Teknologisk Institut - Vand og Bioteknologi

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Som studerende kan man, ud over den faglige og praktiske læring som arbejdet i erhvervsprojektet vil give, forvente at lære hverdagen i en virksomhed at kende og lære at tænke biologi orienteret imod anvendelse. Dertil vil man under projektet have en oplagt mulighed for at skabe netværk blandt andre både studerende og ansatte inden for det relevante fagområde.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Vi forventer, at den studerende er nysgerrig, ansvarsfuld og flittig i projektet. Vi vil gerne skabe gode rammer for, at nysgerrigheden kan stilles. Vi vil naturligvis følge projektet tæt i hverdagen, men den studerende vil også blive givet et ansvar og få mulighed for at præge projektets udvikling.

Virksomhedsbeskrivelse

På Teknologisk Institut arbejder en gruppe af biologer, ingeniører og kemikere sammen om at udvikle løsninger på udfordringer i vandbranchen. Med en vision om at omsætte viden til værdi, udarbejder og deltager vi i projekter, hvor vi bidrager til at skabe udvikling på vandområdet. Samarbejdet med vandforsyninger (rensningsanlæg, vandværker m.v.), industri og teknologileverandører er afgørende for vores projekter. Mange biologiske processer er i spil i både spildevandsrensning og drikkevandsproduktion, og flere mikroorganismer er desuden i stand til at nedbryde miljøfremmede stoffer. Biologiens potentiale bliver således smart udnyttet i flere af vores projekter.

Hvilke typer af projekter eller emner I kunne arbejde sammen med en studerende omkring?

Et projekt på Teknologisk Institut vil altid centrere sig om at sætte den biologiske viden i anvendelse. Den studerende vil blive en del af og bidrage til et eksisterende større projekt. En del af den studerendes arbejde vil typisk skulle udføres i vores laboratorier, men i nogle tilfælde er der også mulighed for at komme med ud til virksomheder, hvor fx pilotskalaforsøg udføres. Emner for projekter spænder vidt, men kan eksempelvis omhandle biologisk fjernelse af miljøfremmede stoffer fra spilde- eller drikkevand (fx pesticider, lægemidler, opløsningsmidler m.fl.), optimere ressourcer i vandstrømme fremfor at smide dem i kloakken eller forbedre udbyttet af fx biogas.

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Vi vil gerne bidrage til, at studerende kan få et indblik i verden uden for universitetets mure. Vi har god erfaring med at samarbejde med studerende og oplever, at de dels bidrager med ny viden, nysgerrige spørgsmål og et godt stykke arbejde, som skaber værdi direkte ind i vores projekter.