Hvis du bliver indberettet for eksamenssnyd

Hvad er processen, hvis du bliver indberettet?

Sagen indberettes

Hvis der opstår mistanke om eksamensnyd, vil sagen blive indberettet til Uddannelsesjura, som behandler sagerne på vegne af dekanerne. Du vil modtage besked om, at sagen er blevet indberettet, og at bedømmelsen af din eksamen er sat i bero, så længe sagen undersøges. Du kan kontakte din studieadministration for at blive tilmeldt til reeksamen. Hvis din opgave ender med at blive annulleret, vil karakteren fra din reeksamen gælde.

Bemærk: Hvis du skulle have været til mundtligt forsvar af den indberettede eksamensbesvarelse, vil det blive udsat, indtil sagen er afgjort. Du må dog gerne deltage i alle andre undervisnings- og eksamensaktiviteter, mens sagen behandles.

Sagen behandles

Når Uddannelsesjura modtager en indberetning, vurderer de sagen og beslutter enten at afvise sagen eller at fortsætte behandlingen.

Hvis sagen afvises, vil du og indberetter få skriftlig besked. Herefter kan bedømmelsen af eksamen genoptages, og du kan komme til et evt. mundtligt forsvar.

Hvis sagen fortsætter, vil du modtage et partshøringsbrev med en angivelse af, hvad der er under mistanke for eksamenssnyd. Det betyder, at du får mulighed for at orientere dig i sagen og give dine kommentarer, inden der træffes en afgørelse. Sammen med brevet vil du modtage:

 • en kopi af indberetningen,
 • en kopi af eksamensbesvarelsen med angivelse af, hvor i opgaven der menes at være eksamenssnyd (i sager om tekstsammenfald)
 • kopi af kilderne (i sager om tekstsammenfald)

Hvis du hellere vil give dine kommentarer mundtligt, kan du til enhver tid bede om et møde. Det samme kan indberetter og Uddannelsesjura, hvis de vurderer, at det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Ved et evt. møde deltager sagsbehandleren fra Uddannelsesjura sammen med indberetter. Du har ret til at tage en bisidder med.

Du vil før mødet modtage et brev med et oprids af sagen sammen med materialet for indberetningen. Efter mødet vil du modtage et referat af mødet, som du kan kommentere på. Du skal være opmærksom på, at et møde kan forlænge processen for behandlingen af din sag.

Bemærk: Når du kommenterer på sagen, er det vigtigt, at du også oplyser, hvorvidt du skal i praktik, på udlandsophold eller lignende i det kommende semester.

Sagen afgøres

Når Uddannelsesjura har behandlet indberetningen, og du er blevet hørt, bliver sagen afgjort. Det sker ved, at Uddannelsesjura sender en indstilling til dekanen, som træffer den endelige afgørelse. Herefter får du og indberetter besked.

Hvor lang tid tager det at behandle sagen?

Der tilstræbes en sagsbehandlingstid på ca. 6 – 8 uger, fra Uddannelsesjura modtager indberetningen.

Hvad er dine rettigheder?

Under sagsbehandlingen

Mens din sag behandles, har du samme rettigheder som dine medstuderende og må gerne deltage i undervisning og øvrige eksamensaktiviteter på AU. Du må dog ikke deltage i et eventuelt mundtligt forsvar i den eksamen, hvor der er sket indberetning, da bedømmelsen er sat i bero.

Er du indberettet for muligt eksamenssnyd, er der en risiko for, at din deltagelse i den pågældende prøve annulleres. Du må derfor gerne blive tilmeldt og deltage i en eventuel reeksamen i det pågældende fag – også selvom sagen endnu ikke er afgjort. Du kan dog ikke selv tilmelde dig reeksamen via selvbetjeningen, men skal bede studieadministration om at blive tilmeldt.

Hvis sagen ender med at blive afvist, eller du får en advarsel, og du i mellemtiden har deltaget i reeksamen, beholder du den højeste karakter.

Når sagen er afgjort

Når sagen er afgjort, og sanktionen er effektueret, vil du fremadrettet være studerende på samme vilkår som alle andre. Der skal ikke sættes særlige tiltag i værk eller være skærpet opsyn på dig ved kommende prøver.

Tavshedspligt

Sager om eksamenssnyd er fortrolige. Det betyder, at alle universitetets medarbejdere, der kender til sagerne, er underlagt tavshedspligt.

Hvad er konsekvenserne af eksamenssnyd?

Hvis du begår eksamenssnyd eller medvirker til, at en anden kan begå eksamensnyd, kan det få alvorlige konsekvenser for dig. På AU behandles alle sager om eksamenssnyd under AU’s disciplinære regler – uanset om du snød med vilje eller kom til at lave en fejl, der falder ind under AU’s definition af eksamenssnyd (se listen over former for eksamenssnyd ovenfor).

Hvis du bliver indberettet for mistanke om eksamenssnyd, vil du blive sanktioneret på baggrund af en samlet vurdering af forseelsens alvor og hvilken type snyd, der er tale om. Ved mistanke om plagiering i skriftlige eksamensbesvarelser lægges der også vægt på, hvor stor mængden af egenproduceret tekst er sammenholdt med mængden af plagieret tekst.

Eksamenssnyd kan medføre følgende sanktioner:

 • Tildeling af advarsel
  • Tildeling af advarsel er den mildeste konsekvens. Din eksamensbesvarelse vil blive sendt tilbage til bedømmelse. Hvis du i mellemtiden har deltaget i reeksamen, beholder du den højeste karakter.
 • Annullering af prøven (brugt forsøg)
  • Hvis du får annulleret din prøve, har du brugt et eksamensforsøg, men får ikke bedømt den eksamensopgave, der er indberettet for eksamenssnyd. Hvis du allerede har modtaget en karakter, vil den blive annulleret. Du kan deltage i reeksamen på normale vilkår herefter, så længe du har flere eksamensforsøg tilbage.
 • Bortvisning fra efterfølgende semester/semestre
  • Hvis du bliver bortvist for en periode, vil du ikke have adgang til undervisning eller eksamensaktiviteter på AU fra afgørelsestidspunktet til bortvisningsperiodens udløb. I denne periode kan du derfor ikke deltage i eksaminer eller undervisning – eller nogle andre aktiviteter – på AU.
  • Når bortvisningsperioden udløber, har du ret til at genoptage dine studieaktiviteter og vil automatisk blive genregisteret som aktiv studerende.
 • Permanent bortvisning
  • Permanent bortvisning er den strengeste sanktion. Hvis du bortvises permanent, vil du ikke på noget tidspunkt fremover kunne deltage i nogen form for undervisning, eksamen eller andre af universitetets aktiviteter, hverken på den uddannelse, du bliver bortvist fra eller alle andre uddannelser på AU. En permanent bortvisning gælder fra det tidspunkt, beslutningen om bortvisning meddeles den studerende – det vil sige datoen for afgørelsen.

Du kan læse mere om sanktionerne i AU’s disciplinære regler.

Særligt for HD-studerende og studerende på adgangskursus til ingeniøruddannelsen

Hvis du læser en HD eller er studerende på adgangskursus til ingeniøruddannelsen, vil sagen blive behandlet og sanktioneret i overensstemmelse med reglerne i eksamensbekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at denne bekendtgørelse ikke giver mulighed for kun at sanktionere eksamenssnyd med en advarsel.

Særligt om gruppeopgaver

Hvis en gruppeopgave har krav om individualisering, skal det være tydeligt markeret i opgaven, hvem af gruppemedlemmerne, der har skrevet hvilke dele. Hvis der kun konstateres eksamenssnyd i ét af gruppemedlemmernes afsnit, vil de øvrige medlemmer få deres del af eksamensbesvarelsen sendt tilbage til bedømmelse.

Hvis en skriftlig eksamensbesvarelse er udarbejdet af flere studerende i fællesskab, og der ikke er krav om individualisering, er hele gruppen ansvarlig for at overholde reglerne om eksamenssnyd. Det betyder, at alle gruppemedlemmer vil blive indberettet ved mistanke om eksamenssnyd. Hvis der konstateres eksamenssnyd i en ikke-individualiseret opgavebesvarelse lavet af flere studerende, vil hele opgaven blive afvist fra bedømmelse for alle deltagere i gruppen.

Hvad er skærpende omstændigheder, når sanktionen skal udmåles?

Sanktionen for at snyde til eksamen afhænger af en konkret og individuel vurdering – bl.a. af hvilken type snyd, der er tale om. Nedenfor kan du se hvilke former for eksamenssnyd, der anses som skærpende omstændigheder og vil blive sanktioneret hårdere end andre former: 

Større skriftlige opgaver

Ved skriftlige eksamensbesvarelser lægges der vægt på, hvor stor mængden af egenproduceret tekst er, sammenholdt med mængden af plagieret tekst. Hvis du begår eksamenssnyd ifm. med en større skriftlig opgave, fx et bachelorprojekt eller et speciale, er det en skærpende omstændighed.  

Ikke-tilladte hjælpemidler

Hvis du under en skriftlig stedprøve anvender et ikke-tilladt hjælpemiddel, er det en skærpende omstændighed.

Eksamensbesvarelser udarbejdet af andre

Hvis du indleverer en eksamensbesvarelse, som er købt, eller en anden har lavet for dig, er det en skærpende omstændighed og udløser som udgangspunkt en bortvisning. Hvis det er en af dine medstuderende, der har lavet eksamensbesvarelsen, vil denne studerende kunne sanktioneres for medvirken til eksamenssnyd. 

Hel sides sammenhængende afskrift

Hvis du har en hel sides sammenhængende afskrift i din eksamensbesvarelse, er det en skærpende omstændighed og sanktioneres som udgangspunkt med mere end blot en annullering af prøven.   

To eller flere sider sammenlagt direkte afskrift

Hvis du har to eller flere siders direkte afskrift samlet set (spredt ud over opgaven), er det også en skærpende omstændighed. Det vil som udgangspunkt blive sanktioneret med mere end en annullering af prøven.

Gentagelsestilfælde

Hvis du tidligere har fået en sanktion for eksamenssnyd i en anden eksamenstermin, vil det som udgangspunkt have betydning for sanktionsudmålingen, da det betragtes som en skærpende omstændighed. Dette gælder uanset, om der er tale om eksamenssnyd i samme fag eller i et andet fag.

Hvem kan du kontakte?

Fra sagen er indberettet og frem til dens afgørelse, må indberetter (eksaminator) ikke udtale sig om sagens forløb og/eller mulige sanktionsudmålinger. Hvis du har spørgsmål om sagens forløb eller sanktionsudmålinger, skal du derfor kontakte Uddannelsesjura (ujs@au.dk), som behandler sagen. Læs mere om Uddannelsesjura.

Indberetter må kun udtale sig om grunden til, at du er blevet indberettet, men har ikke pligt til at gøre det og kan derfor vælge ikke at udtale sig. Du vil dog altid modtage en kopi af indberetningen, og her vil det fremgå, hvorfor du er blevet indberettet.

Hvis du har brug for hjælp til at få overblik over processen, hvis du bliver indberettet, og hvilke konsekvenser indberetningen kan have for dit studie, kan du kontakte studie- og trivselsvejledningen på dit fakultet.

FAQ

Jeg er blevet indberettet, hvad sker der nu?

Du vil modtage en kvitteringsskrivelse fra Uddannelsesjura, og så snart en sagsbehandler har set på din sag, vil du modtage en partshøring, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger.


Jeg er blevet indberettet, kan jeg få lov til at komme med min side af sagen?

Du har altid mulighed for at sende dine bemærkninger til Uddannelsesjura, også før du modtager en partshøring. Ellers vil du kunne komme med dine bemærkninger, når du har modtaget partshøringen.


Må jeg gå til reeksamen i det fag, jeg er indberettet i?

Ja. Selvom du er indberettet for muligt eksamenssnyd, har du de samme rettigheder som alle andre studerende. Du må således godt deltage i reeksamen i det fag, du er indberettet i.


Jeg kan ikke tilmelde mig til reeksamen inde på selvbetjeningen. Kan det passe?

Ja. Du kan ikke selv tilmelde dig reeksamen i det fag, du er indberettet i. Du skal derfor kontakte din studieadministration, der kan hjælpe dig med at blive tilmeldt.


Kan jeg forblive anonym under indberetningens behandling, hvis jeg er gået til eksamen under et nummer?

Nej. Du vil ikke kunne forblive anonym under sagens behandling. Indberetter vil således også få dit navn at vide.


Vil mine andre undervisere og medstuderende vide, at jeg er blevet indberettet, og hvilken sanktion jeg eventuelt har fået?

Nej. En sag om muligt eksamenssnyd er underlagt tavshedspligt. De involverede parter i sagen må derfor ikke fortælle udenforstående om din sag, sagens forløb eller eventuel sanktion.


Kommer det til at stå på mit eksamensbevis, hvis jeg får en sanktion for eksamenssnyd?

Nej, det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis.


Jeg er blevet indberettet, men skal i projektorienteret forløb/praktik eller på udveksling næste semester. Hvad gør jeg nu?

Du skal hurtigst muligt oplyse Uddannelsesjura om, at du skal i projektorienteret forløb/praktik eller på udveksling det kommende semester, så disse oplysninger kan indgå i behandlingen af din sag.


Jeg er blevet indberettet, må jeg gå til den mundtlig prøve i det kursus, jeg er indberettet i?

Nej. Da bedømmelsen af din eksamen er sat i bero, så længe sagen behandles hos Uddannelsesjura, må du ikke deltage i den mundtlige prøve. Skulle indberetningen blive afvist, eller modtager du en advarsel, vil det mundtlige forsvar blive planlagt på ny, så du kan afslutte eksamen i kurset.

Her kan du få hjælp, hvis du er presset til eksamen

Hvis du af personlige, studiemæssige, familiære eller andre grunde bliver så presset, at du overvejer at begå eksamenssnyd, så lad være. Søg hjælp og gør noget andet.

Her kan du finde kontaktoplysninger på steder, hvor du kan søge hjælp:

Besøg også https://styrkditstudieliv.au.dk/, og bliv klogere på, hvordan du kan styrke din trivsel.