Optagelsesregler for Bachelorer fra udenlandske universiteter

Optagelse og adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i psykologi

Digitalt ansøgningssystem

Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet med henblik på studiestart hhv. 1. februar og 1. september kan kun ske via AU's webbaserede ansøgningssystem.

I ansøgningssystemet vælges: Psykologi (ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag).

Vi modtager og behandler ikke papiransøgninger.

Ansøgning, frister og generelle optagelsesforhold

Du bør orientere dig i Kandidatguidens generelle vejledning for ansøgning og optagelse.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning i midten af juli for studiestart 1. september. Det er desværre ikke muligt at udsende svar tidligere, da dokumentationsfristen er 1. juli, og ansøgningerne først kan færdigbehandles herefter.


Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav og forudsætninger fra sommeroptaget 2019

Fra sommeroptaget 2019 tager optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi udgangspunkt i studieordningen for bacheloruddannelsen af 2016 og forudsætter en bestået dansk bacheloruddannelse i psykologi eller en ækvivalerende bacheloruddannelse (fx udenlandsk bacheloruddannelse). Er der tale om en ækvivalerende bacheloruddannelse, forudsætter det, at den har et omfang på 180 ECTS og svarer til en dansk bacheloruddannelse i niveau og omfang. Desuden skal den som minimum indeholde fag, der ækvivalerer følgende 10 kernefag på bacheloruddannelsen:

 • Social- og personlighedspsykologi (20 ECTS)
 • Kognitionspsykologi (20 ECTS)
 • Udviklingspsykologi (20 ECTS)
 • Klinisk psykologi, børn + voksne (10 ECTS)
 • Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 1: Statistik (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 2: Kvalitative metoder (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 3: Kvantitative metoder (10 ECTS)
 • Bachelorprojekt (20 ECTS)

Bemærk, at der KUN indgår formel uddannelse i ækvivaleringen. Erhvervserfaring, CV, anbefalinger, motivationsbrev og lignende medtages ikke i vurderingen, og vi anmoder om, at ansøgere undlader at medsende denne type oplysninger og dokumenter sammen med ansøgningen.

Danskkrav - Dansk A

Ved optagelse på AU's dansksprogede kandidatuddannelser stilles der altid krav om Dansk A.

Som det fremgår af beskrivelsen af krav til Dansk A, gælder der visse undtagelser for nordiske ansøgere. Derfor gøres nordiske ansøgere, som kan tilbydes optagelse, men som ikke har lært dansk, svensk eller norsk, opmærksomme på, at det erfaringsmæssigt er meget vigtigt at beherske dansk, norsk eller svensk på højt niveau helt fra studiestart for at kunne gennemføre uddannelsen.

Vi gør endvidere opmærksom på, at de nuværende regler er under revision i forhold til opfyldelse af danskkrav for nordiske ansøgere med henblik på skærpelse af nuværende praksis.

Adgangsbegrænsning

Af kapacitetsmæssige årsager har Psykologisk Institut fra 2011 indført adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i psykologi.

Optagelseskapaciteten vil være på i alt 220 studerende pr. år fordelt med ca. 210 i september og ca. 10 i februar. Tallene er det samlede tal for alle typer ansøgere både med og uden retskrav. Antallet af studiepladser kan løbende justeres af universitetet.

Udvælgelseskriterier fra sommeroptaget 2019

Fra sommeroptaget 2019 foretages udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til de ledige studiepladser, når retskravsansøgere (studerende fra Aarhus Universitet, der søger om optagelse i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning) er optaget, ud fra et gennemsnit af de opnåede karakterer i de kurser, som ækvivalerer de ovennævnte 10 kernefag på bacheloruddannelsen

Retskravsansøgere og ikke-retskravsansøgere

Retskravsansøgere: Studerende, der har taget en bacheloreksamen ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er sikret en plads på kandidatuddannelsen, hvis de opfylder følgende krav: Er bacheloreksamen erhvervet ved sommereksamen (ordinært juni og syge-/reeksamen august) skal man søge om optagelse med påbegyndelse 1. september samme år. Er bacheloreksamen erhvervet ved vintereksamen (ordinært januar og syge-/reeksamen februar) skal man søge optagelse med påbegyndelse 1. februar samme år.

Ikke-retskravsansøgere (alle andre ansøgere), dvs. (1) studerende fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, som søger optagelse med påbegyndelse ét eller flere semestre senere (altså ikke i umiddelbar forlængelse af erhvervet bacheloreksamen); og (2) ansøgere med adgangsgivende eksamen, der hidrører fra et andet dansk universitet end AU; samt (3) et udenlandsk universitet, er ikke sikret optagelse.

De tre nævnte grupper ikke-retskravsansøgere behandles ligeværdigt i forhold til udvælgelseskriterierne (se herunder).

Litteraturgrundlag

Opmærksomheden henledes på, at litteraturgrundlaget for eksaminer i almenpsykologiske grunddiscipliner skal afspejle nutidig teori og praksis. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt inden for de seneste 15 år, formodes litteraturgrundlaget ikke at være forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, skal ansøgningen om optagelse suppleres med en oversigt over den litteratur, der indgik i den enkelte eksamen. På baggrund af en konkret faglig vurdering af litteraturgrundlagets aktualitet vil optagelsen kunne betinges af supplering af tidligere eksaminer i form af udarbejdelse af en almenpsykologisk afhandling (bacheloropgave).

Karaktersnitberegning

Der kan være tale om både flere eller færre kurser end 10, der bidrager til den fulde ækvivalering af de 10 kernefag på bacheloruddannelsen. Karakterer fra de kurser, der indgår i ækvivalensvurderingen, tæller altid kun med én gang, uanset om kurset indgår i ækvivaleringen af mere end ét kernefag.

Alle enkeltkarakterer omregnes til den danske 7-trinsskala (12-skalaen), før karaktergennemsnittet beregnes. Der udregnes et simpelt, ikke-vægtet gennemsnit i forhold til kursusomfang.

Karakterer fra kurser, der er meriteret ind i bacheloruddannelsen, og som ikke her fremgår med en karakter, medtages ikke i karaktersnitberegningen.

Eventuelle forbedrede karakterer kan ikke anvendes. Det skyldes, at det i Danmark ikke er muligt at forbedre karakterer for allerede beståede kurser på bacheloruddannelsen. Så hvis du har flere karakterer i det samme kursus, anvender vi karakteren fra første gang, du bestod kurset, i karaktersnitsberegningen.

Alle ansøgere skal derfor uploade en samlet udskrift med alle eksamensforsøg, dato for eksamensforsøg og tilhørende eksamensresultater. Hvis ansøger ikke kan skaffe en samlet eksamensoversigt fra hjemuniversitetet, kræves i stedet en bekræftelse fra hjemuniversitetet på, at ansøgers transcript ikke indeholder forbedrede eksamenskarakterer.

Kvalificerede ansøgere, som ikke har uploadet en detaljeret eksamensudskrift med alle eksaminer, dato for eksaminer og eksamensresultater, vil blive afvist på grund af manglende dokumentation, da Aarhus Universitet ikke kan beregne et korrekt karaktergennemsnit, jf. prioriteringskriterierne.

Der vil endvidere blive foretaget stikprøvekontrol af ansøgers adgangsgrundlag ved hjemuniversitetet. For optagne studerende kan konstatering af snyd med karakterer medføre udmeldelse af uddannelsen ved uberettiget optagelse.

Det er dog tilladt at benytte en karakter, som er opnået på baggrund af klage over den oprindelige karakter. Det skal samtidig fremgå, at der er tale om en forbedret karakter på baggrund af klage. Det gælder dog stadig, at resultatet skal være tilgængelig for AU senest på datofristen for uploadning af dokumentation. Ellers kan resultatet først indgå i vurderingen i en senere ansøgningsrunde.

Alle kurser, der indgår i ækvivalensvurderingen, som først afsluttes efter ansøgningsfristen, men dog dokumenteres senest 1. juli, indgår i beregningen af karaktergennemsnittet. Dette gælder dog kun ved ansøgning med henblik på studiestart 1. september. Læs mere herunder i afsnittet "Uploadning af bilag efter ansøgningsfristen".

Der vil blive foretaget validitetskontrol af udenlandske eksamensresultater i form af stikprøver.

Forhåndsvurdering

Aarhus Universitet har desværre ikke kapacitet til at lave faglige forhåndsvurderinger med henblik på at vurdere, om du opfylder adgangskravene, herunder hvilke kvalifikationer du eventuelt mangler. Der laves kun faglige vurderinger én gang om året i forbindelse med konkrete ansøgninger. Du kan orientere dig i  studieordningen for bacheloruddannelsen af 2016 om, hvilket indhold der kræves af de 10 kernefag fra bacheloruddannelsen ved AU, som skal ækvivaleres i både ECTS-omfang og indhold.

Kandidatreglen

Bemærk, at kandidatreglen genindføres fra 1. marts, hvor ansøgere, der allerede har bestået en kandidatuddannelse, kommer bagest i køen ved uddannelser med adgangsbegrænsning.

Supplering af bacheloruddannelsen

Dansk lovgivning begrænser muligheden for at tage supplerende kurser ud over bacheloruddannelsen for at kvalificere sig til optagelse på en kandidatuddannelse, herunder muligheden for at få medtaget supplerende kurser afsluttet efter afslutningen af bacheloruddannelsen i den faglige vurdering.

Disse regler gælder også ansøgere med ikke-dansk adgangsgrundlag, som bør orientere sig om de nye regler, da de i en del tilfælde vil få konsekvenser for den faglige vurdering.

Reglerne betyder, at eventuelle suppleringsfag senest skal være afsluttet samtidig med afslutningen af din bacheloruddannelsen. Supplering må desuden max have et omfang af 30 ECTS. Dokumentationsfristen er 1. juli.

Du kan læse mere om Supplering af bacheloruddannelsen på kandidatguiden, som løbende holdes opdateret om dette emne.

Suppleringskurser ved Aarhus Universitet

Psykologisk Institut tilbyder ikke suppleringsfag på bachelor- eller kandidatniveau på grund af manglende studiekapacitet. Vi vejleder desuden ikke om muligheden for suppleringskurser ved andre universiteter.

Genindskrivning og overflytning fra andre universiteter

Bemærk, at det hverken er muligt at søge om overflytning fra andre universiteter eller genindskrivning på bachelor- eller kandidatuddannelsen på grund af manglende kapacitet.

Chance for optagelse

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvad grænsekvotienten for karaktergennemsnit bliver i en specifik ansøgningsrunde. Tidligere grænsekvotienter skal derfor opfattes bagud orienterende, ikke fremadrettet vejledende. Det tilstrækkelige karaktergennemsnit til optagelse afhænger af antallet ansøgere og deres kvalifikationer i forhold til antallet af ledige studiepladser i den pågældende ansøgningsrunde, når alle retskravsansøgere er blevet optaget.

Grænsekvotienterne på den danske 7-trinsskala (12-skalaen) i de seneste ansøgningsrunder:
Sommeroptag 2012: 8,80
Vinteroptag 2012/2013: 8,67
Sommeroptag 2013: 8,90
Vinteroptag 2013/2014: Alle kvalificerede optaget
Sommeroptag 2014: 7,00
Vinteroptag 2014/2015: Alle kvalificerede optaget
Sommeroptag 2015: 6,80
Vinteroptag 2015/2016: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2016: 9,91
Vinteroptag 2016/2017: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2017: 8,38
Vinteroptag 2017/2018: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2018: 8,22
Vinteroptag 2018/2019: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2019: 7,90
Vinteroptag 2019/2020: Der optages kun retskravsansøgere. Grænsekvotient ikke relevant.
Sommeroptag 2020: 6,33

Ansøgning om optagelse med henblik på studiestart 1. februar

Bemærk: Fra og med vinterstart 2015/16 vil der til hver vinterstart kun være reserveret studiepladser til retskravsansøgere, dvs. ansøgere fra Aarhus Universitet, som søger optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen. Der modtages ikke ansøgninger fra andre typer ansøgere.


Ansøgning om optagelse med henblik på studiestart 1. september

Hvis du ønsker at få vurderet hele din igangværende bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser, skal du udfylde ækvivalensskemaet med alle relevante kursusnavne med fagbeskrivelser og pensumlister samt forventet afslutningsdato sammen med din ansøgning. Dette er en forudsætning for, at vi kan lave en samlet faglig vurdering af din ansøgning.

Det er muligt at efteruploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse og eventuelle igangværende suppleringskurser til og med 1. juli.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Korrekt og fuldstændigt udfyldt ækvivalensskema (se højre side øverst)
 • Bekræftet kopi af studieudskrift/eksamensbevis
 • En detaljeret eksamensudskrift med alle eksaminer, samt dato for eksamen og resultat.
 • Kursusbeskrivelser inkl. ECTS samt litteraturlister for alle beståede fag nævnt i ækvivalensskemaet samt fag som forventes bestået senest 1. juli. Du skal så vidt muligt kun uploade de kursusbeskrivelser for de kurser, som du refererer til i ansøgningen!
 • Bacheloropgave eller tilsvarende (hvis den er afsluttet på ansøgningstidspunktet). Bemærk, at det ikke er din bacheloropgaves indhold, der er relevant, men det faktum, at en bacheloropgave indgår i dit studieprogram. Uden en bestået bacheloropgave opfylder du ikke adgangskravene.
 • Dokumentation for beståede kurser på tidligere, ikke-afsluttede kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Dokumentation for Dansk A (fx nordisk gymnasiebevis).
 • Officiel beskrivelse af anvendt karakterskala (undtaget norsk adgangsgrundlag).
 • Ansøgere, der i en tidligere ansøgningsrunde har modtaget en faglig vurdering, skal uploade en kopi af den faglige vurdering.

Ansøgninger med ufuldstændigt/ukorrekt udfyldt ækvivalensskema og/eller manglende detaljeret eksamensudskrift kan ikke behandles!

Det vil være en stor hjælp, hvis du navngiver dine filer med beskrivende navne.

De formelle krav til dokumentationen finder du i dokumentationstjeklisten.

Uploadning af bilag efter ansøgningsfristen

Ved ansøgning med henblik på studiestart 1. september er det muligt at uploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser til og med 1. juli.

Hvis du ønsker at få vurderet hele din igangværende bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser, skal du uploade alle relevante fagbeskrivelser og pensumlister sammen med din ansøgning. Dette er en forudsætning for, at vi kan lave en samlet faglig vurdering af din ansøgning. Alle kurser, der indgår i ækvivalensvurderingen, men som først afsluttes efter ansøgningsfristen, indgår i beregningen af karaktergennemsnittet, såfremt dokumentationsfristen overholdes.

Dokumentation for, at du har afsluttet din bacheloruddannelse, skal også være uploadet senest 1. juli. Dokumentationen kan gerne uploades i form af en udskrift af dine eksamensresultater fra bacheloruddannelsen eller en underskrevet udtalelse/bekræftelse fra dit universitet om, at du har bestået din bacheloruddannelse. Det endelige, officielle bachelorbevis må - om nødvendigt - gerne uploades efter fristen 1. juli.

Alle bilag skal uploades til ansøgningssystemet. Du skal IKKE sende dine bilag pr. e-mail.

Vi modtager og behandler ikke papirdokumentation fremsendt til AU Optagelses postadresse! Vi modtager og behandler heller ikke dokumenter, som fremsendes til Aarhus Universitet pr. email, hverken fra ansøger selv eller fra institutionen, hvor kurset eller uddannelsen afsluttes.

Al dokumentation, som uploades til din ansøgning efter 1. juli, vil ikke blive behandlet.  Der dispenseres IKKE fra dokumentationsfristen 1. juli.

Du kan læse mere om uploadning af bilag efter ansøgningsfristen.

Kontakt vedrørende optagelse

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning om optagelse, er du velkommen til at kontakte Optagelse til Kandidatuddannelser og Tilvalg på kandidat@au.dk

Studievejledning

Har du yderligere spørgsmål vedrørende kandidatuddannelsen i psykologi, som ikke vedrører optagelsen, er du velkommen til at henvende dig til Studievejledningen på Psykologisk Institut.

Du kan finde yderligere oplysninger i Studieordningen for kandidatuddannelsen 2015.