Information til instruktorer

Funktionsbeskrivelse for instruktorer

Instruktorer indgår i de første 3 semestres undervisning på bacheloruddannelsen. Det almene formål med denne undervisning er at de studerende tilegner sig kendskab til tre af de seks grunddiscipliner: Social- og personlighedspsykologi,  Kognitionspsykologi og Udviklingspsykologi.

Hovedansvaret for denne undervisning tilfalder faggruppernes undervisere, ligesom hovedansvaret for tilegnelsen af stoffet tilfalder den enkelte studerende selv. Meningen med instruktorundervisningen er først og fremmest at støtte op om denne undervisnings- og tilegnelsesproces. De studerende kan derfor ikke forvente, og instruktorerne skal ikke pålægge sig selv primært ansvar for undervisnings- og tilegnelsesprocessen. Det forudsættes heller ikke at instruktoren skal kunne undervise på lige fod med instituttets faste undervisere eller gøre rede for alle de spørgsmål og problemstillinger, der måtte rejse sig for de studerende i forbindelse med forståelsen og tilegnelsen af pensum-litteraturen og faget i det hele taget. Opstår der faglige problemer af en sådan art bør de derimod afrapporteres til faggruppen.

Instruktoren skal altså snarere være en ressourceperson for de studerende – en person der, ved selv at have været igennem fagene og en række problemstillinger omkring det at studere i det hele taget, har gjort sig nogle erfaringer, som han/hun kan stille til rådighed for de studerende.

Instruktorens opgaver i forbindelse med at støtte op om den studerendes studium er følgende: Instruktoren skal sammen med de studerende gennemgå og bredt diskutere udvalgte dele af fagets pensum. Endvidere skal instruktoren gennemgå og diskutere udarbejdelsen af eksamensforberedende skriftlige arbejder. I den forbindelse skal faggruppen afholde møde med instruktorerne på faget inden semesterstart for at drøfte pensum, udvalg fra pensum, problemer i forbindelse med forståelsen og tilegnelsen af pensum, eksamenskravene etc. Det påhviler faggruppen at sikre, at instruktorerne er godt rustet til at være faglige ressourcepersoner.

Instruktoren skal ud fra egne erfaringer og eventuelt i samarbejde med studievejledningen hjælpe de studerende med at orientere sig i studiemiljøets tilbud og muligheder.

Instruktoren skal deltage i faggruppemødet for instruktorerne, samt de koordinationsmøder der løbende afholdes sammen med de andre instruktorer.

Instruktoren skal være ressourceperson for dannelsen af læsegruppen, læsegruppens dynamik og den enkeltes studiemæssige problemer – ud fra egne erfaringer. I det omfang, der opstår problemer af mere omfattende art – det være sig i samspillet mellem instruktor og holdet eller en enkelt studerende, i samspillet læsegruppens studerende imellem, eller for en enkelt studerende – skal instruktoren være i stand til at skønne, om han/hun må søge yderligere hjælp i det sikkerhedsnet, der er udspændt for instruktorerne. Instruktoren må altså være i stand til at skønne, hvornår han/hun må søge hjælp i faggruppen, hos medinstruktorer, hos instruktorsupervisoren, hos studielederen etc – og han/hun må opleve det som fuldt legitimt og vigtigt at søge hjælp før problemerne vokser i omfang.

Instruktorens kvalifikationer

Da instruktorarbejdet i høj grad trækker på egne erfaringer med fagene, stoffet og studiemiljøet er det en afgørende kvalifikation, at instruktoren selv har været studieaktiv og opholder sig en væsentlig del af sin tid i tilknytning til det institutmiljø, hvortil instruktorfunktionen er knyttet. Dertil kommer, at det er en væsentlig kvalifikation, at man har opnået et overordnet kendskab til de tre grundfag og studiet og studiemiljøet i det hele taget, samt at man har interesse for den faglige diskussion med medstuderende og har lyst og evne til at formidle stoffet. Endelig må det anses at være en kvalifikation, at man er i stand til at holde øje med processerne i gruppen, afhjælpe forskellige problemer, der måtte opstå i læsegruppen, og at man er i stand til at skønne, hvornår der skal søges hjælp til at løse problemer såvel af faglig som social art.

Regelsæt for ansættelse af instruktorer

Instruktorer på Psykologisk Institut vil ifølge studielederen blive ansat efter gældende regelsæt.

 • Instruktorer ansættes normalt i august, for tre semestre, og følger det samme hold. Det betyder, at man starter med at være instruktor i Social- og Personlighedspsykologi, dernæst i Kognitionspsykologi og endelig i Udviklingspsykologi.
 • De instruktorer, der ansættes i forårssemesteret og/eller for kortere tid end 3 semestre, følger det hold, de ansættes til, og gør dette færdigt.
 • Eventuelle præferencer for bestemte fag vil om muligt, men ikke nødvendigvis, blive imødekommet.

Ansættelse

Ansættelse: Studielederen beslutter ud fra de indkomne ansøgninger og efter kriterier udstukket af Studienævnet hvem der skal ansættes.

Udvælgelsen: Ved udvælgelsen vægtes følgende:

1. Ansøgerens faglige kvalifikationer

2. Ansøgerens undervisningserfaring

3. Andre relevante kvalifikationer


Ad 1: Herved forstås, at ansøger har opnået gode karakterer både i de fag han/hun skal undervise men også, at ansøger gennem hele sin studietid har opretholdt et vist fagligt niveau. Karakterer er instituttets egen vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og er således et godt mål for, om en kommende instruktor er fagligt kvalificeret.

Ad 2: To former for undervisningserfaring kan gøre sig gældende - her i prioriteret rækkefølge:

1. At ansøger tidligere har fungeret som instruktor ved Psykologisk Institut.

2. At ansøger har undervisningserfaring fra andre sammenhænge. Ansøger har således kendskab til og ved med sig selv, at han eller hun kan bestride en undervisningsstilling, både hvad angår planlægning og organisering og hvad angår den egentlige formidling af stoffet.

Tidligere instruktorer der står uden hold prioriteres først, eftersom de har relevant erfaring og evne til at besidde jobbet. Desuden vil dette for instituttets side være økonomisk fordelagtigt, idet tidligere instruktorer har været på det obligatoriske instruktorkursus udbudt af CED – link: : https://ced.au.dk/kurser/paedagogisk-grundkursus-for-studenterundervisere-og-instruktorer

Ad 3: Andre relevante kvalifikationer kan omfatte:

 • Arbejde på Psykologisk Institut, som giver ansøgeren et kendskab til instituttets faciliteter, projekter og personale.
 • Erhvervsarbejde eller frivilligt organisatorisk arbejde af relevans, hvor ansøger har vist sig selvstændig og engageret.
 • Deltagelse i forsøg på Psykologisk Institut, der har givet ansøgeren kendskab til forskning.
 • Deltagelse i litteratursøgningskursus eller andre relevante kursusaktiviteter, der øger ansøgerens kendskab til studiet.

Instruktorarbejdets rammer

En oversigt

Instruktorsekretariatet skal planlægge, og iværksætte og tilse at komponenter i både A, B og C etableres og fungerer.

A: Før semesterstart (obligatorisk for alle instruktorer)

 • Konstituere sekretariat. Straks efter ansættelse af instruktorer nedsættes et sekretariat, kontorfaciliteter og træffetider for sekretærerne fastsættes.
 • Instruktormøde. Møde i instruktorgruppen, drøftelse af semesterets arbejde m.m.
 • Instruktorkursus. Obligatorisk deltagelse i to instruktorkurser. Det ene udbydes af CED, det andet internt af PI. Disse kurser skal ruste instruktorerne til det kommende instruktorarbejde.
 • Koordineringsmøde med faggruppen. Et møde mellem fagets instruktorer og hele faggruppen.

B: Formaliserede møder i løbet af semesteret (obligatorisk for alle instruktorer)

 • Midtvejssupervision. Supervision af instruktorarbejdet ved en supervisor.
 • Møde i instruktorgruppen. Møde i instruktorgruppen før og efter midtvejssupervisionen.
 • Slutevaluering. Fælles evaluering i instruktorgruppen.

C: Løbende muligheder – dvs muligheder som den enkelte kan og bør benytte sig af efter eget skøn, ikke mindst hvis der opstår problemer eller hvis der på anden måde opstår behov for at drøfte forhold i forbindelse med eget instruktorarbejde.

 • Akut supervision. Mulighed for akut supervision ved instruktorsupervisoren (supervision af faglig art og gruppemæssig art, supervision af hjælp med problemer en studerende kan have etc., supervision ifm. instruktorarbejdet etc.). Den enkelte instruktor kan og bør selv tage kontakt til supervisoren. Det skal understreges at supervisoren er ansat til at fungere som sådan, så brug vedkommende!
 • Løbende kontakt ifm. diverse sager, problemer etc.: Den enkelte instruktor kan – og bør – alt efter behov, selv tage kontakt med følgende:
 • Instruktor-sekretariatet (typisk ifm. møder etc. – men også hvis man ikke rigtig ved hvor man ellers skal henvende sig)
 • Med-instruktorer (typisk ifm. samarbejde, erfaringsudveksling, kollegial supervision og råd etc.)
 • Faggruppen (typisk ifm. faglige problemer)
 • Studievejledningen (typisk ifm. problemer en studerende på holdet måtte have)
 • Studielederen (typisk ifm. de mere overordnede rammer, sager af mere principiel karakter eller sager der er gået i ”hårknude”)

Sekretariatet
Sekretariatet, bestående af to aktivt fungerende instruktorer, ansættes af Studielederen.
Der gives 20 timer pr. semester for at være sekretær.

Der vælges to sekretærer hvert semester, som udgør sekretariatet for indeværende semester. Der er ikke noget krav om, at det i efterårssemestret skal være én sekretær fra 1. semester og én fra 3. semester. Valg af sekretærer følger procedurer fastlagt af instruktorgruppen selv. Oftest ansættes kun 1 sekretær i forårssemestret, det skal vi evt. følge op på, spørgsmålet er om 2 er nødvendigt.

De valgte sekretærer sidder et semester af gangen - for efterårssemestret til og med januar og for forårssemestret til og med august. Hermed vil jobbet kunne overdrages til tiltrædende nye instruktorer, ligesom der ikke bliver ’huller’, hvor sekretærernes funktioner ikke varetages (fx mødekoordinering med faggrupperne og formidling af information til nye instruktorer). Sekretærer kan efter ønske genvælges eller nye kan træde til!

Sekretariatet har til opgave at planlægge møder i instruktorgruppen, at planlægge instruktor-kursus (i samarbejde med dem der skal afholde kurset) og at planlægge møderne med faggrupperne. Sekretariatet har endvidere til opgave at være informeret om hvorvidt alle disse forskellige komponenter der er beskrevet ovenfor i oversigten faktisk fungerer efter hensigten og er tilgængelige. Sekretariatet må kontakte Studielederen hvis der er uløselige problemer, uhensigtsmæssigheder etc., som ikke kan løses af sekretariatet og instruktorgruppen selv.

Møder i I-gruppen
Instruktorerne afholder selv interne møder. Der skal afholdes mindst fire møder: ét ved semesterstart og ét ved semesterafslutning, samt ét umiddelbart før og efter supervisionsmødet. Indholdet af møderne fastlægges af instruktorerne selv.

Det sidste møde efter semesteret skal indeholde: Udarbejdelse af noter til faggruppen om undervisning, pensum, eksamen m.m. Udarbejdelse af noter til kommende kursus, supervision, instruktorpjece m.m. Sekretariatet samler og fordeler materialet. Endvidere arkiverer sekretariatet dette materiale.

Møderne planlægges af Sekretariatet, og er obligatorisk for alle instruktorer.

Instruktor-kursus
Forud for hvert efterårssemester afholdes to instruktorkurser. Disse tager sigte på at ruste instruktorerne til det kommende instruktorarbejde fagligt og personligt.

Deltagelse i begge kurser er obligatorisk for nye instruktorer. Det anbefales at instruktorer, der har haft kurset deltager i det interne kursus igen, således at de integreres i den nye instruktorgruppe. Bemærk at gentagne kurser ikke aflønnes.

Møder i Faggruppen
Instruktorerne afholder inden semesterstart møder med de respektive faggrupper om pensum og faglige problemstillinger i forbindelse her med, samt afholdelse af øvelser og eksamensforberedelse. Instruktorerne for første semester holder endvidere møde med koordinatoren for fagelementet ”Psykologiens fundering ….”.

Efter semesteret afrapporterer instruktorerne til de respektive faggrupper om erfaringer med pensum og eksamensforberedelse samt andre forhold der må formodes relevant for faggruppen.

Planlægning af faggruppemøder finder sted i samarbejde med sekretariatet. Sekretariatet arkiverer afrapporteringen til faggruppen.

Sekretærerne har ansvar for, at en aftale kommer i stand med faggruppen om et indledende og et afsluttende møde hvert semester. Det afsluttende møde ligger pr. tradition efter semestret (fx i januar / juni) og det indledende inden semesterstart (helst slutningen af august / januar – så man kan nå at få feedback fra faggruppen inden aflevering af semesterplan til holdene). Sekretærerne kan desuden fungere som instruktorgruppens repræsentanter til faggrupperne.

Deltagelse i disse møder er obligatoriske for instruktorerne.

Supervisionsmøde
Supervisionsmødet finder sted når ca. halvdelen af semesteret er forløbet. Her mødes alle instruktorerne med en supervisor. På mødet drøftes forskellige former for erfaringer og problemstillinger i forbindelse med instruktorarbejdet.

Supervisionsmødet planlægges af Sekretariatet i samarbejde med supervisoren. Tidspunkt for mødet og aftale med supervisor skal foreligge ved semesterstart.

Deltagelse i dette møde er obligatorisk for instruktorerne.

Mødedeltagelse

Opmærksomheden henledes til de møder og kurser, hvor deltagelse er obligatorisk. At de er obligatoriske betyder at man skal deltage og at fravær skal meddeles Studielederen – ledsaget af lægeerklæring ved sygdom. Møder og kurser skal så vidt muligt tilrettelægges således at de ikke falder sammen med programsat undervisning for instruktorerne. Instruktorer der er i praktik må så vidt mulig tilrettelægge aktiviteter i praktikforløbet så disse ikke falder sammen med møder/kurser.

Eftersom møder og kurser så vidt muligt skal søges lagt uden for almindelig undervisningstid og/eller således at sammenfald med programsat undervisning undgås, og eftersom praktikforløb så vidt mulig skal planlægges i forhold til møder og kurser, så gives der som hovedregel kun løn i tilfælde af fravær møder og kurser i tilfælde af sygdom ledsaget af lægeerklæring. Ved andre fraværsårsager udbetales som hovedregel ikke løn.

Den enkelte instruktor har selv pligt til at meddele fravær til obligatoriske møder og kurser. Dette meddeles til Studielederen.

Evaluering

I samarbejde med instruktorsekretariatet og studienævnet vil instruktorundervisning blive evalueret hvert semester.  Det skal understreges at en sådan evaluering under ingen omstændigheder vil have ansættelsesmæssige konsekvenser for nogen instruktor. En sådan evaluering sigter alene med at udvikle instruktorundervisning generelt og som input til instruktorkurserne.

Materialer til rådighed for instruktorer

Kopiering:
Brug af instituttets kopieringsordning.

Kompendier:
Instituttet betaler.