Inspirationskatalog

Team: Adjunkt Katrine Juul Andresen og eksterne partnere

Generisk projekt: Konstruering af geomodel ud fra marine geofysiske, geologiske og geotekniske data

Baggrund: I forbindelse med anlæg af havvindmølleparker bliver der indsamlet geofysiske og geotekniske data. Disse data anvendes til opstilling af en geomodel for det undersøgte område, hvor geologien og de geotekniske variationer indgår. En sådan geomodel vil typisk udgøre beslutningsgrundlaget for nærmere undersøgelser og mølleplaceringer. Arbejdet med geomodellerne er som oftest af en overordnet karakter og der er derfor interesse for og værdi i at opstille mere detaljerede og nærmere bearbejdede geomodeller.

Problemstilling: Opstille en geologisk model ved integration af marine geofysiske, geologiske og geotekniske data.

Omfang: 10-60 ECTS

Vejledning:  Hovedvejleder på AU, IG er Katrine Juul Andresen, mens projektvejledning vil blive foretaget af den eksterne partner (eks. Vattenfall: Arne Rød Lauridsen, Ørsted: Charlotte Dyhr, Energinet: Rasmus Juncker)

Ressourcer: Data (2D seismik (sparker og subbottom profiler), havbundsbatymetri, side scan sonar, sedimentkerner, geotekniske boringer, CPT’er) leveres af den eksterne partner. AU, IG stiller seismisk tolkningssoftware og arbejdsstation i SeisLab Aarhus til rådighed.

Arbejdssted: SeisLab Aarhus, AU, IG

Tidsramme: Ingen

Afslutning: Studenten afleverer en rapport. Studenten præsenterer endvidere sit arbejde for den eksterne partner ved et seminar eller lignende.

Generisk projekt: Palæolandskaber og marin-geoarkæologi

Baggrund: En del af fortidens landskaber ligger i dag bevaret under havet og et relativt tyndt dække af recent sedimentation. Disse palæolandskaber kan kortlægges ved brug af marine geofysiske data (seismik) og geologiske data (sedimentkerner) f.eks. ved kortlægning af palæoflodsystemer og palæokystlinjer. Ved yderligere at kortlægge områder med erosion og aflejring, kan der opstilles modeller for hvor palæolandskaberne er bevarede. Sådanne områder kan have stor arkæologisk relevans, da der her måske kan findes spor efter forhistoriske mennesker.

Problemstilling: Anvende marine geofysiske og geologiske data til en analyse af palæolandskaber i lavvandede områder med speciel fokus på strukturer af arkæologisk relevans.

Omfang: 10-60 ECTS

Vejledning:  Hovedvejleder på AU, IG er Katrine Juul Andresen, mens projektvejledning vil blive foretaget af den eksterne partner (eks. GEUS: Niels Nørgaard-Pedersen, Moesgaard Museum: Peter Moe Astrup)

Ressourcer: Data (2D seismik (sparker og subbottom profiler), havbundsbatymetri, side scan sonar, sedimentkerner mm.) leveres af den eksterne partner. AU, IG stiller seismisk tolkningssoftware og arbejdsstation i SeisLab Aarhus til rådighed.

Arbejdssted: SeisLab Aarhus, AU, IG/GEUS Århus

Tidsramme: Ingen

Afslutning: Studenten afleverer en rapport. Studenten præsenterer endvidere sit arbejde for den eksterne partner ved et seminar eller lignende.

Projekt: Undersøgelse af forskellige faktorers indflydelse på fund af UXO (unexploded ordonance) fra magnetometer data til havs

Baggrund: I forbindelse med anlæg af havvindmølleparker bliver der indsamlet magnetometer data for at screene havbunden for UXO (unexploded ordonance) objekter (eks. ueksploderede bomber/miner mm, der kan udgøre en risiko i forbindelse med installation af havvindmøller). Ud fra magnetometer dataene defineres der anomalier/fund, som herefter skal inspireres nærmere (direkte inspektioner via ROV mm.) inden byggeriet af mølleparken kan igangsættes. Af de definerede anomalier, er der typisk kun omkring 5 %, der er reelle risikoer. Derfor er der stor fokus på at udtrække korrekte og relevante informationer fra de indsamlede magnetometer data (dvs. undgå falske positiver og nedsætte antallet af inspektioner). En stor del af dette fokus relaterer sig også til bestemmelse af en tilstrækkelige linjetæthed for magnetometer data.

Ressourcer: To magnetometer-datasæt med forskellig linjetæthed stilles til rådighed af Vattenfall. Data stammer fra en havvindmøllepark. Der er foretaget inspektion af mange positioner. Software til håndtering af magnetometer data stilles til rådighed af Vattenfall.

Problemstilling: I projektet skal den studerende arbejde med teoretisk forventet magnetisk respons fra to relevante objektstørrelser. Derudover skal fordelingen og antallet af anomalier fra de to datasæt sammenlignes, i første omgang med fokus på positioner med faktiske fund. Opløsningen (størrelse og form) af anomalier fra det ene og det andet datasæt skal sammenlignes for at evaluere opløseligheden.  Det skal også undersøges hvorvidt faktiske fund har karakteristika, der adskiller dem fra anomalier hvor der ikke blev gjort fund.

Omfang: 45-60 ECTS

Vejledning:  Hovedvejleder på AU, IG er Katrine Juul Andresen, mens projektvejledning vil blive foretaget af Dorthe Reng-Erbs Hansen (Vattenfall) og Anna Bondo Medhus (VIA Horsens)

Arbejdssted: SeisLab Aarhus, AU, IG/Vattenfall, Kolding

Tidsramme: 2019-2020

Afslutning: Studenten afleverer en rapport. Studenten præsenterer endvidere sit arbejde for den eksterne partner ved et seminar eller lignende.

Projekt: Aarhus Havn - geofysiske feltdata som grundlag for bachelor- eller specialeprojekt

Projektsamarbejde mellem Aarhus Havn, COWI A/S og Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

 • Assistant Professor (adjunkt), Katrine Juul Andresen (katrine.andresen@geo.au.dk) er Aarhus Universitets projektansvarlig, samt hovedvejleder på projektet.
 • COWI leverer data via Camilla Jönsson (CMJN), samt stiller en kontaktperson til rådighed for projektet, der kan bistå med ekstern faglig vejledning. Den eksterne vejledning fastsættes parterne imellem til et passende niveau, men vil typisk svare til løbende sparring via e-mail i projektperioden, samt 1-2 statusmøder.

Projektbeskrivelse: Aarhus Havn har planer om en udvidelse af havnen mod sydøst (kaldet Yderhavnen) og derfor er der i sommeren 2018 lavet geofysiske undersøgelser med henblik på, at kortlægge potentielle problemområder i forhold til fundering indenfor projektområdet.

De indsamlede data omfatter MBES (multibeam echosounder), SBP (subbottom profiler) og MAG (magnetometer). Hovedformålet med projektet er at kortlægge den dybere geologi og derved klarlægge om der findes lag, som kan være af projektmæssig og ingeniørmæssig betydning i forhold til fundering. Der arbejdes derfor aktivt med en integration af geofysiske og geotekniske data fra området.

COWI vil levere en datapakke og være behjælpelig med faglig vejledning.

Datapakken indeholder følgende:

 • Geotekniske data, side scan sonar backscatter data (SSS), MAG, MBES, SBP, havbundsklassifikation, Survey rapport og COWI tolkninger (billeder).
 • Kort over undersøgelsesområdet (se survey rapport)

Forventning til resultater:

 • Aarhus Universitet forventes at dele resultaterne med dataejerne (Aarhus Havn, Aarhus Vand A/S og Aarhus kommune, Sport og Fritid) og COWI
 • Dataejerne vil gerne have en kopi af rapporten og en præsentation af projektet. Præsentationen kan f.eks. finde sted på et projektgruppemøde (Aarhus Havn og Helhedsplanen).
 • COWI vil gerne have en kopi af rapporten.

Team: HydroGeophysics Group (AU) og eksterne partnere

Ongoing projects: «real-life» mapping

Within HGG we have continuously ongoing projects with «real-life» mapping of various types:

 • Pollution mapping. Often in collaboration with a Region. This most often includes mapping with DCIP and/or GCM/tTEM. The task is to collect the data and do processing and inversion. Together with the external part the data are then put into the relevant context and compared to other data (chemical, geological).
 • Raw Materials. Same as above.

Mapping of farm land. Could be in collaboration with SEGES or a Region. This most often includes mapping with GCM and/or tTEM. The task is to collect the data and do processing and inversion. Together with the external part the data are then put into the relevant context and compared to other data (soil, drains, geological).

Vejledere: Esben Auken, Anders Vest Christiansen, Gianluca Fiandaca m.fl.

Project: Processing and inversion of DCIP data

Description: NGI has investigated a former landfill, located in the Oslo graben. The landfill is a former gravel pit which was eventually filled up with blackshales covered in clay-sand to prevent oxidation and leaching. The extent of masses was unknown. To investigate this further NGI carried out 11 profiles with the TD SIP method and drillings were carried out to verify the geophysical anomaly zones. Based on these integrated results the volume of deposited blackshales was calculated.

This dataset was further exploited in a Master thesis at the University of Oslo to investigate the Cole-Cole relaxation model as implemented within the Arhus Workbench.

Problem & Outcome: During fieldwork different on-off times were tested (1-2,4 s) for the IP data acquisition. Due to an operator mistake the acquisition time was always set to 0,96 s. Fortunately the full wave raw data was recorded and the complete decay curve could therefore be recovered. With earlier versions of the workbench, it was not possible to extract the complete waveform information. The expected outcome is a clearer and more robust SIP model after reprocessing and inversion, showing the advantage of this new approach in comparison to the traditional Res2Dinv results.

The final models will be published in a journal article (probably Bulletin of Engineering Geology and the Environment) and co-autorship is envisaged.

For more informations contact: Jürgen Scheibz, jus@ngi.no

Team: HydroGeophysics Group (AU) and NGI Norway (Jürgen Scheibz, jus@ngi.no)

Projekt: Forureningskortlægning DCIP, forår 2018

Kortlægning af forureningssag i Them, hvor der er en kompliceret spredning af en tynd forurening med chlorerede opløsningsmilder (ikke nok til det kan ses på geofysik). Geologien er lidt svær at få til at hænge sammen, men vi tror der vil kunne placeres nogle DC/IP linjer, der vil kunne hjælpe meget i forståelsen af geologien.

Vi tænker projektet kunne være spændende som et studenterprojekt, da der er ophæng i virkeligheden

 

Team: HydroGeophysics Group (AU) and Region Midt


Team: Thomas Ulrich (AU) og eksterne partnere

Projekt: Moler til nye byggematerialer

Baggrund: Projektets formål er at teste om moler som råstof kan findes anvendelig i produktionen af bestemte typer byggematerialer.

Moler bruges i dag til produktion af molersten til byggeri og industri. Moler har derudover potentiale for anvendelse i andre produkter, som f.eks. i calcium silikat (CaSi) produktionen, som anvendes til isolering af forskellige formål. Til produktion af CaSi anvendes i dag mikrosilika, som er en variant af aktiv silika.

Geologisk er moler en marin, diatomérig aflejring med en mægtighed på op til 60m. Diatoméerne består af kisel/opal-A (amorf opal, SiO2 • xH2O), som er en relativ aktiv silika polymorf. Diatoméskallerne vil potentielt kunne anvendes som erstatning for mikrosilika i CaSi produktionen. Hvis indholdet af diatoméer i moleret altså er tilstrækkelig højt, kan der derfor være baggrund for en helt ny type anvendelse af råstoffet.

Problemstilling: Til opgaven testes der forskellige kvantitative metoder hvorved indholdet af aktiv silika i moler kan bestemmes. Hertil laves der analyser af indholdet af aktiv silika i molerlagserien til det formål at teste om indholdet er højt nok til produktion af CaSi. Der er også grundlag for at afprøve forskellige kemiske eller mekaniske metoder til opkoncentrering af aktiv silika fra moler. 

Omfang: Projektet vurderes til at være af specialelængde, dvs. min. 30 ECTS.

Vejledning: Hovedvejleder på AU er Thomas Ulrich, mens projektvejleder på Skamol er Jørgen Mikkelsen og Julius Petersen.

Ressourcer:

 • Analytisk udstyr (XRD, XRF…)
 • Prøveindsamling på Fur
 • Transport til Skamol (Skamol hjælper gerne med udgifter til kørsel, rejser og diverse).

Arbejdssted: Aarhus, Institut for Geoscience, samt Skamol, Fur og evt. Inza, Rusland

Tidsramme: Snarest muligt

Afslutning: Den studerende afleverer en rapport der beskriver problemstillingen og den foretagne analyse. Rapporten bedømmes ved intern censur på AU, IG.

Team: Thomas Ulrich (AU) og Jørgen Mikkelsen/Julius Petersen (Skamol A/S)

Projekt: Malm/Sedimentologisk projekt, tungsand, Give/Skjern

Baggrund: I Midtjylland ved Give/Skjern området er der lokaliseret en forekomst af tungsand rig på metallerne Ti+ Zn.

Problemstilling: En beskrivelse af geologien i området og hvorfor tungsandet er havnet her- og hvor er det kommet fra? Hvad skal koncentrationen af metal være i tungsandet før det giver profit at udvinde?

Omfang: Formentlig kun 5 ECTS eller 10 ECTS da projektet nok kun kan være et ren litteraturstudie, da sandet ligger dybt og prøvetagning vil være meget dyre.

Vejledning: Hovedvejleder på AU er Thomas Ulrich, mens projektvejleder er Pernille Poulsen.

Ressourcer: (kan være data set, prøver, udstyr,….)

Arbejdssted: Aarhus,  Institut for Geoscience

Tidsramme: Ingen

Afslutning: Studenten afleverer en rapport der beskriver problemstillingen og den foretagne analyse. Rapporten bedømmes ved intern censur på AU, IG.

Team: Thomas Ulrich (AU) og Pernille Poulsen (Region Midt miljøafdeling)

Projekt: Jordforureningsprojekt, studie af olieforurening fra maskiner i råstofgrave

Baggrund: Mange er nervøse for jordforurening i råstofgrave. Sand og grus suger effektivt og der kører tunge maskiner fyldt med olie henover.  Hvad vil der teknisk set ske ved oliespild i en sand/grus grav?

Problemstilling: Målinger af oliespild i sand (og grus og ler).  Evt. små "kontrollerede" forsøg med oliespild i fx en sandkasse. Hvor langt vil olien bevæge sig i sand, vand, grus, ler? Hvordan opfører olie sig generelt?

Omfang: 10, 30, 45, eller 60 ECTS

Vejledning: Hovedvejleder på AU er Søren Munch/Thomas Ulrich, mens projektvejleder er Pernille Poulsen mf.

Ressourcer: (kan være data set, prøver, udstyr,….)

Arbejdssted: Aarhus,  Institut for Geoscience

Tidsramme: Ingen

Afslutning: Studenten afleverer en rapport der beskriver problemstillingen og den foretagne analyse. Rapporten bedømmes ved intern censur på AU, IG.

Projekt: NIRAS - Vand, Miljø, Byggeri, Anlæg, Afløb og Dataudvikling

NIRAS har positive erfaringer med at koble spændende reelle projekter, med den specialistviden NIRAS’ ansatte kan byde ind med og studerendes nysgerrighed og nytænkende tilgang.

Hvis du synes at et projekt hos NIRAS kunne være spændende for dig, så kontakt Thomas Ulrich og forhør dig om dine muligheder.

Projekt: Hvad laver man med materialer man ikke bruger fra grusgrave?

Baggrund: Under udvinding i grusgrave og knusning af sten er et meget finkornet produkt tilbage som ikke kan sælges (endnu). Grusgravejer er meget interesseret i at komme af med dette materiale. Det kræver en undersøgelse af dens mineralogisk og kemisk sammensætning og innovation når det kommer til anvendelse. Projektet er i samarbejde med BG Stone og ejes af Bach Gruppen i Viborg.

 

Problemstilling: I projektet skal undersøges materiale fra grusgrave i Denmark og Norge for at se på hvilke formål materiale kunne være egnet til (beton, mørtel, gødning, m.m). Undersøgelser kan indebære brug af mikro-XRF, XRD og kornstørrelses bestemmelse analysemetoder

Omfang: Projektet vurderes til at være af mellem 10 og 30 ECTS.

Vejledning: Hovedvejleder på AU er Thomas Ulrich, mens projektvejleder ved grusgrave er Glen Damhold Larsen.

Ressourcer: Analytisk udstyr (XRD, XRF…)

Arbejdssted: Aarhus, Institut for Geoscience

Tidsramme: Snarest muligt

Afslutning: Studenten afleverer en rapport der beskriver problemstillingen og den foretagne analyse. Rapporten bedømmes ved intern censur på AU, IG.Baggrund: Under udvinding i grusgrave og knusning af sten er et meget finkornet produkt tilbage som ikke kan sælges (endnu). Grusgravejer er meget interesseret i at komme af med dette materiale. Det kræver en undersøgelse af dens mineralogisk og kemisk sammensætning og innovation når det kommer til anvendelse. Projektet er i samarbejde med BG Stone og ejes af Bach Gruppen i Viborg.

Problemstilling: I projektet skal undersøges materiale fra grusgrave i Denmark og Norge for at se på hvilke formål materiale kunne være egnet til (beton, mørtel, gødning, m.m). Undersøgelser kan indebære brug af mikro-XRF, XRD og kornstørrelses bestemmelse analysemetoder

Omfang: Projektet vurderes til at være af mellem 10 og 30 ECTS.

 

Vejledning: Hovedvejleder på AU er Thomas Ulrich, mens projektvejleder ved grusgrave er Glen Damhold Larsen.

 

Ressourcer:

Analytisk udstyr (XRD, XRF…)

 

Arbejdssted: Aarhus, Institut for Geoscience

 

Tidsramme: Snarest muligt

 

Afslutning: Studenten afleverer en rapport der beskriver problemstillingen og den foretagne analyse. Rapporten bedømmes ved intern censur på AU, IG.

Projekt: Guld og andre mineraler med malmpotentiale i grusgrave i Danmark

Baggrund: Der er mindst en grusgrav i Danmark hvor der blev fundet guldkorn. Der er potentiale for at finde flere grusgrave som kunne indeholde guldkorn. Desuden findes tungmineraler i sand i mange grusgrave som kan indeholde metaller som er brugbart til mange formål hvis der er en stor nok koncentration af dem. Projektet er i samarbejde med grusgrave i Danmark og BG Stone som ejes af Bach Gruppen i Viborg.

Problemstilling: Mineral separation af guld og andre mineraler for at evaluerer ’malmpotentiale’ fra tungmineraler i grusgrave i Danmark. Undersøgelse af mineralogi og kemien af mineraler som findes sand fra grusgrave. Lidt feltarbejde til prøvetagning er muligt.

Omfang: Projektet vurderes til at være af mellem 10 og 30 ECTS.

Vejledning: Hovedvejleder på AU er Thomas Ulrich, mens projektvejleder ved grusgrave er Glen Damhold Larsen.

Ressourcer: Analytisk udstyr (Wilfley table, magnet separator, mikro-XRF, LA ICPMS)

Arbejdssted: Aarhus, Institut for Geoscience

Tidsramme: Snarest muligt

Afslutning: Studenten afleverer en rapport der beskriver problemstillingen og den foretagne analyse. Rapporten bedømmes ved intern censur på AU, IG.

Projekt: Optimering af Murstensproduktion:

I Murværk Centret på Teknologisk Institut arbejder vi løbende med at opnå en bedre forståelse for sammenhængen mellem råmaterialernes egenskaber og kvaliteten af færdig produceret murstensprodukter. Formålet er at optimere produktionskontrollen på teglværkerne, som potentielt kan resultere i direkte energibesparelser og indirekte i færre skader på murværk. Her er et eksempel på et specifikt projekt:

 

Sammenhængen mellem lers kornstørrelsesfordeling og en udvalgt egenskab for mursten (f.eks. trykstyrke, vandoptagelse, format eller andet) undersøges. Helt konkret skal kornstørrelsesfordelingen for forskellige ler-forekomster (evt. også genbrugsmaterialer) undersøges, ler-blandinger skal designes, murstens-stænger (prøveemner) skal formes og brændes, og derefter skal færdigvareegenskaben bestemmes. Til sidst skal data analyseres og sammenhængen mellem kornstørrelse og færdigvareegenskaber evalueres.

 

Kontakt os endelig hvis du vil høre mere om vores aktuelle projekter og muligheder for at skrive projekt i samarbejde med Teknologisk Institut.

 

Sandra Michelis, +45 72 20 12 43, sami@teknologisk.dk