Kend reglerne, når du skal til eksamen

Hvad er eksamenssnyd?

Når du går til eksamen, er det for at vise, hvad du kan inden for det enkelte fag – og inden for de rammer og betingelser, der gælder for den enkelte eksamen.

Hvis du gør noget til en eksamen, som giver dig bedre vilkår end ellers, snyder du dig til en forkert bedømmelse. Og så er der tale om eksamensnyd. Det er der også, hvis du hjælper en anden med at klare sig bedre til eksamen. Hvis du ikke angiver dine kilder korrekt, betragtes det også som eksamenssnyd – også selvom der måske blot er tale om manglende viden eller en forglemmelse fra din side.

På AU behandles alle indberetninger om eksamenssnyd efter universitetets disciplinære regler – og det gælder uanset, om du havde til hensigt at snyde eller kom til at overtræde reglerne ved en fejl. Sæt dig derfor dig godt ind i reglerne, inden du går til eksamen, så du undgår at lave fejl, som du kan blive indberettet for.

Hvilke former for eksamenssnyd findes der?

Nedenfor kan du læse mere om, hvad der på Aarhus Universitet betragtes som eksamenssnyd – og få gode råd til, hvordan du undgår at overtræde reglerne.

Hvem kan du spørge, hvis du er i tvivl?

Det er kun eksempler, så selvom noget ikke er omtalt her, kan det alligevel godt være snyd. Spørg derfor altid din underviser, din speciale- eller projektvejleder eller din eksaminator, hvis du er det mindste i tvivl om reglerne.


Plagiering

Plagiering kan være mange ting, men i en eksamen betyder det, at du lader en tekst, en illustration, en struktur, en idé m.v. fremstå som dit eget værk, selvom det i virkeligheden ikke er det.

At bruge andres tekster, idéer m.v. er ikke i sig selv plagiering. Det er det først, når bedømmeren kan komme til at tro, at det er dig, der er ophav til teksten m.v. – altså hvis du ikke indsætter en kildehenvisning.

Du skal derfor altid tydeliggøre, hvor teksten og idéerne kommer fra. Det gælder også, hvis du genbruger dine egne tidligere opgaver, som du har fået karakter/ECTS for. Der er også særlige regler for brugen af direkte citater og omformulering af andres tekst (parafrasering). Det kan du læse mere om i de enkelte bokse nedenfor.

Hvilke kilder skal du angive?

Du skal angive alle de kilder, du bruger i din opgave fx:

 • Alt trykt materiale fx bøger, artikler, websites, andre studerendes eksamensbesvarelser osv.
 • Alt utrykt materiale fx videoer fra internettet, TV og radio, podcasts, film osv.
 • Fælles noter og skabeloner udarbejdet i samarbejde med dine medstuderende
 • Materiale, der er benyttet i undervisningen (fx pensum, undervisernes slides, noter osv.)
 • Genbrug af eget materiale (fx tidligere bedømte opgaver og eksamensbesvarelser)

Vær opmærksom på, at du altid skal henvise til det kildemateriale, du selv har brugt, og ikke det materiale, din kilde henviser til.

Husk desuden, at der er forskellige traditioner for korrekt kildehenvisning i de forskellige faglige miljøer. Du skal derfor sætte dig ind i, hvad der gælder for dig – spørg din vejleder eller underviser, hvis du er i tvivl.

Læs mere om reglerne for kildehåndtering på:


Manglende angivelse af direkte citater

Når du bruger direkte citater i din tekst, skal du altid tydeligt markere, at der er tale om et direkte citat – ellers er det plagiat. Hvis du oversætter et citat, skal du også her huske at markere, at der er tale om et direkte og oversat citat. Oversætter du selv citatet, kan du gøre opmærksom på det ved at skrive ”egen oversættelse” i parentes.

Du markerer direkte citater og oversatte citater ved brug af fx anførselstegn, indryk eller kursiv samt naturligvis angivelse af kilden. Citater kan være alt lige fra et enkelt ord til flere linjer, så her er et par tommelfingerregler, du kan holde dig til:

 • Sæt kortere citater i citationstegn i din løbende tekst.
 • Markér længere citater typografisk med indrykning og linjeoverspring før og efter citatet.

Læs mere om reglerne for direkte citater på:


Genbrug af eget materiale / selvplagiat

Det er selvplagiat, hvis du ikke anfører dig selv som kilde, når du genbruger tekster eller lignende, du tidligere selv har produceret og fået bedømt ved en anden eksamen i et andet fag. Selvplagiat behandles ligesom almindelig plagiat som eksamensnyd og er derfor vigtigt at være opmærksom på.

Bemærk dog, at så længe en opgave ikke er bedømt bestået, er der ikke tale om eksamenssnyd/selvplagiat, når du genbruger din egen tekst til en reeksamen inden for samme fag.

Læs mere om reglerne for kildehåndtering på:


Fællesnoter og skabeloner

Du må gerne bruge noter, som du har skrevet sammen med din studiegruppe. Men fordi noterne er gruppens og ikke dine egne, skal du også her tydeligt angive kilden. Hvis du skriver tekst fra fællesnoten ind i din egen eksamensbesvarelse uden at angive kilden, er der tale om plagiat.

Det gælder også, hvis du bruger skabeloner, som du har udarbejdet i samarbejde med en eller flere af dine medstuderende før eksamen. Her skal du også tydeligt angive kilden.

Læs mere om reglerne for kildehåndtering på:


Ukorrekt parafrasering

Når du skriver opgaver, vil du ofte skulle omformulere andre forfatteres tanker og ord, når du forklarer, argumenterer osv. Dette kaldes parafrasering.

Når du parafraserer, er det vigtigt, at du udviser selvstændighed og bruger dine egne ord og sætningsstrukturer. Hvis du blot bytter lidt om på sætninger og erstatter nogle ord med synonymer, ligger du for tæt på kilden. Det kaldes ukorrekt parafrasering og bliver betragtet som plagiat og dermed eksamenssnyd. Også selvom du angiver kilden.

For at parafrasere korrekt, skal du derfor huske at bearbejde andres tanker og ideer og formulere dem med dine egne ord og sætningsstrukturer – og indsætte kilden.

Eksempler på ukorrekt og korrekt parafrasering

Følgende eksempler er taget fra siden stopplagiat.nu og viser et eksempel på hhv. korrekt og ukorrekt parafrasering. Eksemplerne bygger på side 100 i: Giddens, A. (1999). Modernitet og selvidentitet: Selvet og samfundet under senmoderniteten. København: Hans Reitzels Forlag.

Originalteksten:

"Moderniteten konfronterer individet med en kompleks mangfoldighed af valgmuligheder, og da moderniteten ikke hviler på et entydigt fundament, er der samtidig meget lidt hjælp at hente i den, med hensyn til hvilke muligheder der bør vælges."

Ukorrekt parafrasering:

Moderniteten stiller individet over for en kompleks mangfoldighed af valgmuligheder. Og da moderniteten ikke hviler på et entydigt fundament, kan moderniteten heller ikke hjælpe med hensyn til hvilke muligheder der bør vælges. (Giddens, 1999)

Hvorfor er det ukorrekt? Der bruges stort set de samme ord og sætningsstrukturer som i originalteksten.

Korrekt parafrasering:

Ifølge Giddens (1999) er noget af det, der kendetegner det moderne samfund, at det enkelte menneske hver dag stilles over for en lang række valg. Og da moderniteten netop ikke opstiller nogen faste rammer, er individet ringe hjulpet i forhold til at foretage valgene.

Hvorfor er det korrekt? Sætningen er blevet bearbejdet, og der bruges andre ord og sætningsstrukturer til at gengive tekstens mening. At udsagnet stammer fra kilden er desuden tydeligt, fordi der står ”ifølge Giddens”.

Læs mere om reglerne for parafraseringer på:


Samarbejde

I undervisningssammenhænge opfordres studerende ofte til at samarbejde, fx i grupper. Når det handler om eksamen, er der dog en række regler, du skal være opmærksom på. Hvis prøveformen kræver, at du udarbejder en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv lave besvarelsen. Ellers er det ulovligt samarbejde, og det betragtes som eksamenssnyd.

Hvis du har fået at vide af din underviser, at du gerne må bruge dine medstuderende som sparringspartnere fx til at diskutere metoder og teorier osv., når du skriver større hjemmeopgaver, skal du dog være opmærksom på, at det betragtes som eksamenssnyd, hvis:

 • Du får dine medstuderende til at skrive dele af eller hele din opgave
 • Der er tekstsammenfald mellem jeres opgavebesvarelser, eller strukturen i jeres besvarelser er meget ens.
 • I arbejder sammen om at løse en konkret opgave i en hjemmeprøve, der skal laves individuelt.

Ulovlig kontakt

Ved skriftlige stedprøver og mundtlige prøver er det eksamenssnyd, hvis du:

 • Har kontakt med andre eksaminander eller med personer, der er uden for eksamenslokalet – også selv om du ikke får hjælp af pågældende.
 • Sender eller modtager en mail, chatbesked osv. på din computer ved en skriftlig stedprøve – helt uafhængigt af indholdet.

Inden eksamen kan det derfor være en god ide at sætte dig ind i, hvordan du slår notifikationer fra på din computer. Får du alligevel en pop-up besked under en skriftlig stedprøve, skal du med det samme kontakte tilsynet, som vil hjælpe dig.

 • tilsynsreglerne kan du læse mere om reglerne for kommunikation under tilsynsprøver.

Medvirken

Hvis du medvirker til at andre kan begå eksamenssnyd, betragtes det også som eksamenssnyd og sanktioneres på lige fod med andre former for snyd.

Ved en stedprøve vil det fx være medvirken til eksamensnyd, hvis du løser din eksamensopgave og derefter deler den med dine medstuderende fx gennem fildelingssystemer eller lagringsapps som Google Drev, Microsoft OneDrive, Dropbox eller lignende.


Brug af værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens

Brug af værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens er i udgangspunktet ikke tilladt ved eksaminer på Aarhus Universitet.

Du kan kun bruge værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens i disse tilfælde:

 • Ved bachelorprojekter
 • Ved specialer
 • Ved afsluttende eksamener på efter- og videreuddannelse
 • For øvrige prøver: Hvis det står eksplicit nævnt i kursusbeskrivelsen, at man gerne må bruge generativ kunstig intelligens.

Hvis du bruger værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens i et af ovenstående tilfælde, skal du følge disse retningslinjer:

 • Du skal tydeligt angive, hvordan du har brugt værktøjet. Det gøres i et bilag, som vedlægges opgaven. Det betyder, at du skal beskrive, hvordan du har brugt generativ kunstig intelligens, herunder din promptning-metode, f.eks. til det forberedende arbejde med rapporten, til at stille spørgsmål og søge information, modtage feedback og kritik på din tekst, udføre korrektur, eller lignende.
 • Husk at enhver anvendelse af tekster, som er udarbejdet af andre, skal angives som citat. Det gælder også tekster udarbejdet af værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. Læs mere om reglerne for citater her: https://library.au.dk/studerende/plagiering/
 • Er du i tvivl, så tal med din vejleder eller kursusansvarlige.

Hvis du undlader at angive, hvordan du har brugt generativ kunstig intelligens i opgaven, betragtes det som eksamenssnyd. Du kan læse om konsekvenserne af eksamenssnyd her på siden.


Ikke-tilladte hjælpemidler

Til en eksamen uden hjælpemidler, er det eksamenssnyd, hvis du:

 • Har adgang til hjælpemidler under eksamen (fx ordbog, egne noter, formelsamling, mobiltelefon osv.) – uanset om du bruger hjælpemidlet eller ej. Det betyder fx, at du ikke må have en ordbog liggende på dit bord under en tilsynsprøve – heller ikke selvom du ikke bruger ordbogen.
 • Medbringer en anden type hjælpemiddel end det tilladte (fx en anden type lommeregner eller lærebog).

Bemærk: Det er ikke eksamenssnyd, hvis du medbringer et hjælpemiddel og opbevarer det i en aflukket taske under hele prøven. Men hvis du åbner tasken under prøven, betragtes det som eksamenssnyd, for så har du adgang til hjælpemidlet.

Digitalt udstyr

Musikafspillere, mobiltelefoner, smartwatches og andet digitalt- eller audioudstyr betragtes ikke som tilladte hjælpemidler og må ikke tilgås under tilsynsprøven. Alt udstyr skal derfor opbevares slukket i en aflukket taske under hele prøven.

Bemærk, at dit udstyr skal være slukket helt - det er ikke nok at slå det på flytilstand.

 • kursuskataloget kan du læse mere om hvilke hjælpemidler, der er tilladt til din eksamen.
 • tilsynsreglerne kan du læse mere om opbevaring af ikke-tilladte hjælpemidler under tilsynsprøver.  

Forfalskning eller fabrikation af data

Det er eksamensnyd, hvis du forfalsker, fabrikerer, manipulerer og/eller plagierer data som en del af din opgavebesvarelse. Du må heller ikke udelade vigtige dele af dine data uanset hensigt.

Læs mere om, hvordan du håndterer data korrekt:


Forhåndskendskab til opgaven

Det betragtes som eksamenssnyd, hvis du får kendskab til eksamensopgaven på forhånd og alligevel deltager i eksamen – uanset hvem, der bærer ansvaret for, at du har fået kendskab til opgaven. Ligger fejlen hos AU, vil du få tilbudt at komme op til en ny eksamen.

Hvis du opdager, at du har set opgaven før, skal du kontakte den relevante AU-medarbejder, fx din underviser, tilsynsvagten mv.


Køb / tilvejebringelse af eksamensbesvarelse

Det er eksamenssnyd, hvis du lader en anden helt eller delvist besvare en eksamensopgave for dig. Og det er en af de snydeformer, der sanktioneres allerhårdest – som oftest med bortvisning. Det er her underordnet, hvorvidt du har købt eksamensbesvarelsen eller skaffet den på anden måde.  


Ukorrekte fremmødeoplysninger

Ved nogle undervisningsaktiviteter er der mødepligt, og din deltagelse i undervisningen betragtes som en del af eksamen.

Det er derfor eksamenssnyd, hvis du giver ukorrekte oplysninger om fremmøde – uanset om du afgiver ukorrekte oplysninger på dine egne eller andres vegne. Det er også eksamenssnyd, hvis du i forbindelse med digital fremmøderegistrering medvirker til, at en studerende, der ikke er tilstede, kan registrere sig som fremmødt.


Aflevering af eksamensopgave fra forkert IP-adresse

Ved skriftlige stedprøver skal du være tilstede i eksamenslokalet. Det er derfor eksamensnyd, hvis du ikke møder op til en skriftlig stedprøve, men afleverer din opgave fra en IP-adresse udefra.


Overskridelse af tidsfrister

Det betragtes som eksamenssnyd, hvis du arbejder videre på besvarelsen efter eksamens afslutning. I praksis vil din opgave dog automatisk blive afvist, hvis du afleverer efter tidsfristens udløb, og du skal søge om dispensation til at få den bedømt.

Hvad er konsekvenserne af eksamenssnyd?

Hvis du begår eksamenssnyd eller medvirker til, at en anden kan begå eksamensnyd, kan det få alvorlige konsekvenser for dig. På AU behandles alle sager om eksamenssnyd under AU’s disciplinære regler – uanset om du snød med vilje eller kom til at lave en fejl, der falder ind under AU’s definition af eksamenssnyd (se listen over former for eksamenssnyd ovenfor).

Hvis du bliver indberettet for mistanke om eksamenssnyd, vil du blive sanktioneret på baggrund af en samlet vurdering af forseelsens alvor og hvilken type snyd, der er tale om. Ved mistanke om plagiering i skriftlige eksamensbesvarelser lægges der også vægt på, hvor stor mængden af egenproduceret tekst er sammenholdt med mængden af plagieret tekst.

Eksamenssnyd kan medføre følgende sanktioner:

 • Tildeling af advarsel
  • Tildeling af advarsel er den mildeste konsekvens. Din eksamensbesvarelse vil blive sendt tilbage til bedømmelse. Hvis du i mellemtiden har deltaget i reeksamen, beholder du den højeste karakter.
 • Annullering af prøven (brugt forsøg)
  • Hvis du får annulleret din prøve, har du brugt et eksamensforsøg, men får ikke bedømt den eksamensopgave, der er indberettet for eksamenssnyd. Hvis du allerede har modtaget en karakter, vil den blive annulleret. Du kan deltage i reeksamen på normale vilkår herefter, så længe du har flere eksamensforsøg tilbage.
 • Bortvisning fra efterfølgende semester/semestre
  • Hvis du bliver bortvist for en periode, vil du ikke have adgang til undervisning eller eksamensaktiviteter på AU fra afgørelsestidspunktet til bortvisningsperiodens udløb. I denne periode kan du derfor ikke deltage i eksaminer eller undervisning – eller nogle andre aktiviteter – på AU.
  • Når bortvisningsperioden udløber, har du ret til at genoptage dine studieaktiviteter og vil automatisk blive genregisteret som aktiv studerende.
 • Permanent bortvisning
  • Permanent bortvisning er den strengeste sanktion. Hvis du bortvises permanent, vil du ikke på noget tidspunkt fremover kunne deltage i nogen form for undervisning, eksamen eller andre af universitetets aktiviteter, hverken på den uddannelse, du bliver bortvist fra eller alle andre uddannelser på AU. En permanent bortvisning gælder fra det tidspunkt, beslutningen om bortvisning meddeles den studerende – det vil sige datoen for afgørelsen.

Du kan læse mere om sanktionerne i AU’s disciplinære regler.

Særligt for HD-studerende og studerende på adgangskursus til ingeniøruddannelsen

Hvis du læser en HD eller er studerende på adgangskursus til ingeniøruddannelsen, vil sagen blive behandlet og sanktioneret i overensstemmelse med reglerne i eksamensbekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at denne bekendtgørelse ikke giver mulighed for kun at sanktionere eksamenssnyd med en advarsel.

Særligt om gruppeopgaver

Hvis en gruppeopgave har krav om individualisering, skal det være tydeligt markeret i opgaven, hvem af gruppemedlemmerne, der har skrevet hvilke dele. Hvis der kun konstateres eksamenssnyd i ét af gruppemedlemmernes afsnit, vil de øvrige medlemmer få deres del af eksamensbesvarelsen sendt tilbage til bedømmelse.

Hvis en skriftlig eksamensbesvarelse er udarbejdet af flere studerende i fællesskab, og der ikke er krav om individualisering, er hele gruppen ansvarlig for at overholde reglerne om eksamenssnyd. Det betyder, at alle gruppemedlemmer vil blive indberettet ved mistanke om eksamenssnyd. Hvis der konstateres eksamenssnyd i en ikke-individualiseret opgavebesvarelse lavet af flere studerende, vil hele opgaven blive afvist fra bedømmelse for alle deltagere i gruppen.

Hvad er skærpende omstændigheder, når sanktionen skal udmåles?

Sanktionen for at snyde til eksamen afhænger af en konkret og individuel vurdering – bl.a. af hvilken type snyd, der er tale om. Nedenfor kan du se hvilke former for eksamenssnyd, der anses som skærpende omstændigheder og vil blive sanktioneret hårdere end andre former: 

Større skriftlige opgaver

Ved skriftlige eksamensbesvarelser lægges der vægt på, hvor stor mængden af egenproduceret tekst er, sammenholdt med mængden af plagieret tekst. Hvis du begår eksamenssnyd ifm. med en større skriftlig opgave, fx et bachelorprojekt eller et speciale, er det en skærpende omstændighed.  

Ikke-tilladte hjælpemidler

Hvis du under en skriftlig stedprøve anvender et ikke-tilladt hjælpemiddel, er det en skærpende omstændighed.

Eksamensbesvarelser udarbejdet af andre

Hvis du indleverer en eksamensbesvarelse, som er købt, eller en anden har lavet for dig, er det en skærpende omstændighed og udløser som udgangspunkt en bortvisning. Hvis det er en af dine medstuderende, der har lavet eksamensbesvarelsen, vil denne studerende kunne sanktioneres for medvirken til eksamenssnyd. 

Hel sides sammenhængende afskrift

Hvis du har en hel sides sammenhængende afskrift i din eksamensbesvarelse, er det en skærpende omstændighed og sanktioneres som udgangspunkt med mere end blot en annullering af prøven.   

To eller flere sider sammenlagt direkte afskrift

Hvis du har to eller flere siders direkte afskrift samlet set (spredt ud over opgaven), er det også en skærpende omstændighed. Det vil som udgangspunkt blive sanktioneret med mere end en annullering af prøven.

Gentagelsestilfælde

Hvis du tidligere har fået en sanktion for eksamenssnyd i en anden eksamenstermin, vil det som udgangspunkt have betydning for sanktionsudmålingen, da det betragtes som en skærpende omstændighed. Dette gælder uanset, om der er tale om eksamenssnyd i samme fag eller i et andet fag.

Her kan du få hjælp, hvis du er presset til eksamen

Hvis du af personlige, studiemæssige, familiære eller andre grunde bliver så presset, at du overvejer at begå eksamenssnyd, så lad være. Søg hjælp og gør noget andet.

Her kan du finde kontaktoplysninger på steder, hvor du kan søge hjælp:

Besøg også https://styrkditstudieliv.au.dk/, og bliv klogere på, hvordan du kan styrke din trivsel.