Projektorienteret forløb (praktik), cand.merc.

Indhold

I et projektorienteret forløb har du arbejdsopgaver i en relevant virksomhed/organisation over en længere periode. Forløbet indebærer to overordnede elementer:

 • Analyse af eller løsning på et eller flere specifikke faglige fænomener eller problemstillinger udvalgt af virksomheden i samarbejde med dig og den interne vejleder på Aarhus Universitet (det praktiske element)
 •  En refleksiv analyse og diskussion af de udvalgte fænomener og problemstillinger (det refleksive element)

Det projektorienterede forløb skal udgøre en naturlig del af din cand.merc.-linje, og derfor skal de problemstillinger, som du beskæftiger dig med, ligge i forlængelse af emner, der behandles på din relevante linje. Det projektorienterede forløb vil således give dig en dybere indsigt i den akademiske profil for din cand.merc.-linje.

Krav om at have deltaget i forudsætnings- og linjefag før praktikophold

For at opnå den faglige dybde i det projektorienterede forløb skal den studerende have deltaget i forudsætnings- og linjefagssemesteret, før det projektorienterede forløb påbegyndes. Det vil sige, at den studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag på henholdsvis 1. og 2. semester.

Formål

Formålet med det projektorienteret forløb er at give dig mulighed for i praksis at bruge og reflektere over brugen af den viden og de færdigheder og kompetencer, som du har tilegnet dig i løbet af dit kandidatstudie. Du får dermed mulighed for at øve dig i at være reflekterende praktiker, som på den ene side udfører/er med til at udføre praktiske opgaver, og på den anden side, reflekterer over dem fra en analytisk synsvinkel.   

Antal ECTS og timer

Projektorienteret forløb kan godkendes med en belastning på 20 ECTS:

20 ECTS

Projektorienteret forløb 

444 timer, svarende til 12 ugers fuldtidsarbejde.*

*) Maksimum 40 timer ugentligt

Det er et krav, at du har 444 timer for at få godkendt forløbet/underskrevet praktikkontrakten.

Rapporten skal afleveres den 4. januar, og det projektorienteret forløb skal dermed være afsluttet senest den 3. januar.

OBS!

 • Hvis du aftaler et længere forløb vil dette udelukkende være en sag mellem dig og praktikvirksomheden, og perioden efter den 3. januar skal ikke fremgå af kontrakten.
 • Det er ikke et krav, at timerne planlægges som fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du kan vælge at fordele timeantallet over en længere periode, hvis du eksempelvis ønsker at tage et valgfag i samme semester.
 • Du må gerne indgå aftale om et praktikforløb med et højere timetal, men de timer, der ligger ud over de 444 timer, skal ikke fremgå af praktikkontrakten, da disse timer udelukkende vil være en sag mellem dig og praktikstedet.

Tilmelding

Tilmelding til det projektorienteret forløb sker i tilmeldingsperioden til undervisning 1.-5. maj. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at logge ind på mitstudie.au.dk -> 'STADS'.

Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende.

Du skal hurtigst muligt og senest den 15. august indsende din praktikkontrakt. 

Du indsender sådan her:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
 • Tryk på  'Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU’ 
 • Vedhæft praktikkontrakten (standard)

Du kan se et eksemple på hvordan blanketten skal udfyldes her

Når du har indsendt praktikkontrakten, får du en automatisk kvittering fra systemet. Du vil modtage en mail fra studieadministrationen, når din praktikkontrakt er godkendt.

Du er først tilmeldt det projektorienteret forløb, når kontrakten er modtaget og godkendt.

Hvis praktikkontrakten ikke er modtaget seneste den 15. august, bliver du automatisk afmeldt det projektorienteret forløb. Du kan herefter blive tilmeldt valgfag, hvor der endnu er ledige pladser ved henvendelse til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk

Praktikkontrakt

Et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok hvis en vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienteret forløb.

Vejleder forhåndsgodkender det projektorienteret forløb ved at underskrive standard praktikkontrakten, som du kan hente nedenfor. Du skal bruge standard praktikkontrakten.

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted.

Kontrakten skal indeholde:

 • En beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter,  at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienteret forløbs faglige relevans og niveau.
 • En angivelse af hvornår det projektorienteret forløb finder sted
 • Omfang af det projektorienteret forløb (i arbejdstimer)
 • Oplysninger om praktiksted og navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson)

Kontrakten kun kan godkendes, når ovenstående er opfyldt og der er:

 • Underskrift fra praktikvirksomheden
 • Underskrift og godkendelse fra vejleder
 • Den studerendes underskrift
 • Afslutningsdato (senest den 3. januar)
 • Den studerendes CPR nummer  

Inden påbegyndelse af det projektorienteret forløb, dog senest den 15. august, skal du indsende din praktikkontrakt.

Du indsender sådan her:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
 • Tryk på Tryk på  'Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU’
 • Vedhæft praktikkontrakten (standard formularen)

Du kan her se et eksemple på hvordan du udfylder blanketten. 

Når du har indsendt praktikkontrakten, får du en automatisk kvittering fra systemet. Du vil modtage en mail fra studieadministrationen, når din praktikkontrakt er godkendt.

Du er først tilmeldt det projektorienteret forløb, når din kontrakt er indsendt og godkendt. 

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienteret forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienteret forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienteret forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BSS. Den interne vejleder skal:

 • godkende det projektorienteret forløb/praktikkontrakt
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for rapporten samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme rapporten

Søg eventuelt inspiration til en mulig intern vejleder i vejlederoversigterne. 

Forskningspraktik (research internship)

Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/forskningspraktikant.

Ved forskningspraktik skal du være opmærksom på: 

 • Du skal indsende en praktikkontrakt som ved øvrige praktikophold
 • I kontrakten skal du skrive instituttet ved den uddannelsesinstitution, hvor du tager forskningspraktikken, som ”virksomheden”.
 • Der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold.
 • Du kan finde kursusbeskrivelsen i kursuskataloget ved at søge på "Project-based Research Internship."    

Projektorienteret forløb i egen virksomhed

Er du ved at starte virksomhed har du mulighed for at komme i projektorienteret forløb i din egen virksomhed. Du kan læse mere om det faglige indhold og eksamen i kursusbeskrivelsen .

For at du kan blive tilmeldt projektorienteret forløb i egen virksomhed, skal du:

 • Indgå en aftale med en vejleder. Se kursusbeskrivelsen for oplysning om, hvem der kan være din vejleder.
 • Indgå i et forløb hos en inkubator. Det kan eksempelvis være The Kitchen, men også andre inkubationsmiljøer er mulige.
 • Være tilknyttet en mentor hos inkubator (som er din eksterne vejleder) og have en arbejdsplads hos inkubator mindst to dage om ugen.
 • Følge workshops hos inkubator
 • Indsende en praktikkontrakt som ved øvrige praktikophold

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Aflevering og mundtligt forsvar

Frist for aflevering af rapporten er den 4. januar. Det mundtlige forsvar vil finde sted i januar.

Er du tilmeldt Projektorienteret forløb modtager du besked om dit mundtlige forsvar primo januar.

Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten afleveres.

Rapporten skal uploades i WISEflow.

Rapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder
 • Antal anslag (inklusiv mellemrum) for Del 1 

Information om bedømmelse samt reeksamen kan findes i kursusbeskrivelsen.

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.

Vejledning om arbejdsskadesikring

Vejledning om arbejdsskadesikring

FAQ

I have already found an internship and signed a contract with the company. Can I just send this contract to AU?

No, you need to submit the official internship agreement from AU, and have both the company and your internal supervisor sign it, before you can submit it. 

Find more information about the internship agreement here.

Is it possible for me to submit the internship agreement before the 15th of August?

​Yes, as soon as you have the internship agreement ready with all the required information, you are able to submit it. 

How to submit your internship agreement:

 • Log in to mystudy.au.dk
 • Select ' Application at your board of studies '.
 • Select ' apply for a preapproval for a course at another educational institution'
 • Attach the Internship agreement (the standard agreement)

Do I need to submit a new internship agreement, if my contact person in the company has left before, I have finished the internship?

No, as long as the internship agreement with the company is still valid, you do not need to hand  in a new agreement.

What happens if my internship is cancelled for some reason?

You can contact the study administration and sign up for elective courses which still have avalible spaces. Contact kandidat.bss@au.dk if this happens.

What if I fail my first exam attempt?

​The new deadline is avalible in the course description. You either need to change the internship report based on comments from your supervisor or write a new report. Please find all the details in the course description. 

Can I receive salary for my work during my internship?

​No, as a student, you are not allowed to receive salary from your internship company, but you are allowed to receive up to a maximum of 3000 kr. as acknowledgement.

When is the earliest date the internship can begin?

In order to begin your internship, you need to have used an exam attempt in all of your compulsory courses . This means that the internship period is allowed to begin from the 1st of July.

Is it possible to write the internship report in a group?

 No, the internship report is an individual report. You can read about the report in the course description

How do I know, which job to apply for?

​One important thing to keep in mind is that: The practice-based internship must form a natural part of the student’s MSc study programme and therefore the problems worked on must be in line with that programme.See more in the course description