Projektorienteret forløb (praktik) - Kandidat - Virksomhedskommunikation

Retningslinjer for projektorienteret forløb på kommunikationsuddannelserne

Et projektorienteret forløb, kan efter forudgående godkendelse indgå på uddannelsens 3. semester.

Formål

Formålet med det projektorienterede forløb er at sætte den studerende i stand til på basis af de teoretiske og metodiske kvalifikationer, som er tilegnet i løbet af studiet, at løse opgaver på højeste professionelle niveau inden for jobfunktioner i en virksomhed eller institution, der har relation til de fag, som den studerende har taget på uddannelsens to første semestre. Det projektorienterede forløb kvalificerer dermed den studerende til at reflektere over og diskutere teoriers implikationer for praksis og praksiserfaringers implikationer for teori.

Tilmelding

Tilmelding til projektorienteret forløb sker ved tilmelding i studieadministrativ selvbetjening. Der er åbnet for tilmelding i perioden fra den 1. og 5. maj.

Kontrakt

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med en virksomhed. Kontrakten skal blandt andet indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår det projektorienterede forløb finder sted og dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet på kontaktpersonen i virksomheden. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre projektforløbets faglige relevans og niveau. Du finder kontrakten her:

 • Kontrakt (CLM Virksomhedskommunikation/MACC)

Afhængigt af din uddannelse er der forskelle i det projektorienterede forløb samt i proceduren omkring godkendelse af kontrakten. Se hvad der gør sig gældende for din uddannelse nedenfor.

Et projektorienteret forløb består af:

 • et ophold i en virksomhed
 • en portfolio
 • to seminarer fordelt over semestret

Projektorienteret forløb inden for Virksomhedskommunikation:

 • Ophold: Min. 12 uger med 30 timer pr. uge (360 timer)
 • Portfolien: Max. 20 sider
 • Vægtning: 20 ECTS
 • Læs mere i kursuskataloget
 • Læs mere her

Project-based study inden for Corporate Communication:

 • Ophold: Min. 12 uger med 30 timer pr. uge (360 timer)
 • Portfolien: Max. 20 sider
 • Vægtning: 20 ECTS
 • Læs mere i kursuskataloget
 • Læs mere her

Forhåndsgodkendelse og vejledning

For at et projektorienteret forløb kan indgå som en del af studiet er det en forudsæt­ning, at den fagansvarlige har forhåndsgodkendt forløbet.

Den studerende skal IKKE selv tage direkte kontakt til den fagansvarlige for at få en forhåndsgodkendelse af projektforløbet. Når kontrakten er udfyldt og underskrevet af virksomheden og dig, sendes den (uden den fagansvarliges underskrift) direkte til kandidat.bss@au.dk, som efterfølgende sørger for indhentning af den fagansvarliges underskrift og godkendelse. Den studerende vil derefter modtage en kopi.

Den studerende vil efterfølgende blive tildelt en vejleder.

Aflevering af kontrakt til forhåndsgodkendelse

 • Kontrakten skal være afleveret senest den 7. august

Praktikbaseret speciale

Praktikforløbet kan danne basis for et praktikbaseret speciale.


Øvrig information

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb, kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i projektperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i kontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i et projektorienteret forløb i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra virksomheden.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb.

Vejledning om arbejdsskadesikring

Læs mere om vejledning omkring arbejdsskadesikring.

Re-eksamen

Læs mere om tilmelding til reeksamen. Du kan tilmelde dig omeksamen ved at sende en mail til Tina Aronro på kandidat.bss@au.dk 

Læs mere om projektorienteret forløb. 

Du kan læse mere om projektorienteret forløb på Karrierecenterets side (læs mere om projektorienteret forløb) og se mulige virksomheder i Karrierecentrets Jobbank (jobbank.au.dk)