Hvis du bliver indberettet for eksamenssnyd

Hvad er processen, hvis du bliver indberettet?

Sagen indberettes

Hvis der opstår mistanke om eksamensnyd, vil sagen blive indberettet til Uddannelsesjura, som behandler sagerne på vegne af dekanerne. Du vil modtage besked om, at sagen er blevet indberettet, og at bedømmelsen af din eksamen er sat i bero, så længe sagen undersøges. Du kan kontakte din studieadministration for at blive tilmeldt til reeksamen. Hvis din opgave ender med at blive annulleret, vil karakteren fra din reeksamen gælde.

Bemærk: Hvis du skulle have været til mundtligt forsvar af den indberettede eksamensbesvarelse, vil det blive udsat, indtil sagen er afgjort. Du må dog gerne deltage i alle andre undervisnings- og eksamensaktiviteter, mens sagen behandles.

Sagen behandles

Når Uddannelsesjura modtager en indberetning, vurderer de sagen og beslutter enten at afvise sagen eller at fortsætte behandlingen.

Hvis sagen afvises, vil du og indberetter få skriftlig besked. Herefter kan bedømmelsen af eksamen genoptages, og du kan komme til et evt. mundtligt forsvar.

Hvis sagen fortsætter, vil du modtage et partshøringsbrev med en angivelse af, hvad der er under mistanke for eksamenssnyd. Det betyder, at du får mulighed for at orientere dig i sagen og give dine kommentarer, inden der træffes en afgørelse. Sammen med brevet vil du modtage:

  • en kopi af indberetningen,
  • en kopi af eksamensbesvarelsen med angivelse af, hvor i opgaven der menes at være eksamenssnyd (i sager om tekstsammenfald)
  • kopi af kilderne (i sager om tekstsammenfald)

Hvis du hellere vil give dine kommentarer mundtligt, kan du til enhver tid bede om et møde. Det samme kan indberetter og Uddannelsesjura, hvis de vurderer, at det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Ved et evt. møde deltager sagsbehandleren fra Uddannelsesjura sammen med indberetter. Du har ret til at tage en bisidder med.

Du vil før mødet modtage et brev med et oprids af sagen sammen med materialet for indberetningen. Efter mødet vil du modtage et referat af mødet, som du kan kommentere på. Du skal være opmærksom på, at et møde kan forlænge processen for behandlingen af din sag.

Bemærk: Når du kommenterer på sagen, er det vigtigt, at du også oplyser, hvorvidt du skal i praktik, på udlandsophold eller lignende i det kommende semester.

Sagen afgøres

Når Uddannelsesjura har behandlet indberetningen, og du er blevet hørt, bliver sagen afgjort. Det sker ved, at Uddannelsesjura sender en indstilling til dekanen, som træffer den endelige afgørelse. Herefter får du og indberetter besked.

Hvad er dine rettigheder?

Under sagsbehandlingen

Mens din sag behandles, har du samme rettigheder som dine medstuderende og må gerne deltage i undervisning og øvrige eksamensaktiviteter på AU. Du må dog ikke deltage i et eventuelt mundtligt forsvar i den eksamen, hvor der er sket indberetning, da bedømmelsen er sat i bero.

Er du indberettet for muligt eksamenssnyd, er der en risiko for, at din deltagelse i den pågældende prøve annulleres. Du må derfor gerne blive tilmeldt og deltage i en eventuel reeksamen i det pågældende fag – også selvom sagen endnu ikke er afgjort. Du kan dog ikke selv tilmelde dig reeksamen via selvbetjeningen, men skal bede studieadministration om at blive tilmeldt.

Hvis sagen ender med at blive afvist, eller du får en advarsel, og du i mellemtiden har deltaget i reeksamen, beholder du den højeste karakter.

Når sagen er afgjort

Når sagen er afgjort, og sanktionen er effektueret, vil du fremadrettet være studerende på samme vilkår som alle andre. Der skal ikke sættes særlige tiltag i værk eller være skærpet opsyn på dig ved kommende prøver.

Tavshedspligt

Sager om eksamenssnyd er fortrolige. Det betyder, at alle universitetets medarbejdere, der kender til sagerne, er underlagt tavshedspligt.

Hvem kan du kontakte?

Fra sagen er indberettet og frem til dens afgørelse, må indberetter (eksaminator) ikke udtale sig om sagens forløb og/eller mulige sanktionsudmålinger. Hvis du har spørgsmål om sagens forløb eller sanktionsudmålinger, skal du derfor kontakte Uddannelsesjura (ujs@au.dk), som behandler sagen. Læs mere om Uddannelsesjura.

Indberetter må kun udtale sig om grunden til, at du er blevet indberettet, men har ikke pligt til at gøre det og kan derfor vælge ikke at udtale sig. Du vil dog altid modtage en kopi af indberetningen, og her vil det fremgå, hvorfor du er blevet indberettet.

Hvis du har brug for hjælp til at få overblik over processen, hvis du bliver indberettet, og hvilke konsekvenser indberetningen kan have for dit studie, kan du kontakte studie- og trivselsvejledningen på dit fakultet.

FAQ

Jeg er blevet indberettet, hvad sker der nu?

Du vil modtage en kvitteringsskrivelse fra Uddannelsesjura, og så snart en sagsbehandler har set på din sag, vil du modtage en partshøring, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger.


Jeg er blevet indberettet, kan jeg få lov til at komme med min side af sagen?

Du har altid mulighed for at sende dine bemærkninger til Uddannelsesjura, også før du modtager en partshøring. Ellers vil du kunne komme med dine bemærkninger, når du har modtaget partshøringen.


Må jeg gå til reeksamen i det fag, jeg er indberettet i?

Ja. Selvom du er indberettet for muligt eksamenssnyd, har du de samme rettigheder som alle andre studerende. Du må således godt deltage i reeksamen i det fag, du er indberettet i.


Jeg kan ikke tilmelde mig til reeksamen inde på selvbetjeningen. Kan det passe?

Ja. Du kan ikke selv tilmelde dig reeksamen i det fag, du er indberettet i. Du skal derfor kontakte din studieadministration, der kan hjælpe dig med at blive tilmeldt.


Kan jeg forblive anonym under indberetningens behandling, hvis jeg er gået til eksamen under et nummer?

Nej. Du vil ikke kunne forblive anonym under sagens behandling. Indberetter vil således også få dit navn at vide.


Vil mine andre undervisere og medstuderende vide, at jeg er blevet indberettet, og hvilken sanktion jeg eventuelt har fået?

Nej. En sag om muligt eksamenssnyd er underlagt tavshedspligt. De involverede parter i sagen må derfor ikke fortælle udenforstående om din sag, sagens forløb eller eventuel sanktion.


Kommer det til at stå på mit eksamensbevis, hvis jeg får en sanktion for eksamenssnyd?

Nej, det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis.


Jeg er blevet indberettet, men skal i projektorienteret forløb/praktik eller på udveksling næste semester. Hvad gør jeg nu?

Du skal hurtigst muligt oplyse Uddannelsesjura om, at du skal i projektorienteret forløb/praktik eller på udveksling det kommende semester, så disse oplysninger kan indgå i behandlingen af din sag.

Her kan du få hjælp, hvis du er presset til eksamen

Hvis du af personlige, studiemæssige, familiære eller andre grunde bliver så presset, at du overvejer at begå eksamenssnyd, så lad være. Søg hjælp og gør noget andet.

Her kan du finde kontaktoplysninger på steder, hvor du kan søge hjælp:

Besøg også https://styrkditstudieliv.au.dk/, og bliv klogere på, hvordan du kan styrke din trivsel.