Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) Undervisning Projektorienteret forløb (praktik) cand.merc.

Projektorienteret forløb (praktik) cand.merc.

Praktik kan efter forudgående godkendelse indgå i cand.merc.-studiet som en del af valgfagsblokken.

Et praktikophold består af:

 • et ophold i en virksomhed
 • en kort rapport (praktikrapport), der omhandler det faglige udbytte af praktikopholdet
 • en teoretisk rapport (praktikseminar) 

Forskningspraktik (research internship)
Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/ forskningspraktikant. Instituttet udgør ”virksomheden”, og der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold. 

Praktik i egen virksomhed
Det er ikke muligt at komme i praktik i egen virksomhed. Praktikordningen kræver, at der er en ekstern vejleder i virksomheden, der har ansvaret for den studerende og kan guide den studerende i praktikjobbet. Den eksterne vejleder har det overordnede ansvar for den studerende i praktikperioden og er ansvarlig over for universitetet i forhold til, at projektforløbet faktisk bliver udført. Man kan ikke være sin egen vejleder, og nærtstående partnere kan heller ikke være det.

Krav om at have deltaget i forudsætnings- og linjefag før praktikophold
For at opnå den faglige dybde i praktikopholdet skal den studerende have deltaget i forudsætnings- og linjefagssemestret, før praktikopholdet påbegyndes. Det vil sige, at den studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag på henholdsvis 1. og 2. semester. Dette indebærer, at praktikken tidligst kan påbegyndes i starten af 3. semester.

Praktikforløb kan godkendes med en belastning på enten 10 eller 15 ECTS efter nedenstående model:

 

10 ECTS15 ECTS
PraktikopholdMin. 296 timer, svarende til 2 måneders fuldtidsarbejde.*Min. 444 timer, svarende til 3 månders fuldtidsarbejde.*
Praktikrapport2 sider2 sider
PraktikseminarMax. 20 siderMax 25 sider

*) Maksimum 40 timer ugentligt   

Du kan læse mere om praktik hos Aarhus BSS Career.

Formål og indhold

Formålet med et praktikophold er at opnå en dybere forståelse for et fagområde eller emne. Da et praktikophold erstatter et eller flere fag i en kandidatuddannelse, må læringen bestå i en dybere akademisk indsigt og ikke kun et overfladisk kendskab til området. Opholdet skal derfor være inspirationskilde i forbindelse med den resterende del af kandidatstudiet. Det skal understreges, at hensigten er, at opholdet skal være en naturlig del af den profil og det indhold, som den pågældende studerende ønsker at give sit studium. Indholdet af et praktikophold bliver således en uddybning af den pågældende cand. merc. linjes faglige profil.

Det forventes, at praktikopholdet udvikler den studerendes:

 1. Analytiske kompetencer, herunder evne til at:
 • reducere komplekse problemstillinger
 • angive præcise problemformuleringer i en kompleks omverden
 • identificere relevante løsningsmodeller
 • gennemføre analyserne
 • vurdere resultaterne
 • fremsætte alternative forslag til implementering
 1. Navigationskompetencer, herunder evne til at:
 • relatere problemstillinger i en større sammenhæng
 • foretage en syntese på tværs af flere fagområder
 • prioritere de enkelte elementer i en større arbejdsproces
 1. Innovative kompetencer, herunder evne til at:
 • arbejde kreativt
 • formulere nye og måske utraditionelle løsningsforslag

    4. Samarbejds- og ledelseskompetencer, herunder evne til at:

 • arbejde selvstændigt
 • indgå i et team
 • styre sit eget praktikophold
 1. Formidlingskompetencer, herunder evne til at kunne:
 • kommunikere mundtligt med opgivelserne i virksomheden på et såvel socialt som sprogligt højt plan
 • kommunikere skriftligt i et klart og forståeligt sprog

For at opnå de faglige mål med et praktikophold er det vigtigt, at den studerende både før og under opholdet i virksomheden er bevidst om dette. Det er således tilrådeligt, at den studerende fører en logbog eksempelvis hver uge, der angiver, hvilke projekter m.v. man er involveret i. Det vil lette udfærdigelsen af rapporten over praktikopholdet. Dernæst kan logbogen være inspirationskilde til formulering af emnet for praktikseminaret, som skal afleveres senest en måned efter afslutningen af praktikopholdet. Den maksimale indlæring må forventes nået, når praktikseminaret understøtter de projekter, som den studerende har deltaget i.

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den tætte tilknytning mellem projekterne i praktikperioden og praktikseminaret ikke kan opnås. Eksempelvis er det ikke sikkert, at de projekter, som man kommer til at arbejde med, er velegnede som udgangspunkt for praktikseminaret. Som konsekvens vil det givetvis forekomme, at der vil være en ganske løs forbindelse mellem praktikseminaret og praktikopholdet.

Uanset en tættere eller løsere forbindelse til praktikopholdet, gælder de samme krav til praktikseminaret, idet det skal indeholde:

 • Problemformulering
 • Afgrænsning
 • Teori
 • Analyse
 • Konklusion

Det tilrådes, at den studerende indhenter vejleders godkendelse af synopsis, hvilket som minimum indebærer en godkendelse af problemformulering m.v., indholdsfortegnelse og litteraturliste. En egentlig vejledning i skriveprocessen kan ikke forventes. I tvivlstilfælde kan vejleder dog kontaktes.

Med hensyn til formkrav m.v. henvises til retningslinjer for udarbejdelse af hovedopgaver på cand.merc.

Praktikrapport/‐seminar kan skrives på dansk, såfremt den studerende er blevet tildelt en vejleder, som indvilliger heri. 

Praktikkontrakt

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau

Link til praktikkontrakt.

 

 

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i praktikperioden. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved praktikopholdets afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført praktikforløbet tilfredsstillende.

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BSS. Den interne vejleder skal:

 • godkende praktikforløb/praktikkontrakt
 • godkende praktikrapport
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for praktikseminaret samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme praktikseminaret

Forhåndsgodkendelse

For at et praktikophold kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok er det en forudsæt­ning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af praktikforløbet. Vejleder forhåndsgodkender praktikforløbet ved at underskrive praktikkontrakten(indsæt link).

Fortrolighedsaftale

Læs om fortrolighed ifm. praktikophold og find fortrolighedsaftale her.

Fortrolighedsaftale finder du også sammen med din virksomhedsaftale.

Tilmelding

Tilmelding til praktikophold samt til evaluering af praktikrapport/-seminar sker ved indlevering eller indsendelse af praktikkontrakt til BTECH's reception. Indlevering af praktikkontrakt skal ske inden praktikopholdet påbegyndes, dog senest den 15. august. Dette er gældende for samtlige praktikophold, der afholdes i efterårssemesteret.

Aflevering

Frist for aflevering af praktikrapport/-seminar er 1 måned efter den fastsatte slutdato i praktikkontrakten. Praktikrapport/-seminar afleveres hver i to eksemplarer i Receptionen på BTECH.

Praktikrapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder

Hvis praktikrapport og praktikseminar ikke afleveres senest en måned efter udløbet af praktikperioden, eller hvis den studerende dumper (herunder afleverer blankt), er 1. eksamensforsøg brugt.

2. eksamensforsøg starter automatisk, og praktikrapport samt et nyt praktikseminar skal afleveres senest to måneder efter 1. eksamensforsøg. Hvis ikke, er der brugt et yderligere forsøg.

3. eksamensforsøg starter automatisk, og praktikrapport samt et nyt praktikseminar skal afleveres senest to måneder efter 2. eksamensforsøg. Hvis ikke, er det 3. og sidste forsøg brugt.

Evaluering og bedømmelse

Praktikrapporten bedømmes af vejleder med godkendt/ikke godkendt, mens praktikseminaret bedømmes af vejleder efter 7-skalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt praktikseminaret, at praktikrapporten er godkendt. Praktikseminaret indgår i det samlede gennemsnit for cand.merc.-uddannelsen med en karaktervægt på 10 eller 15 ECTS.

Karakteren 12 opnås, når praktikseminaret indeholder:

 • En klar problemformulering
 • En tydelig afgrænsning
 • En præcis diskussion af mulige teoretiske løsningsmodeller
 • En indgående analyse af det angivne problem
 • En kortfattet konklusion indeholder et eller flere løsningsforslag
 • En velstruktureret fremstilling skrevet i et klart og tydeligt sprog

Karakteren 02 opnås, når praktikseminaret indeholder:

 • En upræcis problemformulering
 • Utydelig eller manglende afgrænsning
 • Et tilfældigt valg af teori
 • En ufuldstændig og mangelfuld analyse
 • En konklusion der kun i et vist omfang besvarer det angivne problem
 • En ofte ustruktureret og sprogligt upræcis fremstillin

Erasmus

Hvis du tager i praktik i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere praktikken. Legaterne bliver administreret at Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.

1432524 / i40