Erhvervsprojekt for kandidatstuderende

Her finder du information om, hvordan og hvornår du kan lave et erhvervsprojekt - et projektarbejde i samarbejde med en virksomhed.  

Du kan læse om erhvervsprojekter på din uddannelse i informationen herunder og under kurset i kursuskataloget

Inden du påbegynder projektet, skal du huske at lave en kontrakt for dit erhvervsprojekt i kontraktgeneratoren

Kontrakten godkendes af din hovedvejleder på AU og af din uddannelsesansvarlige eller den kursusansvarlige. Når kontrakten er godkendt, sendes automatisk en mail med en kopi til vejlederen i virksomheden. 

Er der behov for at indgå en fortrolighedsaftale (NDA) eller lignende, skal denne laves separat fra kontrakten i kontraktgeneratoren. Du kan finde info om fortrolighed i erhvervssamarbejder og AU's standard-fortrolighedsaftale her.  

Erhvervsprojekter på Geoscience

Institut for Geoscience ønsker at styrke samarbejdet mellem virksomheder og studerende.

Instituttet prioriterer at være en aktiv medspiller i det private- og offentlige erhvervsliv og indgå i samarbejder om uddannelse og forskningsprojekter. Det er nu muligt for bachelor- og kandidatstuderende at udføre erhvervsprojekter hos en virksomhed på 5, 10, 15 og 30 ECTS.

Formål for studerende

Formålet med erhvervsprojektet er, at du får praktisk viden og erfaring med teorier og metoder, som du vil kunne bruge, når du skal løse konkrete opgaver i en virksomhed eller organisation, der arbejder med naturvidenskabelige emner. Du vil under et projektforløb også få mulighed for at udvikle din kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner.

Tilmelding

Kursusbeskrivelser finder du her:

 • Bachelor - søg på Geologisk projektarbejde
 • Kandidat - søg på Geoerhvervsprojekt

 

Inden du tilmelder dig, skal du først træffe en aftale om projektforløbet.

Du skal selv tage kontakt til en virksomhed for at træffe en aftale om et erhvervsprojekt, inden du tilmelder dig kurset. Det kan du gøre ved at henvende dig til en potentiel vejleder og evt. bruge dennes netværk til at komme i kontakt med en virksomhed, som arbejder med emner, der grænser til vejlederens forskningsområde.

Endnu bedre er det dog, hvis du selv tager initiativet til at kontakte en virksomhed, som du er interesseret i. Sæt dig ind i, hvad de arbejder med, og kontakt dem for at høre, om de har interesse i at lave et erhvervsprojekt med dig. Bagefter skal du så finde en intern vejleder ved AU. Hvis du har problemer med at identificere en relevant vejleder, er du velkommen til at kontakte kursuskoordinatoren.

Endeligt er det også muligt at kontakte virksomheder, som annoncerer konkrete projekter. Se inspirationskataloget.

Process

Hvad

Hvem har ansvaret

Hvornår

Finde en virksomhed og en AU- vejleder som vil indgå i projektet

Student

Inden projektet starter

Tage kontakt til koordinator og oplyse kontaktoplysninger på projektetets eksterne vejleder og AU vejleder

Student

Inden projektet starter

Udlevere kontrakt + orientere om hvem der har ansvar for hvad

Koordinator

Ved projektstart

Returnere underskrevet kontrakt med projekt- og aktivitetsplan til koordinator som sender den videre til studienævn

Intern vejleder + student

2 uger efter projektstart

Kontrakten godkendes i studienævnet og returneres til vejlerede/student

Koordinator

hurtigst muligt herefter

Aflevering af projektrapport

Student

Aftales med koordinator

Arrangere dato + censor for mundtlig eksamen med ekstern censur

Koordinator

Ca. 30 dage efter afleveringsdato

 

Hvordan kommer du i gang, hvis du ikke allerede har fundet en virksomhed og en vejleder?

Første skridt er at kontakte en virksomhed som du gerne vil lave projekt hos. Det bedste er selv at tage initiativ. Ring til den virksomhed du er interesseret i, forklar dem om konceptet og send efterfølgende en email til dem med link til hjemmesiden hvor de kan læse mere.

Den anden indgangsvinkel kan være at kontakte en potentiel vejleder på AU først - find nogen som i forvejen har en kontakt til den virksomhed du gerne vil lave projekt hos. Det er muligt at jeg kan pege dig i den rigtige retning hvis jeg kender dine interesser. Se eventuelt også disse to sider:

for at få en fornemmelse af hvilke virksomheder instituttet samarbejder med, og hvilken type forskningsprojekter der arbejdes med. Gå rundt og snak med de potentielle vejledere som arbejder med noget du finder interessant.

 

Hvad skal du få ud af dit erhvervsprojekt?

Du skal sammen med din interne og eksterne vejleder definere et projekt som giver følgende kompetencer:

 • Samarbejde i professionelle teams om løsning af afgrænsede naturvidenskabelige opgaver inden for givne deadlines
 • Selvstændigt tilegne sig viden og anvende den i praksisorienterede naturvidenskabelige problemstillinger
 • Reflektere over den teoretiske viden, som findes om en given problemstilling og over den viden, som den studerende selv producerer ved arbejdet med en praktisk naturvidenskabelig problemstilling.
 • Formidle opnået viden i et præcist og forståeligt sprog – mundtligt og skriftligt
 • Reflektere over den merværdi det udførte arbejde har skabt for virksomheden
 • Reflektere over egne arbejdsprocesser og samarbejdskompetencer
 • Reflektere over hvordan kompetencer erhvervet på uddannelsen bringes i spil i erhvervsmæssig sammenhæng og hvordan erfaringer fra projektforløbet anvendes i det videre uddannelsesforløb


Rapporten:

Du skal udarbejde en rapport over projektet. For nærmere detaljer se kursusbeskrivelsen.

 

Den interne vejleders rolle

Den interne projektvejlede skal sikre den nødvendige faglighed og læring i projektperioden:

 • Bistå den studerende i at vurdere egnede projektvirksomheder og projektvejledere.
 • Sikre, at den studerende – i samarbejde med projektvirksomheden (eller dennes kontaktpersonen) – formulerer et projekt, der passer til studieordningen og at den tilhørende aktivitets- og tidsplan er i overensstemmelse med projektets formål, indhold, omfang og niveau.
 • Sikre, at virksomhedsprojektet tilrettelægges, således den studerende igennem projektforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringer erhvervet i virksomheden og den studerendes uddannelsesforløb.
 • Bistå den studerende i udarbejdelse af projektbeskrivelse.
 • Foretage bedømmelse af den ved projektperiodens afslutning afleverede rapport sammen med en ekstern censor og i samarbejde med projektvirksomheden.
 • Fungere som eksaminator ved mundtlig eksamen.