Merit og Forhåndsgodkendelse

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgningen godkendes af dit Studienævn. Hvis prøver er på tilstrækkelig niveau og har relevans, kan de indsættes som valgfag, og hvis der er komplet ækvivalens mellem en prøve, som du har taget, og en obligatorisk prøve på dit studium, så kan du fritages for denne. Der gives kun merit, hvis studienævnet er fuldstændig overbevist om kvalitet og indhold i de elementer andre steder fra, som du ønsker indsat. Det er derfor vigtigt, at du følger nedenstående vejledning, hvis du søger om merit.

Sådan søger du merit/forhåndsgodkendelse

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør, om du må få forhåndsgodkendelse eller merit.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til/merit fra en anden dansk uddannelsesinstitution, skal du søge igennem Selvbetjeningen.

Ønsker du at erstatte med fag på Aarhus Universitet, er det via gæstefag.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til/merit fra udvekslingsophold, så se under Udveksling og praktik i Udlandet.

Forhåndsgodkendelsen er ikke en godkendelse til optagelse på det/de fag, du har søgt godkendelse af, og du skal selv kontakte uddannelsesinstitutionen for at søge om optagelse på faget/fagene.

Hvis du ønsker et fag ud over din uddannelse, skal du ansøge via tomplads (mod betaling).

Hvilke informationer skal jeg bruge?

Forhåndsgodkendelse (før du tager et fag ved et andet universitet):

 • Navn på fag, uddannelse og uddannelsesinstitution som du ønsker at følge
 • Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde:
  • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt
 • Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette den normerede belastning over 2 semestre. Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du ønsker at tage fag.
 • Hvilke fag ansøgningsfagene skal erstatte på din egen uddannelse/i din studieordning.

Der skal laves en ansøgning per fag, som ønskes forhåndsgodkendt.

Merit (overførsel af beståede fag fra andet universitet):

 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 • Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.
 • Forhåndsgodkendelse af de fag, du søger om at få meritoverført, eller kursusbeskrivelse på dansk eller engelsk af de kurser, som du søger om at få meritoverført (inkl. Kursusniveau, ECTS mv.)

Der skal laves en ansøgning per fag som ønskes meritoverført.

Du kan først søge om merit eller forhåndsgodkendelse, når du har indsamlet alle relevante informationer.

Overførsel af karakter

Når du søger merit for et fag i dit studieprogram, skal faget, der søges merit på baggrund af, være afsluttet med en karakter efter 12-skalaen på den pågældende institution. Dette gælder dog ikke for fag, der afsluttes med bestået/ikke bestået samt fag fra udenlandske institutioner.

Hvis du har modtaget en karakter efter 12-skalaen for faget du søger merit på baggrund af, vil denne karakter blive indsat i dit studieprogram. Denne karakter vil indgå i det samlede karaktergennemsnit.

Karakterer opnået i udlandet bliver ikke konverteret til den tilsvarende danske karakter og indgår derfor ikke i det samlede karaktergennemsnit. Er faget gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, overføres det opnåede resultat som "bestået".

Behandlingstid

Studienævnets behandlingstid på meritansøgninger kan tage op til 8 uger. På grund af den faglige vurdering, kan der ikke forventes hurtigere sagsbehandling.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Studievejledningen.