Startmerit

Hvad er startmerit?

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, skal du oplyse, hvis du tidligere har bestået fag og kurser på videregående uddannelser, som du ikke har afsluttet. Aarhus Universitet skal nemlig vurdere, om du kan få merit for disse fag. Merit betyder, at de fag, som du tidligere har bestået, vil træde i stedet for fag på den uddannelse, du er optaget på. Startmeritten er obligatorisk og kan ikke fravælges, selvom du f.eks. hellere vil følge det eller de fag, du får merit for. Det betyder, at der ved studiestart foretages en vurdering af om fag og kurser, du tidligere har bestået, kan erstatte fag på din nye uddannelse. Du kan normalt kun få merit for fag/kurser på samme uddannelsesniveau (bachelor/kandidat), men det er det faglige niveau, der er afgørende.

Hvornår får du svar?

Din obligatoriske ansøgning om startmerit bliver behandlet i studieadministrationen.

Det kan tage op til et par måneder at behandle alle ansøgninger om obligatorisk startmerit. Du vil derfor kunne opleve, at du ikke får svar på din merit inden studiestart. Vi opfordrer derfor til, at du følger alle de fag, du er tilmeldt på første semester, mens du afventer svar på din ansøgning. Hvis du senere får merit for et fag, du er tilmeldt, vil du blive afmeldt undervisning og eksamen i faget.

Du får besked via e-boks, når det er afgjort, om du får merit.

Hvad er kravene til dokumentationen?

Det kan ske, at du bliver bedt om at indsende dokumentation, selvom du allerede har uploadet dokumentation i forbindelse med din ansøgning om optagelse på uddannelsen. Dette kan skyldes, at den uploadede dokumentation ikke indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at studieadministrationen kan behandle din ansøgning. I tilfælde heraf vil du blive kontaktet på din AU-mail.

Herunder kan du se, hvad der er nødvendigt for, at din ansøgning kan behandles.

  • Udførlige og officielle kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk. De bør indeholde:
  • Kursuskode eller -nummer
  • Kursets titel
  • Kursets vægtning (ECTS/credits)
  • Kursets niveau (f.eks. bachelor/master)
  • Fyldestgørende beskrivelse af kursets indhold 
  • Eksamensform 
  • Litteratur
  •  Karakterbevis
  • Er dit kursus/fag taget ved en uddannelsesinstitution i udlandet, skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

Hvem kan svare på mine spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning om obligatorisk startmerit eller ønsker at eftersende dokumentation til brug for behandlingen af din ansøgning, kan du kontakte studieadministrationen på mailen dispensationsansogninger.bss@au.dk.

Læs mere om startmerit

Hvis du har undladt at oplyse, og/eller hvis du har givet urigtige oplysninger om beståede fag på en videregående uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan det få konsekvenser for dine muligheder for at fortsætte på din uddannelse.