Bacheloropgave

Bacheloropgave på Statskundskab og Samfundsfag

Statskundskab

Bacheloropgaven skrives almindeligvis på 6. semester. Der udbydes hvert forår en række seminarer, som der kan skrives bacheloropgave indenfor. Du skal i november prioritere alle fag, hvorefter de fordeles mellem de studerende ved lodtrækning.

Bachelorprojektseminaret giver en videregående og uddybende behandling af et politologisk relevant emne på baggrund en gennemgang og diskussion af litteraturen og problemstillinger inden for seminarets genstandsfelt, der emnemæssigt skal ligge inden for et af flg. fagområder: Almen Statskundskab, Sammenlignende Statskundskab, Politisk Teori, International Politik, Sociologi, Offentlig Forvaltning og Offentlig Politik

Bachelorprojektseminaret afsluttes med en hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling inden for seminarets genstandsfelt. I tilknytning til udarbejdelsen af hjemmeopgaven gives der målrettet indføring i udformning af opgave- og forskningsdesign ligesom der ydes opgavevejledning.

Formalia
Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 10.000 ord, svarende til ca. 25 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Opgavebesvarelsen skal være individuel.


Samfundsfag

Bacheloropgaven skrives almindeligvis på 5. semester. Der udbydes hvert efterår et seminar, som der skal skrives bacheloropgave i. Faget er sædvanligvis bredt, så der kan skrives opgaven inden for flere af fagets hovedområder.

Formalia
Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 8.000 ord, svarende til ca. 20 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Opgavebesvarelsen skal være individuel.


Aftale om fortrolighed

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden.
Den finder du her: Fortrolighedsaftale

 

 

Studenterrejse- og researchkonto

Gennem instituttets studenterrejse- og researchkonto kan du søge om midler til at dække rejse- og researchomkostninger i forbindelse med dit speciale.

1423500 / i40