Retningslinjer for uddannelsesnævn

Retningslinjer for uddannelsesnævn ved Studienævnet for Virksomhedskommunikation og it

I perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2021 har studienævnet nedsat to uddannelsesnævn, der er opdelt i forhold til uddannelsesporteføljen:

A. BA MMC, MA CC, CLM i Virksomhedskommunikation, Cand.it, Master i Digital Innovation og Master i it (fagpakke)

B. BA IVK og CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk

1. Organisering og medlemmer

Studienævnsmedlemmerne er fødte medlemmer af uddannelsesnævnene, og formanden er en studieleder. VIP-medlemmerne følger deres organisatoriske placering på henholdsvis ARTS og BSS. Dermed består Uddannelsesnævn for BA MMC, MA CC, CLM i Virksomhedskommunikation, Cand.it, Master i Digital Innovation og Master i it (fagpakke) af VIP-medlemmer ansat på BSS, og Uddannelsesnævn for BA IVK og CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk af VIP-medlemmer ansat på ARTS. De studerende følger deres uddannelser med hensyn til, hvilket uddannelsesnævn de er medlemmer af.

Uddannelsesnævnet for BA MMC, MA CC, CLM i Virksomhedskommunikation, Cand.it, Master i Digital Innovation og Master i it (fagpakke) består af følgende VIP:

Trine Susanne Johansen

Christa Thomsen

Mona Agerholm Andersen

Bjarne Rerup Schlichter

Søren Erik Nielsen

Uddannelsesnævnet for BA IVK og CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk består af følgende VIP:

Kirsten Wølch Rasmussen

Martin Nielsen

2. Opgaver

Uddannelsesnævnenes opgave er at sikre bred repræsentation og medinddragelse fra de respektive fagmiljøer i forhold til studienævnet og studielederne. Derudover danner uddannelsesnævnet ramme om den faglige udvikling af uddannelserne.

Uddannelsesnævnene har desuden ansvar for at frembringe det nødvendige faglige input til ledelse og studienævn, og i øvrigt rådgive studieleder og studienævn i alle faglige spørgsmål i relation til uddannelserne. Dermed skal uddannelsesnævnenes input danne udgangspunkt for beslutninger i studienævnet. Uddannelsesnævnene har følgende opgaver i den udstrækning, de er relevante for det enkelte nævn:

- At udvikle og vedligeholde alle uddannelser i dialog mellem VIP’er og studerende gennem bl.a. diskussion af det faglige indhold af uddannelserne, pædagogisk praksis, studiemiljø, dimittenders beskæftigelse og censorformandskabets årlige rapporter og gennem løbende dialog med aftagere.

- At behandle og forberede forslag til studienævnet, herunder forslag til nye og ændrede studieordninger.

- At medvirke til og drøfte gennemførelse af uddannelsesaktiviteter på hver enkelt uddannelse, herunder bl.a. godkendelse af programmet for rusintroduktioner, ansættelse af tutorer, input til rekrutteringsmateriale og forslag til aftagerpanelmedlemmer.

- At invitere til bredere faglige drøftelser og lokale faglige arrangementer, hvor hele eller relevante dele af lokale VIP-kollegium og/eller studerende deltager.

- At være ansvarlig for opfølgning på kursusevalueringer, årlig status på kvalitetsarbejdet og de femårige uddannelsesevalueringer.

- At understøtte universitetets kvalitetspolitik og fakultetets kvalitetspraksis i samarbejde med studienævn, studieleder og øvrige interessenter.

- At afgive indstilling til institutledelsen og studienævn, og at rådgive i lokale uddannelsesstrategiske forslag.

- At drøfte indstillinger og beslutningsforslag fra dekanatet, institutledelsen, afdelingslederen og studienævn.

3. Møder og arbejdsform

Uddannelsesnævnet arbejder med sine opgaver i møder. Møder planlægges forud for møder i studienævnet.

Møder indkaldes af formanden for de respektive uddannelsesnævn, der udarbejder en dagsorden. Alle medlemmer i uddannelsesnævnet kan få optaget emner på den formelle dagsorden ved henvendelse til formanden.

Der tages beslutningsreferat under møderne. Referaterne rundsendes til alle medlemmer af studienævnet.