Eksamensklager

Hvordan i praksis?

Tidsfrist
Din klage skal være indleveret senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Ved mundtlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor du er til eksamen og får din karakter. Ved skriftlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor bedømmelsen bliver offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen.

Det tager typisk omkring 2 måneder at behandle en eksamensklage (juli måned tæller ikke med).

Du har ret til fortsætte dit studieforløb i den periode, og du kan derfor også godt gå til reeksamen. 

Skriftlighed og begrundelse
Det er dit eget ansvar, at du får begrundet din klage, så dem, der skal behandle din klage, får et godt grundlag at træffe afgørelse på. Det betyder, at du skriftligt skal redegøre for, hvad du klager over og hvorfor. Du skal være særligt omhyggelig med begrundelsen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Health Studieservice.

Du sender din eksamensklage via mitstudie.au.dk.

1. Inden du klager

Hvis du efter et prøveforløb føler dig uretfærdig behandlet, overvejer du måske at klage. Inden du klager, bør du gøre dig klart, hvad du ønsker at opnå ved at klage, og om dette er muligt.

Overvejer du fx at klage over bedømmelsen af din prøve, kan det være en god idé at få eksaminators uddybende vurdering af opgaven/bedømmelsen, inden du klager, da han/hun kan klarlægge, hvad der er tillagt vægt ved bedømmelsen. Du skal dog være opmærksom på, at eksaminator ikke er forpligtet til at give dig en tilbagemelding på din bedømmelse inden klagefristen.

Hvis du har været til mundtlig eksamen, er det en god idé hurtigst muligt at få nedskrevet alt, hvad du kan huske, der er blevet sagt. Det er også en god idé at gemme eventuelle notater fra forberedelsestiden.

2. Hvad kan en klage opnå?

Klager over prøver behandles efter reglerne i kapitel 8 i Eksamensbekendtgørelsen, som kan læses i sin fulde længde på Retsinformation.dk

Det er universitetet, der træffer afgørelse i klager over prøver. Universitetets afgørelse kan gå ud på

  1. tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
  2. tilbud om ny prøve (omprøve), eller
  3. at klageren ikke får medhold i klagen.

Du skal være opmærksom på, at bedømmelsen ved en ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter, og at du ikke kan klage over den nye karakter.

Hvis klagen vedrører bedømmerne af prøven (fx i klager over bedømmelsen eller prøveforløbet), træffes der afgørelse på grundlag af bedømmernes udtalelse, som du også får mulighed for at kommentere.

3. Hvad kan du klage over?

Du kan klage over 4 forhold:

  1. Retlige spørgsmål
  2. Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
  3. Prøveforløbet
  4. Bedømmelsen