Betaling

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Hvis du har ændringer i dine betalingsoplysninger, skal du sende en mail med de nye oplysninger til evu.bss@au.dk 

 

 

Pris HD 1. del

Den fulde pris for HD 1. del er 41.400 kr.*, som er fordelt i overensstemmelse med tabellen.

Fagmodul Pris i kr.
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse 6.900
Organisation 3.450
Samfundsøkonomi     3.450
Finansierings- og investeringsanalyser 3.450
Erhvervsret 3.450
Dataanalyse 3.450
Erhvervsøkonomisk metode 3.450
Valgfag 1 3.450
Valgfag 2 3.450
Afsluttende projekt 6.900
HD 1. del i alt 41.400*

Der tages forbehold for prisændringer

Pris HD 2. del

Prisen for en samlet HD 2. del er 65.400 kr.*

Antal fag á 5, 10 og 15 ECTS-point varierer fra specialisering til specialisering. Nedenfor kan du se prisen for 5, 10 og 15 ECTS-fag.

Der tages forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

ECTS Pris i kr.
Fag á 15 ECTS 16.350*
Fag á 10 ECTS 10.900*
Fag á 5 ECTS 5.450*

Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

HUSK at tjekke dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger på selvbetjeningen.

Undervisningsmateriale og forplejning

Udover deltagerbetalingen er der udgifter til undervisningsmateriale på cirka 2.000 kr. per semester. Du modtager ikke en faktura for undervisningsmaterialet, som du selv står for at købe. Det vil sige, at hvis du for eksempel skal have pengene refunderet af din arbejdsgiver, må du selv sørge for det. 

Desuden er der i Aarhus et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på cirka 330 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point (360 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point pr. 01.01.2023), som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen. Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Betalingsfrist

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Der vil være en betalingsfrist på 14 dage.

Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din studieplads.

Hvis du søger kort tid inden studiestart eller hvis du er optaget på tomplads, må du forvente en kort betalingsfrist (ofte kun få dage), da afklaringen af, hvorvidt der er ledige studiepladser sker tæt på studiestart og tæt på de frister, der giver universitetet mulighed for statstilskud. Den korte betalingsfrist sikrer også, at du kan få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit studie.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender vi en rykkerskrivelse til oplyste fakturamodtager. Reageres der ikke på rykkeren, vil du blive udmeldt af universitetet.

Betaling i mindre rater

Betalingen for de uddannelser, som strækker sig over mere end et semester, falder i rater. Du skal derfor ikke betale hele uddannelsesudgiften på én gang. Betalingen opkræves normalt én gang pr. semester. Dog kan du få flere fakturaer, hvis du er optaget på mere end et fag. Du binder dig derfor kun for et semester ad gangen eller evt. kun for et enkelt fag ad gangen.

Moms

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Ud over deltagerbetalingen for undervisningen, er der normalt yderligere udgifter til litteratur og evt. forplejning. Forplejning pålægges moms.

Refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til mailen evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end ovenstående frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afmelder dig efter at undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt.

Du vil dog stadig have ret til tre eksamensforsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling).

Støtte fra omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver faglærte som ufaglærte i beskæftigelse en mulighed for at søge om støtte på op til 10.000 kr. per kalenderår. Omstillingsfonden giver kun tilskud til akademi- og diplomuddannelser og således ikke til andre typer af uddannelse. Nederst på denne side har vi prøvet at besvare de hyppigste spørgsmål i den forbindelse.

Søg om støtte til HD 2. del fra Omstillingsfonden

Det er muligt at søge om tilskud fra Omstillingsfonden i forbindelse med næste optag på HD 2. del.

Fondsmidlerne tildeles efter først til mølle-princippet, og der lukkes for ansøgningsskemaet, når midlerne er opbrugt.

For at søge tilskuddet skal du udfylde en online ansøgning og vedhæfte en underskrevet tro og love-erklæring, som du kan downloade ved at klikke på knappen nedenfor.

Sådan logger du ind for at søge støtte

Hvis du har søgt ind på det pågældende fag via det digitale ansøgningssystem (DANS), skal du logge ind på præcis samme måde, som ved din ansøgning til faget. 

Hvis du har tilmeldt dig det pågældende fag via mit.au.dk (studieselvbetjeningen), skal du klikke på 'login' og benytte dit WAYF-login (det samme login som du bruger til mit.au.dk, Brightspace med mere).

Bemærk, at du skal søge tilskuddet senest samtidig med din ansøgning om optagelse på/tilmelding til HD 2. del.

Søg om optagelse på HD 2. del


Hvem kan få støtte fra Omstillingsfonden?

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge om støtte:

1) Du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.

Du kan således ikke få støtte, hvis du har en af følgende videregående uddannelser:

 • En erhvervsakademiuddannelse
 • En akademiuddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse (herunder HD 2. del)
 • En bacheloruddannelse
 • Eller en anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. 

Bemærk, at HD 1. del ikke er en videregående uddannelse. Så hvis du har en HD 1. del (og ikke anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau), har du mulighed for at søge om støtte til fag på HD 2. del.

2) Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, det vil sige:

 • Du skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
 • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud. 

 3) Du skal være tilmeldt et modul på HD 2. del.

 • Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af Omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse, men 'et erhvervsøkonomisk grundforløb', der kvalificerer til optagelse på den 'erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del', jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen). 

4) Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.

5) Du skal underskrive en tro og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af dine oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.

Kan jeg ikke få støtte til HD 1. del?

Nej, det er desværre ikke muligt at få støtte til HD 1. del.

Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af Omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse, men 'et erhvervsøkonomisk grundforløb', der kvalificerer til optagelse på den 'erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del', jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).

Hvad hvis jeg læser HD 2. del, men har en akademiuddannelse?

Du kan desværre ikke søge om støtte, hvis du har en akademiuddannelse eller lignende videregående uddannelse. Se punkt 1 i listen over krav til at kunne søge om støtte.

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan maksimalt få 10.000 kr. per kalenderår fra Omstillingsfonden. Se punkt 4 i listen over krav til at kunne søge om støtte. Du skal således ikke forvente at kunne få støtte til en hel uddannelse på denne måde. Der er desuden ingen garanti for, at du får støtte igen til kommende semestre, selv hvis du har fået støtte én gang.

Hvad gør man, hvis prisen for kurset overstiger 10.000 kr.?

Du kan højst få et tilskud på 10.000 per kalenderår. Så hvis du får et tilskud og skal deltage i et kursus, der koster mere end 10.000 kr., sender vi en faktura på det resterende beløb til dig eller din arbejdsgiver.

Hvis prisen på kurset er lavere end 10.000 kr., kan jeg så overføre midlerne til næste semester?

Nej, du skal sende en ny ansøgning om tilskud, når du er tilmeldt et nyt kursusmodul.

Kan færøske studerende få støtte?

Som færøsk studerende på HD 2. del kan du kun få støtte, hvis du arbejder i Danmark.