Barsel

Hvis du bliver forælder og ønsker at holde barsel i løbet af dit studium, skal du søge om dispensation hos dit studienævn. Du finder vejledning til dispensationsansøgning på din studieportal under punktet 'Studievejledning / Dispensation'.

Barsel tildeles i hele semestre og en afgørelse omkring barsel vil primært forholde til maksimal studietid og studieaktivitetskravet. Afhængigt af hvor langt du er i dit studieforløb, kan der også være andre regler, du skal søge dispensation fra, for eksempel førsteårsprøveregler eller specialetilmelding.

Dispensation fra reglen om maksimal studietid
Du kan søge om forlængelse af din maksimale studietid relativt til barslens længde, det vil sige, at hvis du ønsker at holde barsel i to semestre (12 måneder), vil din maksimale studietid blive udsat med to semestre (12 måneder).

Det er en god ide at tale med en studievejleder, som kan hjælpe dig med at sammensætte en plan for, hvordan du skal fortsætte dit studie, når du vender tilbage fra barsel.

Det er selvfølgelig op til Jer som forældre, hvordan I vil fordele jeres barsel,

Typisk søger moren to semestre (12 måneder) og faren et semester (6 måneder). Hvis barslen påbegyndes midt i et semester, kan moren søge om et semester (6 måneder) ekstra, så hun i alt kan får tre semestre (18 måneder).

Det er selvfølgeligt også muligt for faren at søge om to semestres (12 måneders) barsel. Dette forudsætter dog, at det kan dokumenteres, at moren kun holderet semesters (6 måneders) barsel. 

Hvis du er i et samkønnet forhold gælder samme fordeling, således at primærforælderen (”moren”) kan søge om to/tre semestre (12/18 måneder) og medforælderen (”faren”) kan søge om et semester (6 måneder).

Barsel under specialeforløbet

Bliver du forælder under dit specialeforløb, kan du ud over det ovennævnte søge om dispensation til at få udsat din afleveringsfrist med det antal måneder, du ønsker at holde barsel.

Som udgangspunkt kan moren (primærforælder) få sat sit speciale i bero i op til 12 måneder. Faren (anden forælder) kan i udgangspunktet få sat sit speciale i bero i op til 6 måneder. Det vil dog altid bero på en individuel og konkret afgørelse.


Dokumentation i forbindelse med ansøgning om barsel

I forbindelse med din dispensationsansøgning skal du vedlægge en af følgende former for dokumentation:

Som mor (primærforælder) skal du vedlægge

  • lægeerklæring
  • Vandrejournal
  • Fødselsattest
  • Adoptionsbekræftelse

Som far (medforælder) skal du vedlægge

  • en fødselsattest, hvor du er registreret som far
  • adoptionsdokumenter, hvor du er registreret som far
  • eller en kopi af vandrejournalen med en bekræftelse fra moren om, at du er far til barnet

SU under barsel

Studienævnets afgørelse omkring barsel har ingen indflydelse på SU-styrelsens afgørelse omkring tildeling af SU i forbindelse med barsel.

Husk derfor også at orientere dig om SU-styrelsens regler omkring SU og barsel. Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Generelle regler om graviditet

Det er vigtigt, at der skelnes mellem barsel og graviditet. Graviditet udgør således ikke i sig selv et usædvanligt forhold og kan derfor ikke begrunde en dispensation. Hvis der er gener i forbindelse med din graviditet, der har indflydelse på din studieevne, kan du selvfølgelig søge dispensation.

Hovedreglen er derfor, at dispensation i forbindelse med barsel/graviditet gives fra fødselstidspunktet.