Lægeerklæringer

Hvornår har jeg brug for en lægeerklæring?

Du har brug for en lægeerklæring, hvis du bliver syg til en eksamen og i nogle dispensationsager. Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at du har været syg, og i hvilken periode du har været syg. Ved længerevarende sygdom kan det endvidere være relevant, hvordan sygdommen påvirker/har påvirket din studieaktivitet og eksamensforhold.

Vejledning til indhold af lægeerklæringer

Kravene til indholdet af en lægeerklæring varierer afhængigt af, hvilken type dispensation du søger. En lægeerklæring er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at ansøgningen imødekommes, hvorfor det er vigtigt med en detaljeret lægeerklæring, der bedst muligt understøtter ansøgningen.

Du kan her se, hvad en lægeerklæring kan indeholde for at være relevant som dokumentation:

 • Hvilken sygdom er der tale om?
 • I hvilken periode har du været syg, og hvad er tidsperspektivet for bedring?
 • Hvilke symptomer er konstateret?
 • Hvilken betydning har sygdommen for studiearbejdsevnen? Eller for præstationen i eksamenssituationen, hvis der søges om særlige prøvevilkår?
 • Hvilken behandling er igangsat?

Ovenstående punkter er vejledende. Klik her for en uddybende vejledning, som du eventuelt kan tage med til din læge.

Kontakt evt. Studievejledningen på Health, hvis du har spørgsmål i forbindelse med en konkret dispensationsansøgning.

Formelle krav til lægeerklæringer

En lægeerklæring kan ofte være vigtig dokumentation i forbindelse med en dispensationsansøgning, og det er derfor vigtigt, at de officielle krav bliver overholdt. En erklæring bør som minimum indeholde følgende:

 • Patientens navn, personnummer og adresse.
 • Lægens navn, autorisations ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjeperson eller patientjournaler m.v.
 • Oplysning om hvem der er egen læge.
 • Lægen skal anføre sin vurdering af patienten og medtage de forhold i erklæringen, som lægen finder relevant for at kunne opfylde formålet med erklæringen.
 • Endeligt skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller noget tilsvarende.

Habilitet - hvem kan udfærdige lægeerklæringen?

Det er vigtigt for behandlingen af din sag, at lægeerklæringen er fyldestgørende og udstedt af en læge, hvor der ikke kan rejses tvivl om hans/hendes habilitet/partiskhed. Derfor vil HE Studier som udgangspunkt ikke godtage lægeerklæringer, der er udstedt af nære familiemedlemmer/pårørende.

Det betyder, at du eksempelvis ikke kan fremsende en lægeerklæring fra et nært beslægtet familiemedlem/pårørende, lige meget om han/hun er din faste læge eller ej. Du skal i stedet henvende dig til en anden læge, der ikke er et nært familiemedlem/pårørende og få en uvildig lægeerklæring.

Ved dokumentation af længere tids sygdom, vil det, efter en konkret vurdering, være muligt at journaludskrift for den pågældende periode fra egen læge kan bruges – også selvom denne læge er et nært familiemedlem/pårørende.

HUSK, at det er dit ansvar som studerende, at lægeerklæringen er uvildig.

Det vil herefter være op til Studienævnet at vurdere, om dokumentationen er tilstrækkelig, og om den giver grundlag for at tildele dispensation.