Råd & nævn på BIO, NAT og AU

Studienævnet ved Natural Sciences

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse.

Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning. Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende.  

Akademisk Råd

Det akademiske råd på Faculty of Natural Sciences skal sikre samarbejde og tværfaglig udvikling både inden for fakultetet og på tværs af fakulteterne og dermed bidrage til universitetets samlede udvikling.

Rådet skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. fakultetets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. 

Akademisk Råd er sammensat af valgte repræsentanter blandt studerende, videnskabeligt personale og teknisk-administrativt personale (observatørstatus)

LAMU

LAMUs (Lokalt Arbejdsmiljøudvalg) rolle er at planlægge, lede og koordinere instituttets arbejdsmiljøarbejde. Udvalget analyserer arbejdsmiljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende. Lokalarbejdsmiljø-udvalg refererer til institutledelsen og FAMU (Fakultetsarbejdsmiljøudvalget).

Institutforum

Institutforummet ved Institut for Biologi er et rådgivende organ for institutlederen. Det har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger og akademiske spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse.

Institutforummet består foruden institutlederen af repræsentanter valgt blandt studerende, instituttets videnskabelige medarbejdere, herunder ph.d.-studerende, og instituttets teknisk-administrative personale.

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget på Institut for Biologi skal sikre en fagnær udvikling af de enkelte kursuscurriculi og uddannelsen som helhed. De konkrete opgaver består derfor blandt andet af en løbende vurdering af kursusudbuddet, udarbejdelse af (forslag til) kursusbeskrivelser og studieordninger, samt sikre en sammenhæng mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelserne.

Uddannelsesudvalget består af repræsentanter valgt blandt fastansatte undervisere og biologistuderende.