Retningslinjer for undervisning i efteråret 2020

Mail fra 21. august 2020 / Mail from August 21st 2020

For English, please see below. 

Kære studerende, 

Velkommen (tilbage) til Aarhus Universitet! Vi glæder os meget til at se dig!  

I går modtog du en mail fra Universitetsledelsen, og den følger vi op på her.  


Undervisning i efteråret
 

På Health kommer vi til at gennemføre efterårets undervisning i fire forskellige formater.  

Hvilke undervisningsformer du skal deltage i, vil fremgå af læseplanerne på Blackboard. Underviserne arbejder på højtryk for at omlægge og opdatere læseplanerne – så husk at følge med løbende på Blackboard.   

Undervisningsformerne i efteråret 2020 er:  

 1. Online undervisning 

Online undervisning kommer især til at foregå via Zoom.  

I får information om online undervisning i det enkelte kursus via Blackboard.  

Hvis du har brug for tips til gode online studievaner, kan du læse mere på Studypedia her.  

 1. Praktisk og klinisk undervisning med fysisk fremmøde.  

Klinikophold, laboratorieøvelser, praktisk træning, mv. gennemføres med fysisk fremmøde.  

Hvis der er brug for mundbind eller andre værnemidler i den praktiske/kliniske, sørger universitetet/klinikstedet for at stille det til rådighed til dig.  

 1. Forelæsninger og undervisning med 1 meters afstandskrav 

I de tilfælde, hvor undervisningslokalernes størrelse tillader 1 meters afstand mellem alle studerende, gennemfører vi undervisningen med fysisk fremmøde. Vi glæder os meget til at få liv i undervisningslokalerne igen. Men det bliver også en udfordring: Afstand, afspritning og håndhygiejne bliver ekstra vigtigt. Se mere nedenfor.  

 1. Undervisning i stamhold – med mindre end 1 meters afstand 

På enkelte uddannelser/semestre vil det være muligt at inddele de studerende i faste stamhold med max 30 studerende i hver. Undervisning på stamhold kan foregå med fravigelse af afstandskravet, dvs. I sidder mindre en 1 meter fra hinanden. Kravene til den type undervisning er skrappere: Alle undervisningsaktiviteter, hvor vi fraviger afstandskravet, skal gennemføres så I har ansigterne vendt i samme retning og bevæger jer mindst muligt rundt mellem hinanden. 

Stamhold må ikke blive blandet på tværs. Ideen er, at en eventuel smitte kan inddæmmes. Men hvis I bliver inddelt i stamhold, vil I også kunne opleve, at der samles flere stamhold til en forelæsning – i så fald bliver der holdt afstand mellem stamholdene, men studerende på samme stamhold må gerne sidde med mindre end 1 meters afstand indbyrdes.  Retningslinjer på campus 

En god og tryg hverdag på AU kræver, at vi alle tager et fælles ansvar, bruger vores sunde fornuft og følger retningslinjerne:  

 • Hold afstand: vis hensyn, undgå trængsel, hold til højre steder hvor pladsen er trang, mød op tidligst 10 minutter før undervisningen starter, vær særligt opmærksom på afstand på vej ind og ud af undervisningslokalerne.  
 • God håndhygiejne: vask og afsprit hænder på vej ind og ud af bygninger/lokaler.  
 • Rengøring af kontaktflader: hjælp med at spritte af, gå først ind i undervisningslokalet når det er afsprittet og klargjort.
 • Bliv hjemme ved sygdom og kontakt Aarhus Universitet, hvis du er smittet med Corona.

Inden du kommer på campus, skal du orientere dig i AU’s retningslinjer for god og sikker færden på universitetet. De bliver tilgængelige på din studieportal snarest.  

Der er generelt åbent på campus nu – det vil sige, at grupperum, kantiner, læsepladser, Medicinerhuset, Victor Albeck Bygningen osv. må benyttes. Husk at retningslinjerne vedr. afstand, håndhygiejne og afspritning også gælder her.  

 

“Spritdukse” 

Aarhus Universitet har indført et tiltag, som ved fælles hjælp, skal sikre, at alle flader og dørhåndtag hele tiden holdes rene. Kort fortalt, indføres “spritdukse”: 

 • 2-3 studerende skal stå for at afspritte borde mv. efter endt undervisning. Vi har brug for jeres hjælp til at klare opgaven, så vi vil appellere til, at I bakker op om dette.
 • Underviseren har ansvar for at bede de studerende om at påtage sig opgaven med at spritte lokalet af hver gang. Hvis underviseren glemmer det, så er det et fælles ansvar for de studerende at huske ham/hende på det.
 • “How-to-afsprit"-vejledningen finder du på studieportalen snarest. 

 

Symptomer og smitte 

På AU’s fælles Coronasite kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har haft kontakt med en smittet, har symptomer, osv. Hvis du selv er testet positiv for Corona, så giv os besked med det samme, af hensyn til dine medstuderende.   

Det er vigtigt at understrege, at dialogen med AU ikke erstatter dialogen med Styrelsen for Patientsikkerhed, som du fortsat skal deltage i.  

For at bidrage mest muligt til at forebygge smitte med COVID-19 opfordrer universitetet til, at du downloader "Smitte|Stop" app’en, som er udviklet af Sundheds- og Ældreministeriet m.fl.  

Læs mere om app'en her.  

 

Er du forhindret i at møde op som følge af Corona-virus?  

Hvis du er forhindret i at møde grundet forhold direkte relateret til Coronavirussen, kan du finde information om AU’s studieassistentordning her.   

Hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende for dig, kan du også søge en dispensation ved at sende en ansøgning til studienævnet via mitstudie.au.dk.  

  
Har du spørgsmål? 

Situationen er ny for mange, så det er naturligt, hvis du har spørgsmål eller er/bliver bekymret for din færden på AU. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte studieadministrationen på Health (HE Studier), hvis du har spørgsmål. Lige nu arbejder alt administrativt personale hjemmefra, men du kan se mailadresser samt åbningstiderne for telefonen her

Der er også mange informationer at hente på din studieportal og på AU’s fælles Coronasite.  

Hvis der kommer nye retningslinjer fra myndighederne, der har indflydelse på rammerne for din undervisning, så får du en mail fra os på din post.au.dk mail. 

 

Venlig hilsen 
Health Studier 

 

 

************************************************* 

 

Dear students at Health, 

 

Welcome to Aarhus University! We look forward to seeing you! 

Yesterday you received an email from the University Management. This is a follow up letter.  

 

Teaching in the autumn semester 2020 

At Health, we will conduct the autumn teaching in four different formats. 

Which teaching formats you should attend will be stated in the syllabus on Blackboard. The teachers are working hard to rearrange and update the syllabus - so remember to keep up to date on Blackboard. 

 

The teaching formats in the autumn of 2020 are:

 1. Online teaching 

Online teaching will mainly take place via Zoom. 

You can find information about online teaching for the individual courses via Blackboard. 

 1. Practical and clinical teaching with physical attendance. 

Clinical stays, laboratory exercises, practical training, etc. will be carried out with physical attendance.  

If a face mask or other protective equipment is needed the university/hospital clinic will provide it. 

3. Lectures and teaching with 1-meter distance  

When the size of the classrooms allows for the required 1-meter distance between all students, we will teach the class with physical attendance. We are looking forward to seeing you all in the auditoriums again. However, it also presents a challenge: Focus on distance, cleaning and hand hygiene is important. See more below. 

4. Teaching in core groups - with less than 1-meter distance 

In some of the programs / semesters, it will be possible to divide the students into permanent core groups with a maximum of 30 students in each. Teaching in core groups can be conducted so that you sit less than 1 meter apart. The requirements for this type of teaching are stricter: All teaching activities where we deviate from the 1-meter distance requirement must be conducted so that you have your faces turned in the same direction and move around amongst each other as little as possible. 

Core groups must not be mixed. The idea is that a possible infection can be contained. If you are divided into core groups, you may experience several core groups gathered for a lecture - in which case distance will be kept between the groups, while students within the same core group may sit with less than 1-meter between them. 
 

Guidelines on campus 

A good and safe everyday life at AU requires that we all take joint responsibility, use common sense and follow the guidelines: 

 • Keep distance: show consideration, avoid crowds, keep to the right when passing other students in tight spaces, show up at the earliest 10 minutes before the start of the class, pay special attention to  distance on the way in and out of the classrooms.
 • Good hand hygiene: wash and spray hands on the way in and out of buildings / rooms.
 • Cleaning of contact surfaces: help with cleaning, do not enter the classroom until it has been cleaned and prepared.
 • Stay home in case of illness and contact Aarhus University if you are infected with Corona 

 

Before you come to campus, you must read AU's guidelines for good and safe conduct at the university. They will be available on your study portal soon. 

Campus is generally open now - group rooms, canteens, study rooms, Medicinerhuset, the Victor Albeck Building (houses the library), etc. may be used. Remember that the guidelines regarding distance, hand hygiene and cleaning also apply here. 

 

“Cleaning-helpers” 

Aarhus University has introduced an initiative which, with joint help, must ensure that all surfaces and door handles are kept clean at all times. In short, "cleaning-helpers" are introduced: 

 • 2-3 students must be in charge of setting up tables etc. after each lesson. We need your help with the task, so we ask you to support the initiative.
 • The teacher is responsible for asking students to take on the task. If the teacher forgets it, then it is the students’ joint responsibility to remind him / her of it.
 • The “How-to-Spray” guide is soon to be found on your study portal.  

 

Symptoms and infection 

On AU’s Corona site you can read how to act, if you have had contact with an infected person, are showing symptoms etc. If you yourself have tested positive for Corona, please let us know immediately, for the sake of your fellow students. 

It is important to emphasize that the dialogue with AU does not replace the dialogue with the health authorities. 

In order to contribute as much as possible to preventing infection with COVID-19, AU encourages you to use the official contact tracing app smitte|stop, which is designed to support more distant/peripheral contract tracing.  

 

Are you unable to come to campus due to coronavirus? 

Are you unable to come to campus due to a situation that is directly related to the COVID-19 pandemic? AU can help. You can apply for an academic assistant to help you keep up with your coursework. An academic assistant can send you notes and videos from teaching activities so that you can keep up from home. Read more about the academic assistant program here.  
 
If there are special circumstances that apply to you, you can also apply for a dispensation by sending an application to the study board via mitstudie.au.dk

 

Do you have questions? 

This situation is new to all of us, so we fully understand if you have questions or if you are worried about your study situation at AU. 

You are always welcome to contact the study administration at Health (HE Studies) if you have any questions. Right now, all administrative staff work from home, but you can see email addresses as well as the opening hours of the phone here. 

There is also a lot of information your study portal and on AU's Corona site.  

If new guidelines come that have impact on your education, we will let you know on your post.au.dk mail. 

 

Best regards,  

Health Studies  

Nyhed fra 15. juli 2020

Kære studerende på Health,

Universitetet har nu fået retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for undervisning i efteråret 2020: Vi kan genoptage undervisning med fysisk fremmøde, men vi skal opretholde 1 meters afstandskrav.

Undervisningen i efteråret 2020 bliver derfor en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning. Eksamen i vinteren 2020/2021 forventes afholdt som normalt - med fysisk fremmøde.

På Health går underviserne nu i gang med at omlægge undervisningen i efteråret 2020 efter disse principper.
Vi lægger ikke skemaerne afgørende om, men der kan komme enkelte ændringer til ift. tid og sted. De endelige planer for den omlagte undervisning bliver klar i ugen op til semesterstart. I kan følge med i ændringerne via læseplanerne på Black Board. 

I løbet af august vil vi holde jer løbende orienteret om omlægningen her på studieportalen og på AU's Corona-FAQ. I er meget velkomne til at sende evt. spørgsmål til Health Studier på health.studadm@au.dk.