Særligt for Fysik og Astronomi

Specialekontrakt

Du skal udfylde din specialekontrakt online via kontraktgeneratoren. Du kan finde vejledning til udfyldelse af specialekontrakten i kontraktgeneratoren. Orienter dig i øvrigt om reglerne for dit speciale her på din studieportal og i din studieordning. 

Som bilag til specialekontrakten skal der udarbejdes en vejledningsplan med hovedpunkter/milestones for specialearbejdet og retningslinier for vejledningen (mødefrekvens mv). Det påhviler vejleder at udarbejde denne. Vejledningsplanen skal uploades i kontraktgeneratoren, når du udfylder specialekontrakten.

Har du spørgsmål til den nye specialekontraktgenerator, kan du sende en mail til studieservice.nat-tech@au.dk.

Valg af vejleder

Under specialestudiet tilknyttes den studerende en hovedvejleder udpeget af Institut for Fysik og Astronomi. Alle fastansatte videnskabelige medarbejdere ved Science and Technology kan fungere som hovedvejledere.

Den studerende kan ud over hovedvejleder tilknyttes en projektvejleder. Projektvejlederen kan være en videnskabelig medarbejder ved Aarhus Universitet, ved en anden offentlig forskningsinstitution eller ved en privat forskningsinstitution/virksomhed. I sådanne tilfælde indgås der en aftale, hvorunder arbejdsfordelingen mellem de to vejledere specificeres, således at hovedvejlederen sikrer, at specialet lever op til de normer, der gælder for specialer udført ved Institut for Fysik og Astronomi.

Hovedvejleder har det formelle ansvar for den faglige vejledning af den studerende under specialestudiet og skal deltage i den afsluttende specialeeksamen.  

Formelle krav til specialet

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale af et omfang på 30-60 ECTS.

Under specialet arbejder den studerende selvstændigt med en faglig problemstilling og kandidaten kan ved specialets afslutning:

  • på videnskabeligt grundlag identificere, afgrænse og formulere en faglig problemstilling,
  • definere og opstille testbare hypoteser inden for fagets emneområde,
  • selvstændigt planlægge og under anvendelse af fagets videnskabelige metode gennemføre et større fagligt projekt,
  • analysere, kritisk diskutere og perspektivere en faglig problemstilling,
  • vurdere, kritisk analysere og sammenfatte den videnskabelige litteratur inden for et afgrænset emneområde,
  • formidle videnskabelige resultater objektivt og koncist til et videnskabeligt forum.

Specialet afsluttes ved, at den studerende udarbejder en specialerapport over det arbejde, der er udført i forbindelse med specialet. Rapporten afleveres til bedømmelse og indgår i specialeeksamen.

Specialerapporten skal som hovedregel udarbejdes på dansk eller engelsk. Der skal i alle tilfælde indgå et resumé på engelsk. Specialets titel skal foreligge på dansk og engelsk til brug for det danske og engelske kandidatbevis.

Der er ikke nogen formelle krav til omfanget af rapporten. Eksempler på tidligere specialerapporter kan findes på biblioteket. 

Aflevering af speciale i Digital Eksamen

Uddannelsesudvalget for Fysik og Astronomi har besluttet, at specialer pr. 1. november 2017 skal afleveres via Digital Eksamen.
Du skal derfor ikke aflevere dit speciale i printede eksemplarer, men i stedet uploade og aflevere speciale og eventuelle bilag i Digital Eksamen.

Afleveringsfrist i digital eksamen
Specialet skal afleveres inden kl. 13.00 på den afleveringsdato, som fremgår af din specialekontrakt.

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit speciale rettidigt. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit speciale. For sent afleverede specialer bedømmes ikke.

Du kan allerede nu logge ind på eksamen.au.dk. Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende specialeaflevering under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat
Du skal som hovedregel aflevere dit speciale som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis dette er nødvendigt.

Juridisk gældende specialeaflevering
Bemærk, at den version af specialet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af specialet.

I tilfælde af klagesager er det ligeledes det afleverede speciale i Digital Eksamen, der er gældende. 

Vejledning og support
Du kan finde svar på eventuelle spørgsmål her:
Digital eksamen

Forside til specialet
Specialestuderende er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til specialet.
Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn samt dato for aflevering.

Trykning af speciale

Den formelle aflevering af specialer foregår i Digital Eksamen, og der er derfor ikke krav om aflevering af trykte eksemplarer til vejleder og censor.

Hvis vejleder og/eller censor alligevel ønsker et trykt eksemplar af specialet, kan dette aftales mellem den studerende og vejleder/censor.

Bemærk, den formelle og juridisk gældende aflevering sker i Digital Eksamen, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem det afleverede speciale i Digital Eksamen og et evt. trykt eksemplar, er det altid det afleverede i Digital Eksamen, der er gældende og vil blive bedømt.

I tilfælde af klagesager er det ligeledes det afleverede speciale i Digital Eksamen, der er gældende.  

Find information om trykning af specialer her.

Mundtligt forsvar og bedømmelse af specialet

Mundtlig forsvar

Specialet afsluttes med en individuel specialeeksamen efter aflevering af specialerapporten. Specialeeksamen består af en forelæsning inden for et udvalgt emne i tilknytning til specialets emneområde efterfulgt at en mundtlig eksamination inden for specialets emneområde. Emnet for forelæsningen aftales mellem hovedvejleder, eventuel projektvejleder og censor og udleveres til den studerende 7 dage inden eksamen. Sædvanligvis er emnet for forelæsningen en oversigt over det udførte arbejde. Den mundtlige eksamination skal tage udgangspunkt i den udarbejdede specialerapport samt forelæsningen. Der afsættes en time til specialeeksamen fordelt med 30 minutter til hver af de to dele af eksamen. 

Specialets emneområde afgrænses af den anvendte litteratur, som den fremgår af specialerapportens eller specialeopgavebesvarelsens referenceliste. 

Bedømmelse af speciale

Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen for specialerapport (herunder resumeet på engelsk), forelæsning og den efterfølgende mundtlige eksamination. Den studerendes skriftlige formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ved eksamen medvirker ekstern censor.