Optagelsesregler for Bachelorer fra danske universiteter

Optagelse og adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i psykologi

Digitalt ansøgningssystem

Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet med henblik på studiestart hhv. 1. februar og 1. september kan kun ske via AU's webbaserede ansøgningssystem.

I ansøgningssystemet vælges: Psykologi (ansøgere med dansk adgangsgrundlag).

Vi modtager og behandler ikke papiransøgninger.

Ansøgning, frister og generelle optagelsesforhold

Du bør orientere dig i Kandidatguidens generelle vejledning for ansøgning og optagelse.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning i midten af juli for studiestart 1. september. Det er desværre ikke muligt at udsende svar tidligere, da antallet af pladser til ikke-retskravsansøgere først kan afgøres, når antallet af retskravsansøgerne kendes.


Adgangskrav

Ansøgere med en bacheloruddannelse i psykologi, der hidrører fra et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, men er ikke sikret optagelse på grund af adgangsbegrænsningen.

Adgangsbegrænsning

Af kapacitetsmæssige årsager er der adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i psykologi.

Optagelseskapaciteten vil være på i alt 220 studerende pr. år fordelt med ca. 210 i september og ca. 10 i februar. Tallene er det samlede tal for alle typer ansøgere både med og uden retskrav. Antallet af studiepladser kan ændre sig løbende.

Ansøgning om optagelse med henblik på studiestart 1. februar

Til vinterstart er der kun reserveret studiepladser til retskravsansøgere, dvs. ansøgere fra Aarhus Universitet, som søger optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen. Der modtages ikke ansøgninger fra andre typer ansøgere.

Adgangskrav fra sommeroptaget 2019

Fra sommeroptaget 2019 tager optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi udgangspunkt i  studieordningen for bacheloruddannelsen af 2016 og forudsætter en bestået dansk bacheloruddannelse i psykologi eller en ækvivalerende bacheloruddannelse (fx udenlandsk bacheloruddannelse). Er der tale om en ækvivalerende bacheloruddannelse, forudsætter det, at den har et omfang på 180 ECTS og svarer til en dansk bacheloruddannelse i niveau og omfang. Desuden skal den som minimum indeholde fag, der ækvivalerer følgende 10 kernefag på bacheloruddannelsen:

  • Social- og personlighedspsykologi (20 ECTS)
  • Kognitionspsykologi (20 ECTS)
  • Udviklingspsykologi (20 ECTS)
  • Klinisk psykologi, børn + voksne (10 ECTS)
  • Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS)
  • Pædagogisk psykologi (10 ECTS)
  • Forskningsmetode 1: Statistik (10 ECTS)
  • Forskningsmetode 2: Kvalitative metoder (10 ECTS)
  • Forskningsmetode 3: Kvantitative metoder (10 ECTS)
  • Bachelorprojekt (20 ECTS)

Udvælgelseskriterier fra sommeroptaget 2019

Udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til de ledige studiepladser, når retskravsansøgere (studerende fra Aarhus Universitet, der søger om optagelse i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning) er optaget, sker ud fra et gennemsnit af de opnåede karakterer i de kurser, som indgår i ækvivaleringen af de ovennævnte 10 kernefag på bacheloruddannelsen.

Litteraturgrundlag

Opmærksomheden henledes på, at litteraturgrundlaget for eksaminer i almenpsykologiske grunddiscipliner skal afspejle nutidig teori og praksis. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt inden for de seneste 15 år, formodes litteraturgrundlaget ikke at være forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, skal ansøgningen om optagelse suppleres med en oversigt over den litteratur, der indgik i den enkelte eksamen. På baggrund af en konkret faglig vurdering af litteraturgrundlagets aktualitet vil optagelsen kunne betinges af supplering af tidligere eksaminer i form af udarbejdelse af en almenpsykologisk afhandling (bacheloropgave).

Uploadning af bilag efter ansøgningsfristen

Ved ansøgning med henblik på studiestart 1. september er det muligt at uploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse til og med 1. juli. Du skal medsende alle relevante fagbeskrivelser og pensumlister sammen med din ansøgning. Dette er en forudsætning for, at vi kan lave en samlet faglig vurdering af din ansøgning. Ansøgere, som efter ansøgningsfristen mangler at dokumentere afslutning af bacheloruddannelsen senest 1. juli, vil blive rykket herfor via ansøgningssystemet, hvor ansøgningen bliver genåbnet, så ansøger kan uploade den manglende dokumentation.

Alle kurser, der indgår i ækvivalensvurderingen, men som først afsluttes efter ansøgningsfristen (dog senest 1. juli), indgår i beregningen af karaktergennemsnittet.

Læs om de formelle krav til dokumentation i dokumentationstjeklisten.

Chance for optagelse

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvad grænsekvotienten for karaktergennemsnit bliver i en specifik ansøgningsrunde. Tidligere grænsekvotienter skal derfor opfattes bagud orienterende, ikke fremadrettet vejledende. Det tilstrækkelige karaktergennemsnit til optagelse afhænger af antallet ansøgere og deres kvalifikationer i forhold til antallet af ledige studiepladser i den pågældende ansøgningsrunde, når alle retskravsansøgere er blevet optaget.

Grænsekvotienterne på den danske 7-trinsskala (12-skalaen) i de seneste ansøgningsrunder:
Sommeroptag 2012: 8,80
Vinteroptag 2012/2013: 8,67
Sommeroptag 2013: 8,90
Vinteroptag 2013/2014: Alle kvalificerede optaget
Sommeroptag 2014: 7,00
Vinteroptag 2014/2015: Alle kvalificerede optaget
Sommeroptag 2015: 6,80
Vinteroptag 2015/2016: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2016: 9,91
Vinteroptag 2016/2017: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2017: 8,38
Vinteroptag 2017/2018: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2018: 8,22
Vinteroptag 2018/2019: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2019: 7,90
Vinteroptag 2019/2020: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2020: 6,33

Supplering af bacheloruddannelsen

Der er kommet nye regler, som begrænser muligheden for at tage supplerende kurser ud over bacheloruddannelsen for at kvalificere sig til optagelse på en kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om Supplering af bacheloruddannelsen på kandidatguiden, som løbende holdes opdateret om dette emne.

Kandidatreglen

Bemærk, at kandidatreglen genindføres fra 1. marts, hvor ansøgere, der allerede har bestået en kandidatuddannelse, kommer bagest i køen ved uddannelser med adgangsbegrænsning.

Suppleringskurser ved Aarhus Universitet

Psykologisk Institut tilbyder ikke suppleringskurser på bachelor- eller kandidatniveau på grund af manglende studiekapacitet. AU vejleder desuden ikke om muligheden for suppleringskurser ved andre universiteter.

Genindskrivning og overflytning fra andre universiteter

Bemærk, at det hverken er muligt at søge om overflytning fra andre universiteter eller genindskrivning på bachelor- eller kandidatuddannelsen på grund af manglende kapacitet.

Kontakt vedrørende optagelse

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning om optagelse, er du velkommen til at kontakte Optagelse til Kandidatuddannelser og Tilvalg på kandidat@au.dk

Studievejledning

Har du spørgsmål til kandidatuddannelsen i psykologi, som ikke specifikt vedrører optagelse, er du velkommen til at henvende dig til Studievejledningen på Psykologisk Institut.

Du kan finde yderligere oplysninger i Studieordningen for kandidatuddannelsen 2015.