Grundforløb

Om tandklinikassistentuddannelsen

Uddannelsen er koncentreret om patientservice, forebyggelse af tandsygdomme, assistance ved tandbehandling, klinikhygiejne og klinikadministration.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på en tandklinik.

Klinikassistenter kan få arbejde på private tandlægeklinikker og i kommunal tandpleje. Der er muligheder for praktik og job i udlandet.

Assistance ved tandlægestolen og patientkontakt

Patientkontakt
Som klinikassistent er du ofte den første patienten møder på tandklinikken. Du er klinikkens ansigt udadtil og spiller en central rolle for patientens oplevelse af klinikkens atmosfære og kultur. Psykologi og patientservice er derfor vigtige elementer i uddannelsen.

Dobbeltrolle ved tandlægestolen
Når patienten sidder i tandlægestolen skal du kunne fornemme, hvornår patienten har brug for en beroligende hånd. Samtidig skal du yde tandlægen effektiv assistance ved hele tiden at sørge for de rigtige instrumenter og materialer.

Klinikkens hygiejne
Det er helt afgørende for patientens oplevelse af tryghed og sikkerhed, at klinikkens hygiejne er i top. Ikke mindst ved operationer har tandlægen brug for en effektiv hjælp, der gennem en hygiejnisk arbejdsteknik sikrer den optimale operationshygiejne, og den opgave bliver du specialuddannet til.

Selvstændige patientopgaver
Som klinikassistent kan du selv have patienter i stolen. Du kan afpudse og fluorbehandle tænder, undervise i tandbørstning og tage røntgenbilleder. De praktiske dele af opgaverne træner du på dukker, eller I går to elever sammen og øver på hinanden.

Du skal også have fag som f.eks. regnskab, så du kan varetage de administrative funktioner på en tandklinik.

Undervisning
Især i den kommunale tandpleje deltager klinikassistenten i det pædagogiske arbejde med vejledning i mundhygiejne på børn. Det foregår både på klinikken, i børnehaver og i skoleklasser.

Job og videreuddannelse

Job - også i udlandet
Uddannelsen til klinikassistent er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på den tandklinik, du er ansat. Du kan blive elev i en privat tandlægepraksis eller i den kommunale tandpleje. Du har også muligheder for praktik og job i udlandet.

Videreuddannelse
Som færdiguddannet klinikassistent har du mulighed for at videreuddannelse:

·         Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis

·         Tandplejer

Formålet med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som tandklinikassistent og udvikler mere generelle evner fx for at tilegne sig ny viden.

Udviklingen af de fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kvalifikationer skal bidrage til at gøre tandklinikassistentuddannelsen til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse.

Den nyuddannede tandklinikassistent skal kunne varetage følgende opgaver: 
• forberede og assistere ved enhver form for tandbehandling 
• tilse at tandklinikkens hygiejneniveau er højt
• optage, fremkalde og montere røntgenbilleder
• varetage kontrol af mundhygiejne, instruktion i hjemmetandpleje og kostvejledning 
• udføre afpudsning med roterende instrumenter
• tage aftryk til og udstøbe studiemodeller 
• foretage fissurforsegling og fluoridbehandling 
• indsætte og fjerne tandreguleringsapparatur
• varetage administrative opgaver forbundet med klinikkens drift
• samarbejde med klinikkens øvrige samarbejdspartnere 
• medvirke til et højt serviceniveau over for brugerne
• håndtere materialer på en miljømæssig forsvarlig måde.

Læs mere
- om love og bekendtgørelser på klinikassistentuddannelsen
- om mål og indhold i uddannelsen på undervisningsministeriets hjemmeside.


Skoleuddannelsen opbygning og indhold
Klinikassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse og grundforløbet hører under indgangen ‘Omsorg, Sundhed og Pædagogik'.

Grundforløb
Vi er i øjeblikket ved at udarbejde en beskrivelse af grundforløbet, som vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt. Hvis du lige nu har brug for at vide noget om indholdet i grundforløbet, er du velkommen til at kontakte vores uddannelses- og erhvervsvejleder Lillian Hansen, tlf. 8716 8285/2899 2257


Hovedforløb
Uddannelsens hovedforløb indeholder flere skoleophold med en lang række fagspecifikke fag, fx behandlinger med kroner, broer og proteser, optagelse af røntgenbilleder og klinikadministration.

Valgfrie specialefag
Desuden får du tilbudt forskellige valgfrie specialefag, der fx kan uddybe specielle emner i uddannelsen. Her kan du sammen med din praktikvært vælge, hvilke af de valgfrie specialefag, du skal tage. Hvert fag varer en uge. I skal vælge mindst to fag, men I kan få lov til at vælge op til seks fag.

Læs mere
- om uddannelsen til klinikassistent - elevinformation

Der er nærmere information på AER's hjemmeside (NB! nyt navn AUB) , hvor virksomheden under Selvbetjening kan søge bonus og løntilskud.

Undervisning

Praktisk relevant undervisning
Undervisningen på tandklinikassistentuddannelsen ændres løbende så den indeholder den nyeste viden om tandsygdomme og behandlingsprincipper, hvilket sikrer at din uddannelse er opdaterert.

Du bliver undervist af eksperter i de forskellige fag. Lærergruppen på uddannelsen er bredt sammensat. Foruden specialuddannede klinikassistenter, tandplejere, laboratorie-tandteknikere og tandlæger består lærergruppen af kliniske tandteknikere, psykolog, antropolog, folkeskolelærere og multimedie-designer.

Varieret undervisning
Undervisningen foregår såvel på klinikker, på laboratorier, i computerrum, og i klasseværelser. Ofte er den tilrettelagt som projektundervisning, hvor du løser opgaver i grupper med andre elever og med læreren som vejleder. På den måde trænes du i selvstændigt at finde svar på spørgsmål og tage ansvar for din egen indlæring.

Du får også mulighed for at lære noget af teorien gennem selvstudium, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogrammer og videofilm.

Træning i selvstændig patientbehandling
Du får god tid ved tandlægestolen til at træne de behandlinger, du selv må udføre på patienterne, f.eks. at pudse tænder, pensle med fluor og tage røntgenbilleder. Du øver dig enten på dukker, eller I går to elever sammen og øver på hinanden.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen skal du have et gennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik ved 9. /10. klasseprøver eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve og være vurderet uddannelsesparat.

Vil du vide mere
- om optagelse på uddannelsen, dens indhold og opbygning kan du kontakte os eller gå ind
  på UddannelsesGuiden. Du er også velkommen til at besøge os på vores
  åbent-hus-arrangementer.

Har du spørgsmål
- om uddannelsens indhold eller om hvordan, du kvalificerer dig til optagelse, kan du kontakte
  studievejleder Lillian Hansen, EUD-uddannelsen, tlf. 8716 8285/2899 2257
- om praktiske ting kan du kontakte studiesekretær Jette Woetmann, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) (tlf. 8715 3081).

Vil du tilmeldes uddannelsens grundforløb - så søge via www.optagelse.dk

Skolestart

Vi starter nye hold på følgende datoer:

2018 
Grundforløb 2: 22. januar
Grundforløb 2: 17. august