Projektsamarbejde

På disse sider har vi samlet den mest relevante information om projektsamarbejde med virksomheder. Det gælder information om typer af samarbejdsprojekter, proces og relevante skabeloner til fortrolighedsaftaler, samarbejdsvilkår m.m.

Former for projektsamarbejde

Som studerende kan du få behov for at samarbejde med virksomheder gennem din uddannelse. Det kan være i forbindelse med specifikke kurser, som projektarbejde eller som en del af specialearbejdet.

Vi skelner mellem samarbejde i konteksten af kurser og så samarbejde med virksomheder i forbindelse med speciale. For speciale bør den studerende aftale og koordinere samarbejde med specialevejleder.

For virksomhedssamarbejde i specifikke kurser, er der ligeledes forskellige tilgange. Der er kurser hvor samarbejdet har karakter af et casestudie, dvs. studerende undersøger hvordan virksomheden arbejder med fx udviklingsmetoder eller vidensdeling og der er projektsamarbejde hvor studerende arbejder med en problemstilling i virksomheden med henblik på at stille et løsningsforslag. For den sidste type kan eksamen fokusere på afrapporteringen af processen og/eller beskrivelse af løsningsforslaget.

Former for projektsamarbejde

Som studerende kan du få behov for at samarbejde med virksomheder gennem din uddannelse. De typiske tilfælde er:

 • I forbindelse et specifikt kursus
 • Erhvervsprojekt
 • Bachelorprojekt
 • Speciale

Samarbejde i specifikt kursus: For virksomhedssamarbejde i specifikke kurser, er der forskellige tilgange. Der er kurser hvor samarbejdet har karakter af et casestudie, dvs. studerende undersøger hvordan virksomheden arbejder med fx udviklingsmetoder eller vidensdeling og der er projektsamarbejde hvor studerende arbejder med en problemstilling i virksomheden med henblik på at stille et løsningsforslag. For den sidste type kan eksamen fokusere på afrapporteringen af processen og/eller beskrivelse af løsningsforslaget. Typen af samarbejdet og virksomhedens rolle er defineret af den kursusansvarlige og kursusbeskrivelsen.

Erhvervsprojekt: Samarbejdsprojekt med en virksomhedshed under vejledning af en akademisk vejleder fra universitet og en projektvejleder ved virksomheden. Projektet tager udgangspunkt en relevante problemstillinger for virksomheden. Erhvervsprojektet svarer til 10 ECTS. Læs mere i kursusbeskrivelsen.

Bachelorprojekt og speciale: Du kan også vælge at skrive din bachelor og speciale i samarbejde med en virkomshed.  Du er selv ansvarlig for koordinering med virksomhed og vejlederen på opgaven.

Proces ved erhvervsprojekt

HvadAnsvarHvornår
Finde en virksomhed og en hovedvejleder på AU som vil indgå i projektet Student Inden projektet starter
Oprette en kontrakt for erhvervsprojekter via projektgeneratoren Student Inden projektet starter
Undersøge behov for yderligere supplerende kontrakt (Fast Track), fortrolighedsaftale og aftale om ophavsretStudent Inden projektet starter
Godkende kontraktHovedvejlederInden projektet starter
Godkende kontraktKursuskoordinator Ved projektstart
Aflevering af projektrapport via digital eksamen Student December / juni
Arrangere dato + censor for mundtlig eksamen med ekstern censur Kursuskoordinator

Januar / Juni

Hvordan kommer du i gang, hvis du ikke allerede har fundet en virksomhed og en vejleder?

Første skridt er at kontakte en virksomhed som du gerne vil lave projekt hos. Det bedste er selv at tage initiativ. Sæt dig ind i, hvad de arbejder med, og kontakt dem for at høre, om de har interesse i at lave et projekt med dig. Bagefter skal du så finde en intern vejleder ved AU. Hvis du har problemer med at identificere en relevant vejleder, er du velkommen til at kontakte kursuskoordinatoren.

Den anden indgangsvinkel kan være at kontakte en potentiel vejleder på AU først og evt. bruge dennes netværk til at komme i kontakt med en virksomhed, som arbejder med emner, der grænser til vejlederens forskningsområde.

Hvad skal du få ud af dit erhvervsprojekt (Læringsmål)?

Du skal sammen med din interne og eksterne vejleder definere et projekt som giver følgende kompetencer:

 • Beskrive den virksomhed/organisation hvor projektet er udført (dvs virksomhedens produkt/service, organisationsstruktur, stillingstyper og arbejdsopgaver) 
 • Beskrive og diskutere en faglig problemstilling, som motiverer det arbejde, der er udført i virksomheden
 • Beskrive det udførte arbejde, inklusiv formålet med arbejdet, metoderne, de konkrete arbejdsopgaver og -processer 
 • Beskrive og diskutere de producerede resultater 
 • Reflektere over resultaternes betydning for virksomheden/organisationen og det faglige område 
 • Beskrive de faglige kvalifikationer og personlige kompetencer som blev brugt og/eller tilegnet under forløbet 
 • Identificere hvilke kompetencer og kvalifikationer der er behov for at styrke inden overgangen fra studieliv til arbejdsliv.

Den interne vejleders rolle

Den interne projektvejlede skal sikre den nødvendige faglighed og læring i projektperioden:

 • Sikre, at den studerende – i samarbejde med projektvirksomheden (eller dennes kontaktpersonen) – formulerer et projekt, der passer til studieordningen og at den tilhørende aktivitets- og tidsplan er i overensstemmelse med projektets formål, indhold, omfang og niveau.
 • Sikre, at virksomhedsprojektet tilrettelægges, således den studerende igennem projektforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringer erhvervet i virksomheden og den studerendes uddannelsesforløb.
 • Bistå den studerende i udarbejdelse af projektbeskrivelse.
 • Foretage bedømmelse af den ved projektperiodens afslutning afleverede rapport sammen med en intern censor og i samarbejde med projektvirksomheden.
 • Fungere som eksaminator ved mundtlig eksamen.

Praktiske råd om projektsamarbejde

Når studerende indgår i et samarbejde med en virksomhed er det vigtigt at tilgodese aftalen med virksomheden og de krav der er i forhold til kurser, eksamen og specialet.

I aftaler omkring samarbejdet bør den studerende sikre at der er en gensidig forståelse for rammen for samarbejdet, således at virksomheden og den studerende er enige om omfanget af samarbejdet, fortrolighed og andre aftaler, og at alle parter har forståelse for at samarbejdet skal tilgodese den studerendes forpligtelser og arbejde i forhold til kurser, eksamen og speciale. Nogle gange skal der udformes supplerende kontrakter (Fast Track standardkontrakt). Dette bør altid ske i dialog med Technology Transfer Office (TTO).

 • Formålet med samarbejdet  er at den studerende kan bruge samarbejdet i studieøjemed. For studerende vil det primære ‘produkt’ være rettet mod en eksamen eller et speciale.
 • Husk at få afstemt forventningerne tidligt i forløbet. Er opgaven  f.eks. et forstudie, kortlægning af en problemstilling, et løsningsforslag eller en decideret fungerende løsning?
 • Husk at aftale hvad parterne får adgang til og det konkrete udbytte af samarbejdet. Dette gælder både  aftaler omkring fortrolighed og adgang, og hvad virksomheden får i form af oplæg og rapporter sidst i forløbet.
 • Husk at aftale det tidslige omfang i forløbet. Hvor meget tid vil den studerende tilbringe i virksomheden og hvornår stopper forløbet.
 • Husk at reagere rettidigt hvis der opstår problemer eller misforståelser i samarbejdet. Kontakt underviser, vejleder eller uddannelseskoordinator så snart der opstår problemer.
 • Husk at studerende der indgår i samarbejde med virksomheder repræsenterer Aarhus Universitet og Institut for Datalogi og bør agere derefter.
 • Lad være med at indgå kontrakter mellem studerende og virksomhed uden først at tage kontakt til tto@au.dk.
 • Det er ikke unormalt at projektsamarbejde kan overgå til et mere varigt forløb, fx studiejob eller videre projektarbejde efter det egentlige forløb (fx kurser eller specialer) bør være overstået. Her er det vigtigt at parterne hurtigt aftaler omfanget af det videre forløb og eventuel kompensation for udført arbejde.

Fortrolighed og NDA

Når en eller flere studerende gennemfører et projekt i samarbejde med en virksomhed, bør der udarbejdes en aftale med en beskrivelse af, hvad der er aftalt omkring udførelse af opgaven. Det kan til tider være nødvendigt med en supplerende kontrakt. F.eks. vil man formentlig have behov for at underskrive en skriftlig aftale i forbindelse med projekter hvor de studerende arbejder tæt på virksomhedens produktudvikling. Hvis der derimod blot er tale om interviews eller undersøgelser er der som regel ikke behov for en skriftlig aftale.

Det gælder generelt at:

 • Universitetet lægger stor vægt på, at forhold som fortrolighed og ophavsret aftales, og at aftalerne træffes inden projektets iværksættelse, da det kan have indflydelse på den studerendes udbytte ifht. eksamen.
 • Man kan komme ud for, at virksomheden ønsker at have mulighed for at afhandlingen/specialet/rapporter behandles "fortroligt". Dette kan indebære, at afhandlingen ikke uden virksomhedens skriftlige accept må udleveres til andre end universitetets administration, vejleder og censor. Og aftale herom bør indgås allerede inden projektstart.
 • Virksomheden kan også stille krav om, at visse oplysninger, som de studerende får adgang til under projektarbejdet, behandles fortroligt.

Ophavsret

Studerende er berettigede til at disponere over deres eget arbejde i henhold til gældende bestemmelser og praksis på området. Men en konkret aftale med en virksomhed kan betyde en ændring i den studerendes retsstilling.

Såfremt andet ikke er aftalt, må offentliggørelse af det skriftlige arbejde ikke må finde sted uden samtykke fra de studerende.

I forbindelse med indgåelse af aftaler mellem virksomhed og studerende kan virksomheden betinge sig ret til at anvende ideer og projektresultater uden vederlag til de studerende.