Beskikkelsesordning

Studieinformation

Beskikkelsesordningen for tolke og translatører ophæves pr. 1. januar 2016

03.07.2015 | Majbritt Nielsen

Lov om translatører og tolke bliver ophævet fra den 1. januar 2016. Det betyder, at den hidtidige beskikkelsesordning (statsautorisationen) for tolke og translatører ophæves, og at titlen ”translatør” ikke længere er en beskyttet titel.  Alle vil dermed kunne kalde sig translatører, men hvis man har en CLM-uddannelse med translatør- og tolkeprofilen (til og med studiestart 2014) eller en CLM-uddannelse med tilvalg af valgfagene Tolkning og Juridisk oversættelse (studiestart 2015), vil man kunne kalde sig ”uddannet translatør”.

 

Baggrund for lovændringen

Forslaget om afskaffelse af loven er fremsat af Erhvervs- og vækstministeriet. En væsentlig begrundelse for forslaget var:

”For så vidt angår translatørordningen er det vurderingen, at selve beskikkelsen ikke i sig selv indebærer en kvalitetssikring af indholdet af de ydelser, som translatører og tolke leverer. Det afgørende for, om den pågældende translatør og tolk har de rette kompetencer, er den pågældendes uddannelse og evt. erhvervsmæssige erfaringer. Selve beskikkelsen er i dag blot et tjek af restance- og straffeattest.  En beskikkelse, hvor merværdien i forhold til uddannelsen alene er et tjek af straffe- og restanceattest, vurderes ikke at være nødvendig eller relevant i forhold til at sikre kvalitet af de pågældendes ydelser”.

Med andre ord mente ministeriet, at det er tilstrækkeligt, at I har CLM-uddannelsen med profilen translatør og tolk, fordi det er uddannelsen, der giver jer kompetencerne. Hvis virksomheder og andre ønsker at sikre sig kvaliteten af de oversættelser, de får lavet, så skal de tjekke, at I har en CLM-uddannelse med translatør- og tolkeprofilen, eller at I har taget translatøreksamen. De vil ikke længere kunne foretage denne kvalitetsvurdering på basis af en beskikkelse, som på en enkel måde signalerede, at oversætteren eller tolken havde den relevante uddannelse eller eksamen.  I forhold til ansættelse i organisationer, f.eks. EU, og i virksomheder mv. vil ophævelsen af beskikkelsen ikke betyde ændringer, da man naturligvis også nu vil se jeres eksamensbevis i forbindelse med ansættelse.

 

Konsekvenser af lovændringen

  • Bekræftede oversættelser

Hidtil har det været sådan, at udenrigsministeriet har kunnet legalisere (dvs. bekræfte underskriften på) en oversættelse af et dokument, hvis oversættelsen er foretaget, stemplet og underskrevet af en beskikket (statsautoriseret) translatør. Det har været en ret enkel procedure, og kravet om, at oversættelsen skal laves af en beskikket translatør, har sikret oversættelsens kvalitet. Fremover vil en privatperson eller en virksomhed, der skal bruge et legaliseret oversat dokument i stedet til en notar, som skal bekræfte oversætterens underskrift. Bagefter skal udenrigsministeriet legalisere notarens underskrift. Hverken notaren eller udenrigsministeriet tager dog stilling til oversættelsens kvalitet. De bekræfter kun hhv. oversætterens og notarens underskrift. Bekræftede oversættelser udgør en meget lille del af translatørers arbejde, og ændringen bevirker primært, at processen i forbindelse med legalisering af dokumenter bliver besværliggjort for aftagerne.

 

  • Oversættelse og tolkning ifm. retssager og politiafhøringer

Det fremgår i dag af retsplejeloven, at afhøring af personer, der ikke taler dansk, så vidt mulig skal ske ved hjælp af en beskikket translatør. Desuden skal der så vidt muligt anvendes translatører som tolkebistand under retssager, og endelig skal retsdokumenter, skrevet på fremmede sprog, ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en translatør.

Det vil fremover komme til at fremgå af retsplejeloven, at disse opgaver så vidt muligt skal varetages af en ”uddannet translatør eller lignende”. Det forudsættes i den forbindelse, at ”der tages udgangspunkt i de eksamenskrav, som i dag gælder for, at en person kan blive beskikket translatør, når det skal vurderes, om en person er uddannet translatør eller lignende”. Dvs. man skal have en CLM med profilen translatør og tolk eller bestå translatøreksamen.

Det fremgår desuden af loven, at der ikke er ”tilsigtet ændringer i forhold til domstolenes anvendelse af tolke og translatører i praksis. Det forudsættes således, at domstolene også i fremtiden så vidt muligt anvender translatører, ligesom domstolene må antages i praksis i vidt omfang at anvende Rigspolitiets tolkeoversigt.”

I praksis vil der altså ikke ske ændringer på dette område.

 

Hvad så nu?

Allerførst er det vigtigt at understrege, at ophævelsen af beskikkelsesordningen i praksis vil få meget lidt betydning i forhold til jeres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Det helt centrale er dog, at den beskyttede titel ”translatør” og translatørstemplet, som hidtil har fungeret som et enkelt og klart kvalitetssignal over for aftagerne, nu forsvinder. Det vil især have betydning, hvis I ønsker at arbejde freelance.

Derfor arbejder Erhvervs- og vækstministeriet sammen med Dansk Standard, Kommunikation og Sprog, Translatørforeningen og Danske Translatører om at finde en ordning, som igen kan give uddannede translatører et kvalitetsstempel.  Dansk Standard er på opfordring af ministeriet kommet med et udspil til en dansk standard for området. En standard er en certificering af en forretningsgang og en virksomheds måde at arbejde på, men ikke en certificering af oversætteren. Kommunikation og Sprog, Translatørforeningen og Danske Translatører arbejder derfor i øjeblikket med at etablere en certificeringsordning for branchen, som kan afløse den hidtidige beskikkelse. En sådan ordning vil igen give branchen et entydigt kvalitetsstempel, som oversætteren vil kunne bruge som et markedsføringsredskab.

 

Yderligere orientering

Her kan I se det lovforslag, som nu er vedtaget

www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L153/20141_L153_som_fremsat.pdf

I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål. Hvis der er behov for det, vil jeg også gerne arrangere et møde med jer lige efter sommerferien.

Med venlig hilsen,

Kirsten Wølch Rasmussen (kwr@bcom.au.dk)
Studieleder

Studerende