Dispensationer

HUSK altid at læse nærmere om rammerne for din uddannelse i din studieordning.

Ansøgninger om dispensation behandles af dit studienævn og svar kommer direkte til din e-Boks.

I menuen til højre har du mulighed for at klikke dig videre til mere information om dit studienævn, herunder planlagte studienævnsmøder.

Generelt om dispensationer

Du har mulighed for at søge studienævnet om dispensation fra regler i din studieordning.
Du kan eksempelvis søge dispensation, hvis du har:

 • opbrugt dine eksamensforsøg
 • overskredet dine tidsgrænser
 • behov for særlige prøvevilkår
 • behov for udsættelse/afmelding af obligatoriske prøver
 • behov for en alternativ sammensætning af dit studieprogram
 • behov for ekstra tid ved skriftlig eksamen

Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet, når det er begrundet i usædvanlige forhold (se boks nedenfor). Det er derfor vigtigt, at du begrunder din ansøgning og vedlægger relevant dokumentation for de usædvanlige forhold, som studienævnet skal vurdere din ansøgning på.

Det er en god idé at kontakte en studievejleder, inden du søger dispensation.
Studievejlederen kan hjælpe dig til at få et overblik over din studiesituation.

Hvad er usædvanlige forhold?

Et usædvanligt forhold er typisk:

 • udefrakommende og uberegneligt
 • uafhængigt af din vilje
 • noget du ikke kan planlægge dig ud af eller indrette dig efter
 • noget der forhindrer dig i at følge en given regel
 • noget der rammer dig, og ikke er hyppigt eller sædvanligt forekommende blandt studerende

Når du ansøger om dispensation, skal du:

 • redegøre for, hvilke forhold der er årsagen til, at du ikke kan følge den givne regel
 • fyldestgørende beskrive omstændighederne omkring det, du angiver som usædvanlige forhold
 • vedlægge relevant dokumentation for forholdet, som understøtter din redegørelse


Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvad der kan betragtes som usædvanlige forhold, da vurderingen altid vil afhænge af de konkrete omstændigheder og konteksten. Nedenfor giver vi nogle eksempler på forhold, der i tidligere afgørelser henholdsvis er og ikke er blevet fundet usædvanlige.

Eksempler på forhold, der tidligere er fundet usædvanlige:

 • sygdom hos den enkelte studerende
 • alvorlig sygdom eller dødsfald i den enkelte studerendes nærmeste familie


Eksempler på forhold, der tidligere ikke er fundet usædvanlige

 • forsinkelse på grund af offentlige transportmidler
 • at den studerende gerne vil på ferie
 • at den studerende har fået tilbudt et job eller en praktikplads
 • manglende kendskab til reglerne for den studerendes uddannelse

Ansøgning

Du skal ansøge via mitstudie.au.dk, og din ansøgning skal som minimum:

 1. være skriftlig og begrundet.
 2. angive hvilken regel, du søger dispensation fra, og hvad du ønsker at opnå med ansøgningen.
 3. indeholde dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen.
 4. indeholde dit navn og studienummer.

Specielt i forbindelse med Rådgivnings- og støtteenheden

Rådgivnings- og Støtteenheden laver ikke længere udtalelser til studerende, der søger om dispensationer, og dit studienævn vil ikke længere bede om særlige udtalelser fra Rådgivnings- og støtteenheden.

Du skal i stedet bruge den dokumentation, du allerede har for din funktionsnedsættelse. Det kan være en lægeerklæring, en journal fra et hospital, en udredningsrapport, en test for dysleksi eller lignende.

Hvis du ikke kan finde noget dokumentation, kan SPS på Aarhus Universitet hjælpe med at fremskaffe en kopi af den dokumentation, der er brugt i forbindelse med en tidligere ansøgning om Specialpædagogisk Støtte.

Send en mail på sps@au.dk, eller ring på 871 62 720

Ansøgning om særlige prøvevilkår

Der kan bevilges ekstra tid ved eksaminer til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du skal ansøge via mitstudie.au.dk.

Jf. Eksamensbekendtgørelsen, § 7 kan universitetet tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Eksempler på forhold, der kan påvirke læse- og/eller skrivehastighed i væsentlig grad: Eksempler på forhold, der kan nødvendiggøre pauser fra siddende stilling:
 
 • Dysleksi: Skal dokumenteres med læsepædagogisk udredning.
 • Håndskader og lignende: Skal dokumenteres med aktuel lægeerklæring, evt. speciallægeerklæring.
 
 • Graviditet, når eksamen falder inden for de sidste 8 uger af graviditeten: Skal dokumenteres med vandrejournal.
 • Rygskader og lignende: Skal dokumenteres med aktuel lægeerklæring, gerne speciallægeerklæring.
 • Amning af børn op til 6 måneder, dog kun hvis tiden udnyttes til formålet: Dokumenteres af barnets fødselsattest.

Dispensation til særlige prøvevilkår vil altid bero på en konkret og individuel vurdering.


Dispensation gældende for en hel uddannelse eller hel eksamenstermin

Såfremt du har en kronisk funktionsnedsættelse, som fx dysleksi, kan du søge dispensation til særlige prøvevilkår til en hel uddannelse. En ”hel uddannelse” er en hel bacheloruddannelse eller en hel kandidatuddannelse, og eventuelle reeksamener hører med. Det betyder, at du skal søge igen, når du har bestået din bachelor og starter på din kandidat.

Hvis du modtager dispensation til hele din uddannelse, har du selv ansvaret for at gøre HE Studier opmærksom på din dispensation senest 2 uger, inden hver enkelt eksamensdato gennem hele uddannelsen. Du skal skrive til den mailadresse, som der hører til din uddannelse, og den finder du i din afgørelse.

Hvis du har en skade, hvis helingsperiode strækker sig over længere tid, så kan du søge dispensation til særlige prøvevilkår, der gælder for en hel eksamenstermin, dvs. både den ordinære prøve og en eventuel reeksamen.

Såfremt funktionsnedsættelsen er midlertidig skal perioden tydeligt fremgå af lægeerklæringen.

Lægeerklæringer

Hvornår har jeg brug for en lægeerklæring?

Du har brug for en lægeerklæring, hvis du bliver syg til en eksamen og i nogle dispensationsager. Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at du har været syg, og i hvilken periode du har været syg. Ved længerevarende sygdom kan det endvidere være relevant, hvordan sygdommen påvirker/har påvirket din studieaktivitet og eksamensforhold.

Vejledning til indhold af lægeerklæringer

Kravene til indholdet af en lægeerklæring varierer afhængigt af, hvilken type dispensation du søger. En lægeerklæring er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at ansøgningen imødekommes, hvorfor det er vigtigt med en detaljeret lægeerklæring, der bedst muligt understøtter ansøgningen.

Du kan her se, hvad en lægeerklæring kan indeholde for at være relevant som dokumentation:

 • Hvilken sygdom er der tale om?
 • I hvilken periode har du været syg, og hvad er tidsperspektivet for bedring?
 • Hvilke symptomer er konstateret?
 • Hvilken betydning har sygdommen for studiearbejdsevnen? Eller for præstationen i eksamenssituationen, hvis der søges om særlige prøvevilkår?
 • Hvilken behandling er igangsat?

Ovenstående punkter er vejledende. Klik her for en uddybende vejledning, som du eventuelt kan tage med til din læge.

Kontakt evt. Studievejledningen på Health, hvis du har spørgsmål i forbindelse med en konkret dispensationsansøgning.

Formelle krav til lægeerklæringer

En lægeerklæring kan ofte være vigtig dokumentation i forbindelse med en dispensationsansøgning, og det er derfor vigtigt, at de officielle krav bliver overholdt. En erklæring bør som minimum indeholde følgende:

 • Patientens navn, personnummer og adresse.
 • Lægens navn, autorisations ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.
 • Oplysning om hvem der er egen læge.
 • Lægen skal anføre sin vurdering af patienten og medtage de forhold i erklæringen, som lægen finder relevant for at kunne opfylde formålet med erklæringen.
 • Endeligt skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller noget tilsvarende.

Habilitet - hvem kan udfærdige lægeerklæringen?

Det er vigtigt for behandlingen af din sag, at lægeerklæringen er fyldestgørende og udstedt af en læge, hvor der ikke kan rejses tvivl om hans/hendes habilitet/partiskhed. Derfor vil HE Studier som udgangspunkt ikke godtage lægeerklæringer, der er udstedt af nære familiemedlemmer/pårørende.

Det betyder, at du eksempelvis ikke kan fremsende en lægeerklæring fra et nært beslægtet familiemedlem/pårørende, lige meget om han/hun er din faste læge eller ej. Du skal i stedet henvende dig til en anden læge, der ikke er et nært familiemedlem/pårørende og få en uvildig lægeerklæring.

Ved dokumentation af længere tids sygdom, vil det, efter en konkret vurdering, være muligt at journaludskrift for den pågældende periode fra egen læge kan bruges – også selvom denne læge er et nært familiemedlem/pårørende.

HUSK, at det er dit ansvar som studerende, at lægeerklæringen er uvildig.

Det vil herefter være op til Studienævnet at vurdere, om dokumentationen er tilstrækkelig, og om den giver grundlag for at tildele dispensation.