Dispensationer

Hvad kan du søge dispensation fra?

Der kan søges dispensation fra mange af de regler, der gælder for din uddannelse. Reglerne er fastsat i en række bekendtgørelser: Uddannelsesbekendtgørelsen, Adgangsbekendtgørelserne, Eksamensbekendtgørelsen m.fl. Alle bekendtgørelser kan findes på www.retsinformation.dk. Andre regler kan være fastsat i studieordningen for din uddannelse - og dem kan du også i visse tilfælde søge om dispensation fra.

Eksempler på situationer, hvor du skal søge dispensation:

 • Behov for mere end 3 eksamensforsøg i en given prøve
 • Behov for udsættelse af fristen for deltagelse i / beståelse af førsteårsprøven
 • Behov for ekstra tid til eksamenshandlingen grundet særlige forhold 
 • Hvis du gerne vil afmeldes en eksamen - der skal i så fald foreligge usædvanlige forhold.
 • Har du fortrudt et kursusvalg, kan du søge dispensation til omvalg. Forklar hvorfor du vil vælge om. Omvalget skal være fagligt begrundet og det skal være godkendt af din uddannelsesansvarlige i din studiekontrakt.
 • Udsættelse af afleveringsfrist for speciale. Skal altid være begrundet i dokumenterede usædvanlige forhold.

For mange eksamener eller en presset eksamensplan vil normalt ikke kunne give dispensation.

Hvordan søger du?

For at Studienævnet kan behandle din ansøgning om dispensation, skal du indsende ansøgningen via  mitstudie.au.dk. Du kan finde ansøgningsmodulet under ”Ansøg hos dit stuidenævn” og ”Søg dispensation”. Bemærk, at ansøgningen først kan sendes, når du har indtastet alle relevante oplysninger og, at du ikke modtager en kvitteringsmail. Husk derfor at gemme din ansøgning.

Benyt dig af følgende tommelfingerregler, når du skal skrive en dispensationsansøgning:

 1. Dine basisoplysninger: Udfyld relevante kontaktoplysninger (årskortnummer, navn, adresse, AU-mail og mobilnummer), så studienævnet ved, hvordan du kan kontaktes.
 2. Hvad søger du om?: Skriv kort og konkret, hvad du søger om og, hvilke regler du søger om dispensation fra. Du kan orientere dig i de dispensationsmuligheder, der er beskrevet på disse sider, eller du kan kontakte din studievejleder eller Studieservice for yderligere vejledning.
 3. Hvad er din begrundelse for ansøgningen?: Her skal du tydeligt angive, hvad der er årsagen til, at du søger om en dispensation fra én eller flere regler. Vær opmærksom på, at der ifølge studieordningen (og den gældende bekendtgørelse) skal 'usædvanlige forhold' til, for at en dispensationsansøgning kan danne et tilstrækkeligt grundlag for en dispensation. Usædvanlige forhold skal som udgangspunkt dokumenteres, og du kan finde eksempler på usædvanlige forhold på denne side.
 4. Vedhæft dokumentation: Vedhæft dokumentation for de forhold du har redegjort for. Det kan eksempelvis være en lægeerklæring eller anden skriftlig dokumentation. Her skal der være en sammenhæng mellem de forhold, som du søger om, din begrundelse og den dokumentation, som du vedhæfter.

Alle dispensationsansøgninger behandles normalt inden for 6-8 uger (juli undtaget). Dog kan det tage længere tid, såfremt der mangler dokumentation eller lignende. Vær opmærksom på, at henvendelser fra Studienævnet vil ske via din AU-mailadresse.

Du kan i særlige situationer blive indkaldt til en samtale for at belyse din ansøgning.

Husk at din studievejleder kan vejlede dig i, hvad en dispensationsansøgning kan indeholde og hvilke regler du skal være opmærksom på. Du er også velkommen til at kontakte Studieservice eller en medarbejder i Nat-Tech Uddannelse, hvis du er i tvivl om regler og retningslinier.

Dokumentationskrav ved dispensationer i forbindelse med Corona/COVID-19

Dokumentationskrav ved dispensationer i forbindelse med Covid19 situationen

Dispensationer til særlige prøvevilkår til sommereksamen 2021

Har du fået dispensation til særlige prøvevilkår til eksamen, hvor eksamen har ændret prøveform eller varighed, vil du modtage en revideret afgørelse, der tager højde for ændringerne. 

Har du brug for en helt ny dispensation, fordi eksamen er ændret, skal du sende en dispensationsansøgning hurtigst muligt. Du søger via mitstudie.au.dk.

Det vil være muligt at se den afsatte tid til eksamen i Digital Eksamen senest to dage før eksamen. Hvis den afsatte tid ikke stemmer med din afgørelse, bedes du kontakte os hurtigst muligt. Du finder kontaktoplysninger i din afgørelse. 

Er din eksamen ændret til en eksamensform, som der ikke gives dispensation til, bortfalder din dispensation, og du modtager ikke en ny afgørelse. Har du eksempelvis tidligere fået en dispensation til en mundtlig eksamen med forberedelse, som nu er ændret til en mundtlig eksamen uden forberedelse, vil din dispensation bortfalde, og vi sender dig ikke en ny afgørelse.

Eksempler på 'usædvanlige forhold'

 • Udøvere af elitesport
 • Graviditet/barsel
 • Funktionsnedsættelse
 • Dokumenteret sygdom hos dig selv eller nærmeste familie
 • Dødsfald i nærmeste familie
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning

Hvis du søger om orlov under graviditet/barsel, er du ikke SU-berettiget, og du kan ikke deltage i undervisning og eksamen. For forsat at være berettiget til dette, skal du søge om dispensation til to ting:

 • Nedsættelse af aktivitetskravet (Du skal specificere, hvor meget nedsættelse du ønsker, mens du er på orlov)
 • Udsættelse af maksimal studietid (Du skal specificere, hvor meget du ønsker at få udsat din maksimale studietid. I de fleste tilfælde vil det være tale om et år, da det svarer til en almindelig barselsorlov)

Du skal desuden huske at sikre dig, at din afleveringsfrist for specialet bliver udsat, når du går på orlov.

Dispensationer til eksamen

Vil du søge om dispensation til særlige eksamensvilkår (f.eks. ekstra tid til eller brug af særlige hjælpemidler til eksamen), skal ansøgningen sendes via mitstudie.au.dk.

Fra sommereksamen 2019 tildeles som udgangspunkt følgende dispensationer ved dokumenterede usædvanlige forhold:

 • 25 % ekstra eksamenstid ved skriftlige eksamener
 • Dobbelt forberedelsestid ved mundtlige eksamener

 

Deadline for ansøgninger er:

 • Sommereksamen: 1. maj
 • Reeksamen i august: 1. juni
 • Vintereksamen: 1. december
 • Reeksamen i maj/juni: 15. april

 

For at individuelle behov for særlige vilkår til eksamen kan imødekommes, er det vigtigt, at du overholder de fastsatte frister.

I ansøgningen skal du angive, hvilke kurser du søger om særlige eksamensvilkår til og hvorfor. Vær opmærksom på, at du har skrevet de korrekte titler på kurserne i din dispensationsansøgning, ellers risikerer du at få dispensation til en forkert eksamen. Tjek for eksempel at titlen står korrekt ift. kursuskataloget.

Dispensationsansøgninger om særlige vilkår skal som udgangspunkt altid være ledsaget af en opdateret lægeerklæring eller anden form for dokumentation for det eller de forhold, som du ønsker der skal tages hensyn til. Du kan læse mere om lægeerklæringer længere nede på denne side.

Hvis du får dispensation til særlige eksamensvilkår til din ordinære eksamen, vil den også omfatte den førstkommende reeksamen. Vælger du at udskyde reeksamen skal du sende en ansøgning på ny. Har du ikke søgt om dispensation til ordinær eksamen, skal du huske evt. at søge til reeksamen, jf, de frister, som er anført på denne side.    

Eventuelle spørgsmål kan sendes til studieservice.nat-tech@au.dk.

Sygdom ved eksamen

Læs mere om dispensationsansøgninger ved sygdom i forbindelse med eksamen i menuen under 'Eksamen' > 'Sygdom ved eksamen'.

Om lægeerklæringer

Du har brug for en lægeerklæring, hvis du bliver syg til en eksamen og i forbindelse med nogle dispensationsansøgninger.

Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med udfærdigelsen af en lægeerklæring her.

Dispensationer vedr. fremrykkede eksamensforsøg

Hvis du har brug for en dispensation i et kursus, som ikke udbydes i den nye semesterstruktur, så læs mere nederst på siden under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmeldinger og reeksamen'