Optagelsesregler for Bachelorer fra udenlandske universiteter

Optagelse og adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i psykologi

Digitalt ansøgningssystem

Ansøgning om optagelse kan kun ske via AU's webbaserede ansøgningssystem.

I ansøgningssystemet vælges: Psykologi (ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag).

Vi modtager og behandler ikke papiransøgninger.

Ansøgning, frister og generelle optagelsesforhold

Du bør orientere dig i Kandidatguidens generelle vejledning for ansøgning og optagelse.


Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav og forudsætninger fra sommeroptaget 2022

Fra sommeroptaget 2022 tager optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi udgangspunkt i studieordningen for bacheloruddannelsen af 2016 og forudsætter en bestået dansk bacheloruddannelse i psykologi eller en ækvivalerende bacheloruddannelse (fx udenlandsk bacheloruddannelse).

Da bacheloruddannelsen i psykologi ved AU udgøres af fag på sammenlagt 180 ECTS, som alle direkte beskriver den psykologiske videnskab og metode, kan kun ansøgere, som har minimum 150 ECTS fag specifikt inden for det psykologiske fagområde i form af enten teorier eller metoder komme i betragtning. Kun fag, der falder inden for Europsy-kriterierne for psykolog-fagligt curriculum, regnes som en del af det psykologiske fagområde og kan medtages i den faglige vurdering.

Bacheloruddannelsen i psykologi ved AU udgøres af en række obligatoriske fag. Ansøgeren skal have stiftet bekendtskab med disse fagområder for at kunne følge undervisningen på kandidatuddannelsen. Det er således et kvalifikationskrav, at ansøgeren har bestået fag, der omfatter:

 • Socialpsykologi*
 • Personlighedspsykologi*
 • Kognitionspsykologi*
 • Udviklingspsykologi*
 • Klinisk psykologi*

*) Fagelementer fra alle ovenstående fag skal være repræsenteret, og de skal samlet set som minimum udgøre 60 ECTS

 • Forskningsmetode med kvalitative og kvantitative metoder, herunder statistik. Disse/dette fag skal minimum udgøre 30 ECTS
 • Bachelorprojekt, som minimum skal udgøre 15 ECTS

Desuden skal ansøgeren samlet have mindst 20 ECTS inden for et eller flere af fagene:

 • Pædagogisk psykologi
 • Arbejds- og organisationspsykologi
 • Neuropsykologi/biologisk psykologi

Det er en forudsætning for endelig optagelse af ansøgere med ikke-dansk adgangsgrundlag, at der udstedes bevis for afsluttet og bestået bacheloruddannelse på 180 ECTS, hvor alle de fagligt relevante kurser indgår på BA-beviset.

Eventuelle relevante supplerende kurser kan medtages i den faglige vurdering, jf. de danske suppleringsregler.

Bemærk, at der KUN indgår formel uddannelse i ækvivaleringen af de ovennævnte kurser. Erhvervserfaring, CV, anbefalinger, motivationsbrev og lignende medtages ikke i vurderingen, og vi anmoder om, at ansøgere undlader at medsende denne type oplysninger og dokumenter sammen med ansøgningen.

Sprogkrav - Dansk A og Engelsk B

Ved optagelse på AU's dansksprogede kandidatuddannelser stilles der altid krav om Dansk A.

Gældende fra sommeroptaget 2024: Hvis danskkravet opfyldes ved Studieprøven, skal du have opnået mindst karakteren 7 i alle prøvens 4 delelementer (tale, lytte, læse, skrive).
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.

Desuden stilles der fra sommeroptaget 2023 krav om engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (Engelsk B).
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Adgangsbegrænsning

Af kapacitetsmæssige årsager har Psykologisk Institut fra 2011 indført adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i psykologi.

Optagelseskapaciteten vil være på i alt 225 studerende pr. år fordelt med ca. 215 i september og ca. 10 i februar.
Tallene er det samlede tal for alle typer ansøgere både med og uden retskrav. Antallet af studiepladser kan løbende justeres af universitetet.

Udvælgelseskriterier fra sommeroptaget 2022

Fra sommeroptaget 2022 foretages udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til de ledige studiepladser, når alle retskravsansøgere er optaget, ud fra et simpelt karaktergennemsnit på den danske 7-trinsskala af de opnåede karakterer på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

Karakterer fra relevante suppleringskurser (jf. de danske suppleringsregler) og indmeriterede kurser uden overført karakter tæller ikke med i karaktergennemsnittet.

For udenlandske ansøgere henviser AU's generelle principper for karakteromregning.

Retskravsansøgere og ikke-retskravsansøgere

Retskravsansøgere: Studerende, der har taget en bacheloreksamen ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er sikret en plads på kandidatuddannelsen.

Ikke-retskravsansøgere (alle andre ansøgere) er ikke sikret optagelse: (1) bachelorer i psykologi fra AU, som har mistet deres retskrav; og (2) bachelorer i psykologi fra et andet dansk universitet end AU; samt (3) et udenlandsk universitet.

De tre ovennævnte kategorier af ikke-retskravsansøgere behandles ligeværdigt i forhold til udvælgelseskriterierne.

Litteraturgrundlag

Opmærksomheden henledes på, at litteraturgrundlaget for eksaminer i almenpsykologiske grunddiscipliner skal afspejle nutidig teori og praksis. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt inden for de seneste 15 år, formodes litteraturgrundlaget ikke at være forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, skal ansøgningen om optagelse suppleres med en oversigt over den litteratur, der indgik i den enkelte eksamen. På baggrund af en konkret faglig vurdering af litteraturgrundlagets aktualitet vil optagelsen kunne betinges af supplering af tidligere eksaminer i form af udarbejdelse af en almenpsykologisk afhandling (bacheloropgave).

Forbedrede karakterer kan ikke anvendes

Eventuelle forbedrede karakterer kan ikke anvendes. Det skyldes, at det i Danmark ikke er muligt at forbedre karakterer for allerede beståede kurser på bacheloruddannelsen. Så hvis du har flere karakterer i det samme kursus, anvender vi karakteren fra første gang, du bestod kurset, i karaktersnitsberegningen.

Alle ansøgere fra ikke-danske universiteter skal derfor uploade en samlet udskrift med alle eksamensforsøg, dato for eksamensforsøg og tilhørende eksamensresultater. Hvis ansøger ikke kan skaffe en samlet eksamensoversigt fra hjemuniversitetet, kræves i stedet en bekræftelse fra hjemuniversitetet på, at ansøgers transcript ikke indeholder forbedrede eksamenskarakterer.

Kvalificerede ansøgere, som ikke har uploadet en detaljeret eksamensudskrift med alle eksaminer, dato for eksaminer og eksamensresultater, vil blive afvist på grund af manglende dokumentation, da Aarhus Universitet ikke kan beregne et korrekt karaktergennemsnit, jf. prioriteringskriterierne.

Der vil endvidere blive foretaget stikprøvekontrol af ansøgers adgangsgrundlag ved hjemuniversitetet. For optagne studerende kan konstatering af snyd med karakterer medføre udmeldelse af uddannelsen ved uberettiget optagelse.

Det er dog tilladt at benytte en karakter, som er opnået på baggrund af klage over den oprindelige karakter. Det skal samtidig fremgå, at der er tale om en forbedret karakter på baggrund af klage. Det gælder dog stadig, at resultatet skal være tilgængeligt for AU senest ved ansøgningsfristens udløb. Ellers kan resultatet først indgå i vurderingen i en senere ansøgningsrunde.

Der vil blive foretaget validitetskontrol af udenlandske eksamensresultater i form af stikprøver.

Forhåndsvurdering

Aarhus Universitet har desværre ikke kapacitet til at lave faglige forhåndsvurderinger med henblik på at vurdere, om du opfylder adgangskravene, herunder hvilke kvalifikationer du eventuelt mangler. Der laves kun faglige vurderinger én gang om året i forbindelse med konkrete ansøgninger.

Kandidatreglen

Kandidatreglen betyder, at ansøgere, der allerede har bestået en kandidatuddannelse (dansk eller udenlandsk), kommer bagest i køen ved uddannelser med adgangsbegrænsning.

Supplering af bacheloruddannelsen

Dansk lovgivning begrænser muligheden for at tage supplerende kurser ud over bacheloruddannelsen for at kvalificere sig til optagelse på en kandidatuddannelse, herunder muligheden for at få medtaget supplerende kurser afsluttet efter afslutningen af bacheloruddannelsen i den faglige vurdering.

Disse regler gælder også ansøgere med ikke-dansk adgangsgrundlag, som bør orientere sig om reglerne, da de i en del tilfælde vil få konsekvenser for den faglige vurdering.

Reglerne betyder, at eventuelle suppleringsfag senest skal være afsluttet samtidig med afslutningen af din bacheloruddannelsen. Supplering må desuden max have et omfang af 30 ECTS.

Du kan læse mere om Supplering af bacheloruddannelsen på kandidatguiden, som løbende holdes opdateret om dette emne.

Suppleringskurser ved Aarhus Universitet

Psykologisk Institut tilbyder ikke suppleringsfag på bachelor- eller kandidatniveau på grund af manglende studiekapacitet. Vi vejleder desuden ikke om muligheden for suppleringskurser ved andre universiteter.

Genindskrivning og overflytning fra andre universiteter

Den aktuelle mulighed for at søge genindskrivning eller overflytning fra andre universiteter, hvis 1. studieår allerede er bestået, fremgår her:

Chance for optagelse

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvad grænsekvotienten for karaktergennemsnit bliver i en specifik ansøgningsrunde. Tidligere grænsekvotienter skal derfor opfattes bagud orienterende, ikke fremadrettet vejledende. Det tilstrækkelige karaktergennemsnit til optagelse afhænger af antallet ansøgere og deres kvalifikationer i forhold til antallet af ledige studiepladser i den pågældende ansøgningsrunde, når alle retskravsansøgere er blevet optaget.

Ansøgning om optagelse med henblik på studiestart 1. februar

Bemærk:

Til vinterstart er der kun reserveret studiepladser til retskravsansøgere. Der modtages ikke ansøgninger fra andre typer ansøgere.

Ansøgning om optagelse med henblik på studiestart 1. september

Hvis du ønsker at få vurderet hele din igangværende bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser, skal du udfylde ækvivalensskemaet med alle relevante kursusnavne med fagbeskrivelser og pensumlister samt forventet afslutningsdato sammen med din ansøgning. Dette er en forudsætning for, at vi kan lave en samlet faglig vurdering af din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Korrekt og fuldstændigt udfyldt ækvivalensskema (se højre side øverst).
 • Studieudskrift/eksamensbevis.
 • En detaljeret eksamensudskrift med alle eksaminer, samt dato for eksamen og resultat (norske ansøgere skal uploade den såkaldte "Utdanningsplan").
 • Kursusbeskrivelser inkl. ECTS samt litteraturlister for alle beståede fag nævnt i ækvivalensskemaet samt for igangværende fag, der forventes bestået inden dokumentationsfristen, hvis de skal indgå i den faglige vurdering. Du skal kun uploade de kursusbeskrivelser for de kurser, som du refererer til i ansøgningen!
 • Bacheloropgave eller tilsvarende (hvis den er afsluttet på ansøgningstidspunktet). Bemærk, at det ikke er din bacheloropgaves indhold, der er relevant, men det faktum, at en bacheloropgave indgår i dit studieprogram. Uden en bestået bacheloropgave opfylder du ikke adgangskravene.
 • Dokumentation for beståede kurser på tidligere eller igangværende, ikke-afsluttede kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Dokumentation for Dansk A (se ovenfor).
 • Dokumentation for Engelsk B (se ovenfor).
 • Officiel beskrivelse af anvendt karakterskala (undtaget norsk adgangsgrundlag).

Ansøgninger med manglende eller ufuldstændigt/ukorrekt/ udfyldt ækvivalensskema og/eller manglende detaljeret eksamensudskrift kan ikke behandles!

Navngiv venligst dine filer med beskrivende navne.

De formelle krav til dokumentationen finder du i dokumentationstjeklisten.

Kontakt vedrørende optagelse

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning om optagelse, er du velkommen til at kontakte Optagelse til Kandidatuddannelser på kandidat@au.dk. Studievejledningen svarer ikke på spørgsmål om optagelse.

Studievejledning

Studievejledningen besvarer ikke optagelsesspørgsmål.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende Kandidatuddannelsen i Psykologi, som ikke vedrører optagelsen, er du velkommen til at henvende dig til Studievejledningen på Psykologisk Institut.

Du kan finde yderligere oplysninger i Studieordningen for kandidatuddannelsen 2020.