Merit

Forhåndsgodkendelse

Hvis du på et tidspunkt i løbet af dit studium beslutter, at du gerne vil på fx et studieophold i udlandet, eller at du gerne vil læse et fag på en anden uddannelse eller en anden institution, skal du søge studienævnet om en forhåndsgodkendelse.

Du kan søge dansk forhåndsmerit på mitstudie.au.dk. Ved ansøgning om forhåndsmerit i forbindelse med udlandsophold skal du være opmærksom på, at der kan være forskellige procedurer og ansøgningsformularer. Så husk at tjekke din studieportal, inden du søger.

Når du søger, skal du være opmærksom på, hvilken dokumentation dit studienævn kræver for at kunne behandle din ansøgning. Du kan finde flere informationer om fx dokumentationskrav i forbindelse med forhåndsmerit på din studieportal, hvor du også finder oplysninger om sagsbehandlingstid, eventuelle frister for ansøgning o.l.

I forbindelse med ansøgningen om forhåndsmerit forpligter du dig til, når du har gennemført studieopholdet eller faget, at fremsende dokumentation til studienævnet for, at du har bestået eller ikke bestået kurserne.

Når du har fået en forhåndsgodkendelse, udgør fagene en bindende del af dit studieprogram. Hvis det viser sig, at du alligevel ikke kan tage fagene, fx fordi faget ikke udbydes alligevel, skal du kontakte universitetet med henblik på at få ændret din studieplan.

Dokumentation for beståede kurser

Når du skal have indsat beståede fag fra andre danske eller internationale universiteter, kan du dokumentere dine opnåede resultater på én af nedenstående måder:

Generelt gælder det:

 • Uanset hvilken form for dokumentation, du indsender, skal der altid medfølge en beskrivelse af den lokale karakterskala.
 • Andre former for dokumentation end nedenstående godkendes ikke nødvendigvis, men vurderes enkeltvist.
 • Det er dit ansvar at aflevere dokumentation eller arrangere, at dokumentationen sendes til dit studienævn.
 • Såfremt dokumentationen ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk skal du vedlægge en oversættelse.

 Hvis dine resultater er opnået på et dansk universitet, vær særligt opmærksom på følgende:

 • du behøver ikke medsende en lokal karakterskala
 • hvis fagets titel fremgår på dansk på dokumentationen, skal du også fremsende de engelske titler – dette kan enten være i form engelske kursusbeskrivelser, hvor det tydeligt kan dokumenteres, at der er tale om det samme fag, for eksempel ved angivelse af fagkode eller dansk og engelsk fagtitel. På mange danske universiteter kan du selv bestille en udskrift på henholdsvis dansk og engelsk. Alternativt, kan du bede om en engelsk eksamensudskrift ved den pågældende studieadministration.

Mulige former for dokumentation

1. Officielt Transcript of Records – ofte med teksten ’Official Academic Record’ eller tilsvarende.

Transcripts vil ofte være printet på officielt papir af god kvalitet, med vandmærke og universitetets logo med videre.

Dokumentet skal indeholde:

 • personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – så vidt det er muligt også ikke-beståede resultater
 • dato, formel underskrift og stempel fra universitetet.

For yderligere oplysninger omkring indsendelse af dokumentation, kontakt din studievejleder.

2. Eksamensudskrift – printet direkte fra det pågældende universitets studieadministrative system.

Ikke alle universiteter udsteder formelle eksamensbeviser til studerende, der har været på et kortere ophold eller fulgt enkelte fag, hvorfor det kan være nødvendigt at lave en verificeret udskrift fra det studieadministrative system.

Dokumentationen skal indeholde:

 • dine personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – så vidt det er muligt også ikke-beståede resultater
 • dato, formel underskrift og stempel fra universitetet.

For yderligere oplysninger omkring indsendelse af dokumentation, kontakt din studievejleder.

3. Digitalt eksamensbevis

Nogle universiteter udsteder ikke fysisk dokumentation for opnåede resultater, men gør udelukkende disse tilgængelige online.

Såfremt du ønsker at anvende et digitalt eksamensbevis, skal du enten:

 • Fremsende dokumentet med en form for digital bekræftelse af autenticitet eller
 • Du skal møde op personligt for at bekræfte rigtigheden af dokumentationen.  Dette gøres ved, at hente eksamensbeviset fra en passwordbeskyttet hjemmeside, som fremsøges enten via et link i en officiel e-mail eller via det respektive universitets officielle hjemmeside.

Dokumentationen skal indeholde:

 • dine personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – så vidt det er muligt også ikke-beståede resultater