overtrædelse samt hjælp til rygestop i den fulde rygepolitk her

Elever må desuden ikke indtage rusmidler eller alkohol på skolens områder eller møde op til undervisningen i påvirket tilstand. Sager om overtrædelse af reglerne vil blive behandlet i henhold til Aarhus Universitets regler.