Nationalpark Thy

Beskriv din virksomhed

Nationalpark Thy er en selvstændig statslig fond styret af et nationalparkråd og en bestyrelse, som sætter retningslinjer for sekretariatets arbejde. I sekretariatet er der p.t. ansat 9 personer, der arbejder bredt med nationalparkens 6 formål.

Formålet med at oprette Nationalpark Thy er:

  1. at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder
  2. at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer
  3. at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet
  4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab
  5. at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
  6. at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Her er ansat 2 biologer, 1 forstkandidat og 1 landskabsforvalter, som primært varetager naturinteresser.

Vi har en masse inddragelse af frivillige, som hjælper på mange forskellige områder bl.a. med naturpleje og naturregistrering.

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Som studerende vil du opleve, hvordan den teoretiske viden tillært på universitetet kan anvendes i praksis. Vi er sikre på, at du vil lære en masse om formidling, økonomi og lovgivning, hvilket mange biologer arbejder med, men ikke lærer ret meget om på studiet.

Hvad er jeres motivation for at deltage i erhvervsprojektet?

Et af vores formål er at styrke forskning, undervisning og formidling. Her giver det rigtig god mening for os at invitere dig som studerende indenfor. Der er desuden rigtig gode muligheder for at fordybe sig i endnu ikke belyste naturemner.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Vi forventer, at du kan fordybe dig og arbejde selvstændigt. Vi forventer endvidere, at du deltager aktivt i såvel teoretisk som praktisk arbejde.

Hvilke typer af projekter eller emner kunne I arbejde sammen med en studerende omkring?

I denne planperiode, der løber frem til 2022, har vi bl.a. fokus på at genetablere naturlig hydrologi, forøge sammenhængen i klithedenaturen samt etablere og vedligeholde et vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning.

Desuden er formidling meget højt prioriteret.