Forhåndsgodkendelse

I løbet af din uddannelse har du et semester bestående af 30 ECTS valgfag. Det er disse 30 ECTS, som du har til rådighed til studieophold i udlandet. Når du ansøger om en forhåndsgodkendelse, ansøger du om en forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af de pågældende kurser til din valgfagsgruppe. Når du har bestået de forhåndsgodkendte kurser i udlandet, er du forpligtet til at søge om meritoverførsel af kurserne til din uddannelse på AU. 

Før du søger om forhåndsgodkendelse skal du som udgangspunkt vide, hvilke kurser du kan blive optaget på dit værtsuniversitet. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse indtil, du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser. Samtidig skal du være opmærksom på, om de kurser du vælger på værtsuniversitet, kan forhåndsgodkendes og senere meritoverføres til din uddannelse på AU.

Valg af kurser på dit værtsuniversitet

Dit studienævn foretager en individuel vurdering af det faglige indhold og faglige niveau af de enkelte kurser, som du søger om at få forhåndsgodkendt. 

Generelt skal du være opmærksom på følgende, når du søger om forhåndsgodkendelse:

 • Faglig indhold og relevans 
 • Fagligt overlap 
 • Fagligt niveau 

Fagligt Indhold og relevans

De kurser, som du vælger at følge i udlandet, skal indholdsmæssigt være relevante for din uddannelse. I AU GO kan du under hvert universitet se, hvilke kurser, der tidligere har været forhåndsgodkendte for din uddannelse.

Kurserne i AU GO kan også bruges som en indikator på, hvilken type kurser, som kan godkendes. Hvis der ikke er kurser i AU GO godkendt for din studieretning/dit værtsuniversitet, kan du få inspiration enten ved at se kurser under et andet universitet i AU GO, eller du kan se hvilke valgfag, der er udbudt for din uddannelse i AU's kursuskatalog. 

Som udgangspunkt kan du forvente at tidligere forhåndsgodkendte kurser for dit studieprogram, som ligger i AU GO også kan forhåndsgodkendes for dig (gælder ikke Oecon og SOC-studerende).

Fagligt overlap

Når du skal vælge kurser, er det vigtigt at vælge kurser, der ikke har for meget overlap til eksisterende kurser i dit studieprogram. Du kan både ud fra kursusbeskrivelser og litteratur få en god fornemmelse af, om et kursus har meget overlap til et eksisterende kursus.

Husk altid at undersøge, hvilke kurser, der indgår i dit studieprogram, så du ved, hvilke fagområder, du har haft eller skal have senere. Du kan finde din studieordning på din Studieportal under Undervisning. 

Fagligt niveau

Som bachelor-studerende vil du typisk kun have adgang til kurser på bachelor-niveau på værtsuniversitetet. Det er ikke afgørende for din forhåndsgodkendelse hvilket semester eller studieår, det enkelte kursus udbydes på. Dét du skal være opmærksom på er, om kursets niveau virker passende og er sammenligneligt med det niveau, som du vil forvente under dit valgfagssemester her på Aarhus BSS. 

Som kandidatstuderende vil du typisk skulle følge kurser på kandidatniveau, men i nogle tilfælde vil du skulle følge bachelor-kurser, som er udbudt på 4. år af værtsuniversitetets bacheloruddannelse. Kursets niveau skal virke passende og sammenligneligt med det niveau, som du vil forvente under det tilsvarende semester her på Aarhus BSS. 

Specifik information til BAMMC-studerende

På dit 5. semester skal du tage 30 ECTS i kategorien Valgfag. Fagene skal ligge indenfor enten fagområdet Kommunikation eller fagområdet Business.

Fagligt indhold og relevans

Vær særligt opmærksom på, at kurser, der er praktisk orienterede eller rene sprogkurser ikke kan forhåndsgodkendes. Eksempler på et praktisk orienteret fag som ikke forhåndsgodkendes for MMC-studerende kan være ”digital opsætning af markedsføringsmaterialer”, ”introduktion til diverse digitaliseringsværktøjer” m.m. 

Fagligt overlap

Kurser der hedder f.eks. ”Marketing”, ”Consumer Behaviour” eller ”Accounting” har med stor sandsynlighed mere end 30 % overlap til eksisterende fag på MMC, og godkendes således ikke. Du kan også være særligt opmærksom på pensum.  Bruges fx. Kotler i et kursus, så er der stor sandsynlighed for, at kurset har overlap til eksisterende fag på MMC-uddannelsen.

Specifik information til BAMMC-studerende, der ønsker optag på cand.merc.-linjerne

 

Ønsker du at søge om optagelse på andre cand.merc.-linjer end cand.merc. Strategic Communication, har du mulighed forud for dit studieophold i udlandet at få forhåndsvurderet kurser inden for specifikke fagområder, der giver adgang til cand.merc.-linjerne/MSc uddannelser.

Hvis du ønsker at få forhåndsvurderet de valgfag, du påtænker at følge under dit udlandssophold med henblik på at søge optagelse på cand.merc./MSc. uddannelser, skal du benytte dette specielle ansøgningsskema og ikke det regulære ansøgningsskema. Du skal dog stadig følge vejledningen i bjælken ”Ansøgning om forhåndsgodkendelse” nedenfor.

Forhåndsvurdering vs. Forhåndsgodkendelse
Forhåndsvurdering skal ikke forveksles med forhåndsgodkendelse af kurser.

 • Forhåndsvurdering er en vurdering af, hvorvidt kurser lever op til de specifikke adgangskrav til cand.merc./MSc uddannelserne.
 • Forhåndsgodkendelse er altid en forudsætning for at kunne tage et kursus på et andet universitet, fakultet eller institut end dit eget, og for at kunne få kurset meritoverført til dit eget studieprogram.

Studienævnet vurderer hvorvidt et kursus kan forhåndsgodkendes og meritoverføres til din uddannelse. Vær opmærksom på, at kurserne du påtænker at følge på et udlandsophold kun kan blive vurderet med henblik på optagelse på cand.merc./MSc uddannelser, såfremt du også får kurserne forhåndsgodkendt til din uddannelse i Marketing and Management Communication. Se her for yderligere information omkring forhåndsgodkendelse og meritoverførsel.  

 

Krav til fagkombinationer af dine valgfag, hvis du ønsker at søge om optagelse på cand.merc./MSc uddannelserne (andre end cand.merc. Strategic Communication)
For at blive optaget på cand.merc./MSc uddannelser skal du leve op til specifikke adgangskrav. Ud over de obligatoriske kurser, som er en del af BAMMC-uddannelsen, er der følgende krav til sammensætningen af valgfag svarende til 30 ECTS:

 • 5 ECTS inden for fagområdet Driftsøkonomi (EN: Managerial Economics & Operations Management)
 • 10 ECTS inden for fagområdet Finansiering & Regnskab (EN: Finance & Accounting). Bemærk at begge områder skal dækkes.
 • 15 ECTS inden for ”Ekstra ECTS” inden for et eller flere af fagområderne, der indgår i adgangskravene til cand.merc.  

Det er vigtigt, at du opfylder ovenstående minimumskrav af ECTS inden for de respektive fagområder for at kunne søge om optagelse på cand.merc./MSc uddannelserne. Såfremt du har overskydende ECTS fra et eller flere kurser, der dækker områderne Driftsøkonomi, Finansiering & Regnskab, vil det tælle med i puljen af "Ekstra ECTS". 

Eksempel på kursuskombinationer:
Hvis du tager fire forskellige kurser á hver 7,5 ECTS på dit værtsuniversitet: 

 • Kursus A: 7,5 ECTS imødekommet  i din forhåndsvurdering som Driftsøkonomi tæller som 5 ECTS Driftsøkonomi + 2,5 ECTS i ”Ekstra ECTS”.
 • Kursus B og C: 15 ECTS imødekommet i din forhåndsvurdering som Finansiering & Regnskab tæller som 10 ECTS Finansiering & Regnskab + 5 ECTS i ”Ekstra ECTS”.
 • Kursus D: 7,5 ECTS imødekommet i din forhåndsvurdering som et af de relevante områder af adgangskravene til cand.merc. 

Samlet vil du med denne kombination af kurser opfylde adgangskravene med i alt 5 ECTS Driftsøkonomi + 10 ECTS Finansiering & Regnskab + 15 ECTS i ”Ekstra ECTS”.

 

Eksempel på forskellige emner:
De følgende emner er vejledende eksempler. Imødekommelse af din forhåndsvurdering afhænger af en individuel faglig vurdering af det enkelte kursus.

 • Fagområde: Driftsøkonomi (ENG: Managerial Economics & Operations Management) 5 ECTS:
  En bred række af kurser kan blive imødekommet. Eksempler på relevante emner er: Supply Chain ManagementLogistics, Value Chain Management, Quality Management, Production Management, Operations Management.
 • Fagområde: Finansiering & Regnskab (ENG: Finance and Accounting) 10 ECTS:
  Kurser som er en kombination af både Finansiering & Regnskab eller kurser inden for Finansiering kan blive imødekommet. Eksempler på relevante emner er: Finance, Financial Accounting.     
 • Fagområde: ”Ekstra ECTS” indenfor erhvervsøkonomi (ENG: Economics & Business Administration) 15 ECTS:
  En bred række af kurser kan blive imødekommet, men kurserne skal være relevante inden for et af områderne, der indgår i adgangskravene til cand.merc.. Eksempler på relevante emner er: Marketing, Accounting, Finance, Management, Business Statistics, Organisation theory, Strategy, Leadership, Micro Economics, Econometrics, Logistics, Operation Management.

Hvornår skal du søge om forhåndsvurdering og forhåndsgodkendelse?

Der er ingen frist for at ansøge om forhåndsgodkendelse og forhåndsvurdering. Ansøgninger behandles løbende af Studienævnet, men vi anbefaler, at du ansøger om forhåndsgodkendelse og forhåndsvurdering så hurtigt som muligt, når du har den dokumentation du skal bruge til din forhåndsgodkendelse og forhåndsvurdering (se ”Ansøgning om forhåndsgodkendelse” nedenfor). Hvis du har svært ved at fremskaffe den fornødne dokumentation kan du i nogle tilfælde få behandlet din ansøgning på baggrund af sidste års dokumentation.

Hvis du gør Studienævnet opmærksom på særlige officielle frister på værtsuniversitetet, vil Studienævnet bestræbe sig på at imødekomme disse. Dette gælder især omkring semesterstart på værtsuniversitet, hvor der kan være frist for ændring af kurser. Der er dog ikke garanti for, at sagsbehandlingstiden kan reduceres, og du må forvente sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.  

Sagsbehandlingstiden i Studienævnet er op til otte uger, men typisk omkring fire uger. Bemærk at juli måned ikke tæller med. Du får svar via E-boks (eller din AU-mail), når din ansøgning om forhåndsgodkendelse og forhåndsvurdering er blevet behandlet.

Kurser på værtsuniversitetet: 

Du skal minimum kunne meritoverføre 20 ECTS valgfag fra dit udvekslingssemester for at blive tildelt en udvekslingsplads. Læs nærmere nedenfor under 30 ECTS regel.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Du har mulighed for at få forhåndsgodkendt 30 ECTS + to ekstra kurser. De ekstra kurser godkendes i tilfælde af, at et kursus på værtsuniversitetet bliver aflyst, eller at du ikke får plads på et eller flere kurser. 

Bemærk, at en forhåndsgodkendelse er personlig og det er vigtigt, at du har en forhåndsgodkendelse på kurser, som du forventer at tage på værtsuniversitetet. Du skal altså søge om forhåndsgodkendelse, selvom de kurser, du ønsker at følge, er forhåndsgodkendt tidligere (og fremgår i AU GO).

Tidligere forhåndsgodkendte kurser

Hvis et kursus allerede er forhåndsgodkendt for din studieretning (se AU GO), skal du ikke indsende kursusbeskrivelser, men kurset skal stadig fremgå i dit ansøgningsskema under tidligere godkendte kurser.

OBS: Hvis kurset er godkendt for en anden studieretning end din, skal kurset fremgå under nye kurser i din ansøgning, og du skal indsende aktuel kursusbeskrivelse. Kurset er også nyt, hvis der er sket ændringer i enten ECTS-vægtning, kursusnummer, titel eller eksamensform.

OBS: Hvis der ikke anvendes ECTS på dit værtsuniversitet, skal du være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i konverteringen fra lokale credits til ECTS. Du kan derfor ikke altid regne med det antal ECTS, der fremgår i AU GO. Det vil altid være den aktuelle konvertering, som du finder under Credit Translation i MoveOn databasen, der skal anvendes. Det er dit ansvar at være opmærksom på dette, når du udfylder din ansøgning om forhåndsgodkendelse. 

OBS: Der tages forbehold for fejl og ændringer. 

Nye kurser

For at få forhåndsgodkendt et nyt kursus skal du indlevere kursusbeskrivelse som indeholder følgende information:

 • Kursets titel og kode/nummer
 • Faglig beskrivelse af kursets indhold 
 • Eksamensform 
 • Kursets vægtning (ECTS/credits)
 • Kursets niveau (fx bachelor)
 • Litteraturliste (BAMMC-studerende kan udelade)
 • Kursusplan/undervisningsplan (HA/BScB og BAMMC-studerende samt ingeniørstuderende i Herning kan udelade) 
 • Cand.soc. skal huske at vedhæfte dokumentation på studieprogram, find PDF her

Studienævnet kan ikke behandle din ansøgning medmindre denne information fremgår af din ansøgning. 

Så vidt muligt skal du søge forhåndsgodkendelse på baggrund af aktuelle kursusbeskrivelser. Kun hvis det ikke er muligt at fremskaffe disse, kan du søge om forhåndsgodkendelse på baggrund af beskrivelser fra det foregående år.

Vær opmærksom på, at kursusbeskrivelsen skal kunne verificeres. Du skal derfor sende officielle kursusbeskrivelser i PDF (alternativt et link til universitetets hjemmeside). Kurser kan ikke vurderes på baggrund af ”hjemmelavede" kursusbeskrivelser.

Husk også at kursusbeskrivelsen skal være på dansk eller engelsk. 

Ansøgning på mit.au.dk og Ansøgningsskema

Du skal søge om forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Du finder 'Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU' under 'Ansøgninger' på mit.au.dk. I ansøgningen på mit.au.dk skal du uploade dette Ansøgningskema samt kursusbeskrivelser for hvert nyt kursus, som du søger om at få forhåndsgodkendt. Alle dokumenter skal vedhæftes i PDF.

Det første kursus i ansøgningen på mit.au.dk skal være dit udfyldte Ansøgningskema, hvor der fremgår både nye og tidligere godkendte kurser. Du skal angive følgende på mit.au.dk når du uploader dit ansøgningsskema: 

 • 'Fag der ønskes fulgt': Skriv "titlen på kurset"    
 • 'Antal ECTS i det studieprogram': Skriv "20 ECTS, 25 ECTS eller 30 ECTS" (afhængigt af hvor mange ECTS du i alt forventer at få forhåndsgodkendt). 

Studerende der rejser ud på egen hånd, som freemovere, skal vedlægge dokumentation på, at de har søgt optagelse på eller er optaget på værtsuniversitetet. Disse dokumenter skal uploades sammen med ansøgningsskemaet (det er muligt at uploade flere dokumenter).    

Hvis du søger om at få godkendt nye kurser (kurser der ikke fremgår af AU GO som tidligere godkendte) så skal du vælge "Tilføj flere fag" på mit.au.dk. For hvert nyt kursus, skal du uploade en relevant kursusbeskrivelse (se krav til kursusbeskrivelser ovenfor). Kursusbeskrivelsen skal du navngive med kursets titel. Dette skyldes, at de enkelte kurser skal vurderes af forskelligt akademisk personale. Oecon- og SOC-studerende kan uploade én samlet PDF, da det er en samlet vurdering. 

Vær opmærksom på, at din ansøgning på mit.au.dk først er sendt, når du bliver viderestillet til kvitteringssiden. Du vil ikke modtage en kvittering på mail.  

Tips til mit.au.dk

I ansøgningen på mit.au.dk skal du angive følgende oplysninger: 

 • 'Hvilken uddannelse vil du tage forløb på': Skriv"Exchange"
 • 'Hvilket fag/gruppe ønskes der forhåndsgodkendelse til': Skriv "Valgfag".
 • 'fag der ønskes fulgt': Skriv "titlen på kurset"   

Spørgsmål vedrørende indsendte ansøgninger

Hvis du har spørgsmål eller supplerende bilag til din ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du sende disse til preapprovalexchange.BSS@au.dk

Ingeniørstuderende i Herning skal sende til: dispensationsansogninger.bss@au.dk

Skal du ud som freemover, skal du sende en kopi af din forhåndsgodkendelse til SU: su@au.dk.   

Ansøgningsfrist og svartid

Der er ingen frist for at ansøge om forhåndsgodkendelse. Ansøgninger behandles løbende af Studienævnet, men vi anbefaler, at du ansøger om forhåndsgodkendelse senest 4 uger før semesterstart på værtsuniversitetet. Sagsbehandlingstiden i Studienævnet er op til otte uger, men typisk omkring fire uger. Bemærk at juli måned ikke tæller med. Du får svar via E-boks (eller din AU-mail), når din ansøgning er vurderet.

Hvis du gør Studienævnet opmærksom på særlige officielle frister på værtsuniversitetet, vil Studienævnet bestræbe sig på at imødekomme disse. Dette gælder især omkring semesterstart på værtsuniversitet, hvor der kan være frist for ændring af kurser. Der er dog ikke garanti for, at sagsbehandlingstiden kan reduceres, og du må forvente sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.  

Bemærk, at sagsbehandlingen først kan påbegyndes, når du har indsendt den relevante dokumentation. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse indtil, at du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser. 

Ændringer i forhåndsgodkendelse (genansøgning)

Hvis du laver ændringer i dit oprindelige forhåndsgodkendte studieprogram, skal du sende en ny ansøgning på mit.au.dk. 

Du kan kun søge om at få forhåndsgodkendt nye kurser, hvis: 

1) Du ikke er blevet optaget på værtsuniversitetet på de kurser, som du tidligere har fået forhåndsgodkendt (fx. fordi et kursus er blevet aflyst af værtsuniversitetet). I din ansøgning på mit.au.dk skal du vedlægge dokumentation (fx kopi af mail fra værtsuniversitetet, hvor de skriver hvorfor du ikke er blevet optaget på et kursus).   

2) Du ikke har fået forhåndsgodkendt de kurser, som du søgte om at få forhåndsgodkendt, i din første ansøgning (fx. hvis kurset er blevet afvist pga. overlap til kurser, som du allerede har taget på AU).  

Følg instruktionerne ovenfor for at se, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse af kurser. Du skal følge de samme procedurer og udfylde det samme ansøgningsskema. Bemærk at din gen-ansøgning kun skal indeholde kurser, som du ikke allerede har fået forhåndsgodkendt. 

I feltet 'Evt. suppl. oplysninger' skal du skrive "Genansøgning om forhåndsgodkendelse".

Hvis du har spørgsmål eller supplerende bilag til en ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du sende disse til preapprovalexchange.BSS@au.dk

Ingeniørstuderende i Herning skal sende til dispensationsansogninger.bss@au.dk

30 ECTS-regel

Studieophold i udlandet må ikke forlænge dit studie. Derfor skal alle studerende som udgangspunkt meritoverføre 30 ECTS fra deres udvekslingsophold til deres studieprogram på Aarhus BSS. Du skal minimum kunne meritoverføre 20 ECTS valgfag fra dit udvekslingssemester for at blive tildelt en udvekslingsplads.

Hvis du kun tager 20 ECTS under dit udvekslingsophold, så planlæg i god tid, hvordan du kan tage de resterende 10 ECTS (fx på AU Summer University). 

Fra lokale credits/units/points til ECTS

Konvertering af lokale credit points til ECTS foretages af Studienævnet. Du kan se konverteringen i MoveOn databasen under de enkelte universiteter. Hvis dit værtsuniversitet anvender ECTS-systemet vil der ikke blive lavet en konvertering. 

Generelt gælder det, at du skal have det antal credit points, som en ordinær fuldtidsstuderende vil tage på værtsuniversitet for at bestå uddannelsen på normeret tid. Dette svarer til 30 ECTS per semester eller 60 ECTS på et akademisk år. 

Hvis den relevante uddannelse på værtsuniversitetet består af fx 32 credits og studietiden er normeret til to år, vil en ordinær fuldtidsstuderende skulle tage 16 credits per akademisk år eller 8 credits per semester for at bestå på normeret tid. I det tilfælde vil du skulle tage 8 credits for at få overført 30 ECTS.

Du skal være opmærksom på, at der i nogle lande kan være forskel på hvor mange credit points man skal tage for at blive klassificeret som fuldtidsstuderende, og hvor mange credit points man skal tage for at bestå uddannelsen på normeret tid.